Preskočiť na hlavný obsah

Na Slovensku za uplynulé tri mesiace sčítali takmer polovicu bytov, vďaka patrí aj správcom za zaslané údaje

9. septembra 2020

V auguste 2020 pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania - projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021).

K 31. 8. 2020 pokročilo sčítanie domov a bytov a je editovaných už takmer 47 % bytov.

Sčítanie domov a bytov v auguste

Počas augusta 2020 sa rozhodne pri sčítaní domov a bytov nedá hovoriť o uhorkovej sezóne. Celkové percento sčítania bytov za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili.

Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom kraji, Trnavskom kraji a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 % a v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Vracajú sa vyplnené dáta od správcovských spoločností

K vysokému podielu sčítaných bytov výrazne prispeli aj správcovské spoločnosti, ktoré v mesiaci august na základe predchádzajúcich požiadaviek zasielali vyplnené dáta obciam a mestským častiam Bratislavy a Košíc.

Mgr. Jana Adamová, konateľka spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.: „SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. je správca, ktorý spravuje 150 bytových domov v rámci celej Bratislavy. V rámci svojej činnosti spolupracujeme so samosprávami vo všetkých MČ BA, aj s dotknutými orgánmi štátnej správy. Preto na základe požiadaviek jednotlivých mestských častí v rámci projektu SODB 2021, aj napriek personálnej záťaži sme k poskytnutiu údajov pristúpili veľmi zodpovedne a dostupné nami evidované údaje sme poskytli v stanovenom termíne. Dosť pomohli dodatočne doplnené údaje, ktoré boli v tabuľkách predvyplnené. Verím, že poskytnuté údaje umožnia presnejší pohľad na aktuálnu situáciu stavu bytového fondu, ale najmä že budú slúžiť aj na plánovanie budúceho rozvoja v oblasti bytovej politiky.“

Ing. Vladimír Zvirinský, PhD., predseda predstavenstva SBD III K O Š I C E: „Pevne veríme, že získané údaje budú na prospech celého Slovenska. Hoci máme napätú personálnu kapacitu a dosť práce, s vyplnením údajov pre sčítanie sme nemali žiaden problém a hárky sme zaslali v požadovanom čase. Problém nevidíme ani v lehote zasielania a požiadavky boli jasné a prehľadné. Údaje sú skutočne veľmi podrobné a Slovensko získa množstvo užitočných dát. Veríme, že sa následne pretavia do praxe a poslúžia na lepšie bývanie obyvateľov SR.“

Bratislava a Košice

V rámci Bratislavy najrýchlejšie napreduje sčítanie v mestských častiach Devínska Nová Ves, Dúbravka, Bratislava Nové Mesto a v Ružinove. Starostovia všetkých mestských častí sa zhodli, že sčítaniu výrazne pomáha disciplinované a pravidelné získavanie informácií, dobrá práca v elektronickom systéme sčítania a kvalitná spolupráca so správcovskými spoločnosťami. Zároveň starostovia uvádzajú, že sčítanie domov a bytov bude tvoriť základný podklad na tvorbu nových stratégií obcí vďaka objektívnym dátam, ktoré získame. Získané dáta by mali pomôcť hlavne pri plánovaní výstavby obecných bytov, budovaní zariadení pre deti, ako sú školy, škôlky a voľnočasové centrá, revitalizácii domov a napríklad zväčšovaní zelených plôch.

Starosta MČ Bratislava-Devínska Nová Ves Dárius Krajčír: „Výsledky sčítania budú jedným zo zdrojov dát pre strategický dokument na ďalšie obdobie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a to najmä v oblasti riešenia dopravy, parkovania, potreby budovania infraštruktúry (škôl, škôlok, zdravotníckych zariadení, sociálnych služieb a pod.).

Čo sa týka našej spolupráce so správcovskými spoločnosťami, snažíme sa maximálne vychádzať v ústrety, ak je to potrebné. Najviac práce zaberajú najmä nové bytové domy, keďže si vyžadujú na našej strane manuálne zásahy v databáze a na strane správcov doplnenie informácií, ktoré štandardne nespracovávajú. Je ťažké menovať niektorých správcov, aby sme neurazili ostatných, s ktorými sa nám tiež dobre spolupracovalo. Správcovské spoločnosti s najväčším počtom bytov v DNV sú Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Správa objektov DNV, s. r. o. a Správcovská spoločnosť REESMA, s. r. o. U všetkých našich správcov spolupráca plynie hladko.“

