Preskočiť na hlavný obsah

Názory obyvateľov Slovenskej republiky na plánovanú elektronickú formu cenzu v roku 2021 a jej zvládnutie rôznymi skupinami obyvateľov

26. októbra 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)“ prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil ďalší prieskum zameraný na názory a postoje obyvateľov k elektronickej forme sčítania sa. Kvalitatívny výskum realizovaný formou fókusovej skupiny, ktorý sa uskutočnil dňa 12. septembra 2018 v Bratislave, bol navrhnutý ako doplnenie reprezentatívnych zisťovaní názorov na možnosti a prekážky elektronickej formy sčítania. Do diskusie, ktorú usmerňoval moderátor bolo prizvaných osem obyvateľov Bratislavy, mužov a žien, vo veku 30 – 40 rokov, s úplným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Základnými podmienkami pri výbere účastníkov fókusovej skupiny boli: plnoletosť v čase sčítania v roku 2011 a predpoklady na posúdenie možností a prekážok, ktoré môžu mať rôzne kategórie obyvateľov pri elektronickej forme sčítania. 

V úvode prieskumu boli respondenti oboznámení so základnou ideou celonárodného projektu Sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021. Účastníci fókusovej skupiny postupne vyjadrovali svoj názor na elektronický spôsob sčítania sa, identifikovali jednotlivé kategórie ľudí s rôznymi postojmi k elektronickému zberu údajov, prekonzultovali možné nástroje podpory sčítania, pričom vyzdvihovali tie, ktoré umožňujú osobnú komunikáciu, zamysleli sa nad faktormi, ktoré by mohli na ľudí pôsobiť negatívne a odrádzať ich od sčítania, ale hľadali aj spôsoby motivácie k účasti na sčítaní, taktiež si zaspomínali na priebeh cenzu v roku 2011. Prieskum uskutočnený formou fókusových skupín odhalil názory a postoje skupiny ľudí na jednotlivé súčasti pripravovaného cenzu so zameraním na plne elektronický zber údajov, využiteľné v ďalších fázach prípravy cenzu.

Prieskum realizovaný agentúrou FOCUS bol financovaný z grantu GP 06 – 17 „Zlepšenie kvality EÚ cenzov (2021 a post 2021)".


Európska komisia