Preskočiť na hlavný obsah

Kognitívne testovanie návrhov sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov

15. októbra 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov (ďalej len „sčítací formulár“) uskutočnil viaceré pracovné stretnutia za účelom diskusie a zohľadnenia požiadaviek inštitúcií, ktoré prispeli k skvalitneniu sčítacích formulárov určených na sčítanie obyvateľstva. Výsledkom stretnutí boli dve podoby sčítacích formulárov spolu s metodickými vysvetlivkami, ktoré sa Štatistický úrad Slovenskej republiky rozhodol otestovať. Kvalitatívne testovanie sčítacích formulárov a metodických vysvetliviek k sčítacím formulárom formou kognitívneho testovania bolo zrealizované prostredníctvom externej prieskumnej firmy v dňoch 16. – 20. 9. 2019. Kognitívne testovanie malo za cieľ kriticky zhodnotiť navrhnuté otázky v sčítacom formulári, zistiť a overiť zrozumiteľnosť znenia otázok, vysvetliviek k otázkam a metodických vysvetliviek k sčítaciemu formuláru, chápanie ich významu, vnímanie a citlivosť témy. Testovanie prebehlo na vzorke 40 respondentov vo veku 15 – 63 rokov, podmienkou bolo zastúpenie oboch pohlaví s rôznym stupňom dosiahnutého vzdelania. Kognitívne testovanie bolo realizované dvomi spôsobmi, prostredníctvom verzie pre samovyplňovanie, ktorú sami, bez pomoci inej osoby vypĺňali dvadsiati respondenti a cez verziu pre interview, ktorú s pomocou opytovateľa vypĺňalo taktiež dvadsať respondentov. Obe verzie obsahovali dve podoby sčítacích formulárov, ktoré sa odlišovali znením vybraných otázok alebo formulovaním kategórií odpovedí pri vybraných otázkach. Výsledky testovania poslúžili na zlepšenie znenia otázok, vysvetliviek k otázkam a metodických vysvetliviek, taktiež na zlepšenie poradia otázok, interakcii medzi nimi ako aj pri tvorbe dizajnu otázok v sčítacom formulári pre sčítanie obyvateľov.