Starosta MČ Bratislava-Dúbravka RNDr. Martin Zaťovič: „K sčítaniu sme už v prípravnej fáze pristúpili zodpovedne. Veľkým prínosom pre našu mestskú časť bude komplexný prehľad o existujúcich stavbách, ktorý zodpovedá realite, keďže pri sčítaní značnú časť činnosti vykonávame miestnym zisťovaním priamo v teréne, čím dochádza k priamej kontrole prípadných čiernych stavieb a podobne. Musíme uznať, že bez naozaj príkladnej spolupráce poskytnutej nám zo strany správcov bytových domov, by sme tak rýchlo pri sčítaní nenapredovali. Chceme všetkým našim správcom, ktorí spravujú bytové domy v Dúbravke, úprimne poďakovať.“

Starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý: „Na spracovaní podkladov sa podieľa 20 pracovníkov miestneho úradu a jedna externá pracovníčka. Každému pracovníkovi boli hneď na začiatku prác pridelené jednotlivé ulice. Určite budeme hľadať možnosti, ako využiť výsledky sčítania aj v praxi pri ďalšom rozvoji mestskej časti. Adresy spoločenstiev vlastníkov nehnuteľností sme získali v predstihu z rôznych zdrojov. Nedá sa vyzdvihnúť len jedna správcovská spoločnosť. Každá spoločnosť venovala spracovaniu podkladov dôslednú pozornosť, nehovoriac o množstve času. Všetkým správcom, ktorí nám zaslali podklady, sme nesmierne vďační, lebo nám to veľmi urýchlilo spracovávanie jednotlivých údajov.“

Starosta MČ Bratislava-Ružinov Ing. Martin Chren: „Pre projekt sčítania domov a bytov sme vytvorili veľmi dobre fungujúci tím, ktorý v prvej fáze začal spisovať rodinné domy. Kvalitná databáza je kľúčová pre väčšinu plánovaní a týka sa to aj aktivít samosprávy – od skvalitnenia registra adries cez presné informácie o počte schránok na distribúciu informácií o konaní volieb až napr. po informácie o hustote obývania konkrétnych lokalít, od čoho sa odvíja dobudovávanie infraštruktúry a pod. Veľa z oslovených správcov nám dodáva správne a kompletne vyplnené tabuľky. Väčšie množstvo údajov (cca tritisíc) nám v krátkom čase poskytol Bytokomplet.“


V sčítaní postúpili aj mestské časti Košíc. V hodnotenom období je jednoznačne najaktívnejšou MČ Košice-Kavečany a blíži sa do finále sčítania. V mesiaci august bola však najaktívnejšia MČ Košice-Dargovských hrdinov, kde žije takmer 26-tis. obyv. a rozpracovanosť v tejto MČ vzrástla o tri štvrtiny. Nasleduje MČ Košice-Lunik IX, kde rozpracovanosť vzrástla o viac ako polovicu a podobná situácia je aj v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Starosta MČ Košice-Kavečany JUDr. Martin Balčík: „Vďaka za rýchle sčítanie patrí hlavne šikovnej kolegyni, ktorá osobne pozná celú mestskú časť. Patríme k menším sídlam a osobný prístup bol základom úspechu. Zaujímala nás hlavne obnova a rekonštrukcie domov. Čo sa týka využitia dát, prínos vidím hlavne v množstve objektívnych údajov o mestskej časti, ktoré môžeme do budúcnosti širokospektrálne využiť. Sčítanie sa realizuje raz za 10 rokov, preto je už obnovenie údajov nevyhnutné, aby sme mali možnosť pracovať s realitou.“

Starosta MČ Košice-Dargovských hrdinov Mgr. Jozef Andrejčák: „Máme skutočne vynikajúcu spoluprácu so správcami bytových domov. Bez ich podpory by sčítanie nenapredovalo a patrí im naša vďaka za spoluprácu. Zatiaľ sa zameriavame na bytové domy. Najväčší správca, ktorý spravuje v MČ asi 6 000 bytov, je SBD III Košice (Stavebné bytové družstvo III Košice). Patrí mu naša vďaka, ale, samozrejme, nielen jemu, ale aj menším správcom. Čo sa týka využitia dát, určite sa budeme v spolupráci so správcami snažiť o zlepšenie klimatických pomerov v MČ, vysadiť viac zelene, zamyslíme sa nad revitalizáciou medzi blokových priestorov, kde si vieme predstaviť viac oddychových zelených zón a, samozrejme, aj revitalizáciu samotných bytových domov, ako je zatepľovanie, rekonštrukcia lodžií a ďalšie úpravy na skvalitnenie bývania a života obyvateľov MČ.“

Regióny Slovenska

V mesiaci august finišuje so sčítaním aj viacero slovenských miest.

Takmer 100 % sčítaných bytov má aj mesto Želiezovce v Nitrianskom kraji.

