Preskočiť na hlavný obsah

Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov

27. mája 2020

Pilotné zisťovanie k elektronickému sčítaniu domov a bytov projektu SODB 2021 prebiehalo od 27. apríla do 30. apríla 2020. Cieľom bolo otestovať proces elektronického sčítania domov a bytov (ďalej len „ESDB“) pre rok 2021. Pilot zahŕňal činnosti, ktorými budú poverené obce pri sčítaní domov a bytov z hľadiska poverenej osoby a činnosti dohľadu Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) vo vzťahu k ESDB.

Na pilotnom zisťovaní sa zúčastnilo 11 obcí, ktoré boli vybraté ŠÚ SR na základe viacerých kritérií, pričom účasť na testovaní bola zo strany obcí dobrovoľná. Medzi hlavné kritérium pri výbere obcí patrila veľkostná kategória obce podľa počtu obyvateľov keď z každej veľkostnej kategórie bola zastúpená jedna obec. Ďalšími kritériami boli napríklad vysoké percento nevyplnenia Y, X súradníc v Registri adries alebo výskyt marginalizovaných rómskych komunít v obci. Konkrétne sa pilotného zisťovania zúčastnili obce Cífer, Trenčín, Obyce, Čadca, Vlkyňa, Kremnica, Zlatník, Stropkov, Boliarov a mestské časti hlavného mesta SR Bratislava-Vajnory a Bratislava-Petržalka. Všetkým patrí poďakovanie z strany ŠÚ SR.

Zaškolenie pilotných obcí zamerané na metodiku ESDB a práce v systéme ESDB prebehlo v dôsledku opatrení COVID 19 dištančnou formou, s použitím nástroja MS Teams.

Poverené osoby mali počas celého pilotného zisťovania možnosť komunikovať s dohľadom ŠÚ SR, ktorým sú územne príslušné krajské pracoviská ŠÚ SR a zároveň sa mohli s otázkami obracať priamo na dodávateľa systému ESDB a na metodikov na centrále ŠÚ SR.

Pilotné zisťovanie preverilo funkčnosť informačného systému ESDB, obsahovú stránku sčítacieho formuláru a metodické náležitosti. Overila sa práca v systéme ESDB s dotazníkovým a databázovým formulárom, monitorovanie stavu a priebehu ESDB, pridávanie a odstraňovanie bytov, editovanie premenných za domy a byty. Mimo systému sa overila priama integrácia na Register adries a premietanie zmien vykonaných v Registri adries do ESDB. Výsledky pilotného zisťovania tiež prispeli k dopracovaniu e-learningových videí pre ostré školenie poverených osôb a manažérov poverených osôb.

Obce po skončení pilotu vyplnili dotazník spätnej väzby, z ktorého vyplýva, že 10 obcí nemalo väčší problém s orientáciou v systéme ESDB a otázky o sčítaní domov a bytov boli pre všetky zúčastnené obce zrozumiteľné. Polovica obcí preferovala dotazníkový formulár a druhá polovica databázový formulár. Poverené osoby preferujú zobrazovanie textových hodnôt pred číselníkovými hodnotami. Komplikácie s prácou v systéme neboli nahlásené, pomalšia odozva systému bola avizovaná pri zobrazovaní maximálneho počtu záznamov na jednej strane. Štyri obce otestovali priamu integráciu na Register adries, pridávanie, odstraňovanie alebo editovanie adresného bodu. Čas strávený nad vypĺňaním prázdneho záznamu sa pohyboval od 15 do 30 minút, predvyplnené záznamy mali obce zeditované do 15 minút. Šesť obcí otestovalo možnosť importu z iných evidencií cez pripravenú šablónu. Funkčnosť importu hodnotili obce pozitívne, pomohli aj hlásenia importu o správnej a nesprávnej časti importného hárku.