Preskočiť na hlavný obsah

Porovnanie obsahu a štruktúry hyperkociek – cenzus 2011 a 2021

31. júla 2018

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 je koordinované Európskou úniou a Organizáciou spojených národov ako súčasť celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov. Uskutočnenie cenzu v roku 2021 a zisťovanie údajov podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií je pre členské štáty Európskej únie záväzné. Európska únia kladie dôraz na porovnateľnosť údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v členských štátoch a na potrebu zostavovania spoľahlivých prehľadov za celú Úniu. Pravidlá realizácie cenzu, vrátane technických špecifikácií pre témy sčítania a ich členenia, ktoré sa majú uplatňovať na údaje zasielané Komisii za referenčný rok 2021 sú ukotvené v Nariadeniach Európskej komisie. Štatistický úrad SR pristúpil k porovnaniu tém sčítania a ich členenia, analyzoval obsah a štruktúru hyperkociek, ktoré boli požadované v cenze 2011 a ktoré budú výstupmi zo sčítania 2021. Detailný prehľad štruktúry hyperkociek z roku 2011 je uvedený v Nariadení Komisie (EÚ) č. 519/2010 a ich zloženie pre rok 2021 v Nariadení Komisie (EÚ) 2017/712. Špecifikom spracovania údajov z cenzu 2021 je požiadavka EÚ na šírenie vybraných údajov aj v stálej sieti o rozlohe 1km2. V porovnaní s rokom 2011 sa celkový počet hyperkociek znížil a spolu s ním ubudol aj počet skupín do ktorých sa hyperkocky obsahovo zaraďujú. Kým v roku 2011 bolo odoslaných 203 hyperkociek spadajúcich do 60 skupín, v nasledujúcom cenze už budú výstupy pozostávať iba zo 119 hyperkociek, ktoré budú začlenené v 40-tich skupinách. Vo výsledku by mal tento nový prístup k spracovaniu informácií zo sčítania priniesť, okrem zredukovania prenášaného objemu dát, aj prehľadnejšiu podobu údajov a ich jednoduchšie využitie.