Preskočiť na hlavný obsah

Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republiky

1. júla 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) v súvislosti s plnením úloh druhého strategického cieľa Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 – 2020: Harmonizovať údaje o počte obyvateľov z rôznych zdrojov v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ponúkol obciam SR možnosť harmonizovať údaje o počte obyvateľov. Hlavným dôvodom navrhovanej harmonizácie údajov o počte obyvateľov v rôznych zdrojoch (Register fyzických osôb MV SR, Demografická bilancia ŠÚ SR, obecné evidencie) je skutočnosť, že demografická štatistika sa odvíja od výsledkov jednotlivých sčítaní obyvateľov. V období medzi dvomi sčítaniami sa údaje zo sčítania v danom referenčnom roku aktualizujú bilancovaním na základe demografických javov (narodení, zomretí, prisťahovaní, vysťahovaní), pričom získané štatistické údaje slúžia aj na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam. Vzhľadom na to, že v medzicenzálnom období sú rozdiely v počte obyvateľov v existujúcich zdrojoch predmetom námietok zo strany obcí, ŠÚ SR pred blížiacim sa SODB 2021 oslovil všetky obce SR a poskytol im príležitosť zistiť príčiny rozdielov a v prípade reálnej možnosti existujúce rozdiely eliminovať ešte pred sčítaním. Proces harmonizácie údajov o počte obyvateľov s trvalým pobytom na území obce pozostáva z piatich fáz, zapojenie obcí má charakter dobrovoľnosti. Navrhovaný systém harmonizácie umožní dôkladnú predprípravu pre zabezpečenie a realizáciu SODB 2021 a môže významne prispieť k jeho skvalitneniu.

/ Metodický list - Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach SR (pdf 478 kB)