Preskočiť na hlavný obsah

Pracovný workshop k príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

9. marca 2017

Sekcia sociálnych štatistík a demografie ako odborný útvar Štatistického úradu SR zodpovedný za prípravu a realizáciu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej „SODB 2021“) zorganizovala pracovný workshop k SODB 2021 pre pracoviská Štatistického úradu v krajoch. Vzhľadom na zmenu spôsobu vykonania cenzu 2021 je prípravná fáza tohto štatistického zisťovania náročnejšia ako v minulosti. Vyžaduje si preto nepretržité kreatívne uvažovanie a rozvíjanie postupov smerujúcich k zníženiu administratívnej záťaže obyvateľov a udržaniu kvality cenzových údajov. Pozícia a názory pracovísk Štatistického úradu SR v príprave jednej z najväčších štatistických akcií je preto nezastupiteľná.

Účastníkom workshopu bol odprezentovaný návrh spôsobu realizácie integrovaného sčítania, v ktorom sa využijú údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Prvé analýzy obsahu dostupných registrov a administratívnych zdrojov potvrdili ich potenciál využitia pre účely SODB 2021. Bližšie informácie boli ďalej poskytnuté k schválenému Národnému akčnému plánu SODB 2021 na roky 2017 – 2020. Prítomní diskutovali o obsahu vytypovaných východiskových registrov a administratívnych zdrojoch údajov a viditeľnom progrese kvality údajov v týchto zdrojoch. Zástupcovia pracovísk na základe vlastných skúseností zo zberu údajov v teréne upozornili na riziká vyplývajúce z charakteru obce a sčítania skupín obyvateľov, ktoré si vyžadujú špecifický prístup.

Štatistický úrad SR plánuje organizovať ďalšie workshopy k pripravovanému SODB 2021. Najbližšie 28. marca 2017 sa uskutoční workshop pre samosprávu a v júni 2017 pre odbornú verejnosť.