Primátor András Juhász konštatuje: „Veríme, že informácie získané zo sčítania domov a bytov nám prinesú nové poznatky a to hlavne prehľad o ich počtoch, o formách vlastníctva bytov. Získame prehľad o napojeniach bytov na vodu, plyn a kanalizáciu. Údaje budú slúžiť pre mesto ako podklady k pripravovanej kanalizácii a k budovaniu cestnej infraštruktúry mesta a v neposlednom rade budú použité ako podklad na prípadné zmeny a doplnky územného plánu mesta. Mesto tiež získa poznatky o stave bytového fondu a rodinných domov, čo vypovedá o kvalite života v meste.

Pre sčítanie domov a bytov má mesto Želiezovce vyškolené tri poverené osoby, ktoré v prvej fáze sčítania robili územnú prípravu a spolupracovali so správcovskými spoločnosťami. V druhej fáze sme začali pracovať na samotnom sčítaní. Keďže systém je veľmi prehľadný, umožňuje efektívne elektronické sčítanie, pracovalo sa s ním bez komplikácií.“


V Trnavskom kraji finišuje sčítanie mesto nad 10 000 obyvateľov Senica.

Primátor Senice Ing. Mgr. Martin Džačovský dodáva: „Mesto Senica získa ucelený prehľad o domoch, bytoch a bytových podmienkach v meste. Údaje získané počas sčítania nie sú pre samosprávu ničím novým alebo prekvapujúcim – plány výstavby obecných bytov, posilnenie infraštruktúry, dopravy, mestská zeleň... to všetko sú oblasti, v rámci ktorých mesto strategicky a priebežne plánuje rozvoj a investície. Spolupráca so správcami domov a bytov, spoločenstvami vlastníkov bytov, správcami polyfunkčných domov bola pri sčítaní hneď od začiatku ústretová. Veľkú vďaku adresujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na poskytovaní údajov v meste Senica - Službyt, spol. s r. o., Senica, Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Mestský podnik služieb, spol. s r. o., Senica, pán Jaroslav Saibel, Marels, s. r. o. Senica, ale i spomínaným spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom polyfunkčných domov.“


V Banskobystrickom kraji výrazne pokročilo v sčítaní mesto Zvolen.

Primátorka Zvolena Ing. Lenka Balkovičová uvádza: „V prvom rade sme sa snažili čo najlepšie pripraviť „doma“ a sčítanie sme zastrešili pracovníkmi organizačného odboru nášho mestského úradu. K úlohe pristúpili naozaj zodpovedne, za čo im patrí veľká vďaka. Ťažko by sme si však vystačili bez pomoci zástupcov jednotlivých spoločenstiev vlastníkov bytov či zvolenského stavebného bytového družstva, sú v celom procese našimi veľkými pomocníkmi. V prvom rade patria výsledky sčítania medzi základné podklady pri spracúvaní našich strategických dokumentov, ako sú Program rozvoja, sektorové stratégie, analýzy projektov či projektových zámerov. Neraz nás o informácie žiadajú napríklad investori pri plánovaní bytovej výstavby. Nové možnosti bývania, práce či dostupnosť nových služieb pre našich obyvateľov sú tak často zabezpečované aj na základe údajov, ktoré sú nám dostupné zo sčítania obyvateľstva a tiež domov a bytov. Nepriamo tak pomáhajú skvalitniť život našich obyvateľov. To už ani nespomínam, ako často nás so žiadosťou o poskytnutie štatistických údajov oslovujú študenti pri spracúvaní svojich akademických prác. Naša spolupráca so všetkými zástupcami spoločenstiev vlastníkov bytov, ako aj so Stavebným bytovým družstvom vo Zvolene, je určite nadštandardná.“


V Žilinskom kraji finalizujú sčítanie v Kysuckom Novom Meste, ktoré tiež patrí do kategórie veľkých miest nad 10 000 obyvateľov.

Primátor Ing. Marián Mihalda uvádza:„Výsledok je vďaka dobrej spolupráci poverených osôb, ktoré pracujú na sčítaní domov a bytov. Veríme, že získané informácie nám dajú presnejší obraz o tom, akým smerom riešiť bytovú politiku v meste, na ktorej v súčasnosti mesto pracuje. Moje poďakovanie patrí aj všetkým správcovským spoločnostiam, či už tým väčším (KYSUCA, s. r. o., Stavebné bytové družstvo), ako aj menším za dobrú spoluprácu, všetky nám poskytli požadované informácie v krátkom čase napriek rozsiahlym dátam, ktoré bolo potrebné spracovať.“


Na stiahnutie

/ Na Slovensku za uplynulé tri mesiace sčítali takmer polovicu bytov, vďaka patrí aj správcom za zaslané údaje (pdf 155,4 kB)