Preskočiť na hlavný obsah

Prieskum o názoroch obyvateľov Slovenskej republiky na predpokladané formy elektronického zberu údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

27. júla 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)" prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil v dňoch 4. – 11. júna 2018 reprezentatívny kvantitatívny prieskum, ktorého cieľom bolo poodhaliť názory a postoje obyvateľstva vo vzťahu k elektronickému sčítaniu sa. Výskum bol realizovaný formou omnibusu, prostredníctvom siete vyškolených anketárov, na reprezentatívnej vzorke 1 015 obyvateľov SR vo veku 18 a viac rokov. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom, pričom výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Veľkosť výberovej vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu na populáciu SR vo veku od 18 rokov s maximálnou odchýlkou ±3,1 %. Zber údajov bol zabezpečený metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews), ktoré boli následne zaznamenané do elektronického dotazníka a spracované štatistickými metódami programu SPSS for Windows. Hlavnou úlohou uskutočnených rozhovorov bolo zistiť, aké spôsoby, formy a možnosti sčítania sa elektronicky, by v súčasnosti obyvateľstvo uprednostnilo. V úvode prieskumu boli respondenti oboznámení s celonárodným projektom Sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021.

Prieskum umožnil vyjadriť názor obyvateľstva v rámci piatich okruhov otázok: uprednostňovaný spôsob vyplnenia elektronického formulára pri SODB, preferovaný spôsob webovej aplikácie, preferovaný spôsob telefonického rozhovoru, preferované miesto vyplnenia elektronického formulára a hodnotenie možnosti elektronicky vyplniť sčítací formulár. S hlavnými závermi výskumu oboznamujeme v nasledujúcej časti. Približná polovica obyvateľstva (52 %) zapojená do prieskumu by v prípade konania cenzu v najbližších týždňoch uprednostnila samosčítanie cez webovú aplikáciu, teda spôsob sčítania keď obyvateľ sám cez webový formulár odpovedá na uvedené otázky. Tretina opýtaných by pri sčítaní využila pomoc asistenta (34 %) – teda spôsob, ktorým na základe požiadavky od obyvateľa a v jeho prítomnosti asistent značí odpovede do elektronického formulára. Sčítanie prostredníctvom telefonického rozhovoru uprednostňuje ďalších 14% respondentov. Respondenti sa ďalej mali možnosť vyjadriť, či pri samosčítaní prostredníctvom webovej aplikácie preferujú online alebo offline spôsob. Väčšina respondentov by uprednostnila online spôsob webovej aplikácie, teda vypĺňanie sčítacieho formulára priamo na webovej stránke. Túto odpoveď si vybralo 42 % všetkých respondentov, čo v prepočte znamená 80% tých respondentov, ktorí by pri elektronickom sčítaní uprednostnili samosčítanie cez webovú aplikáciu. Obyvatelia, ktorí si zvolili sčítanie sa formou telefonického rozhovoru uprednostňujú osobný rozhovor (72 %) pred automatizovaným rozhovorom (28 %). Spomedzi skúmaných možných miest vyplnenia elektronického formulára sčítania obyvateľov, domov a bytov by až dve tretiny opýtaných preferovali svoj domov (67 %). Oveľa menšie preferencie majú iné možné miesta vyplnenia elektronického formulára. Na záver obyvatelia ohodnotili možnosť elektronického vyplnenia sčítacieho formulára. Prieskum priblížil Štatistickému úradu SR názory a postoje obyvateľov na plne elektronický zber údajov, využiteľné v ďalších fázach prípravy cenzu.

Prieskum realizovaný agentúrou FOCUS bol financovaný z grantu GP 06 – 17 „Zlepšenie kvality EÚ cenzov (2021 a post 2021)".


Európska komisia