Preskočiť na hlavný obsah

Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciach

28. marca 2017

Štatistický úrad uskutoční v roku 2021 integrované sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“), ktoré končí éru tradičných cenzov a umožní maximálne využiť údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Vzhľadom na zmenu koncepcie SODB 2021 si Štatistický úrad SR uvedomuje potrebu venovať mimoriadnu pozornosť komunikácii so spolupracujúcimi subjektmi a verejnosťou už v prípravnej fáze.

V utorok, 28. marca sa na pôde Štatistického úradu SR uskutočnil pracovný workshop k príprave SODB 2021 so zástupcami samosprávy (obcí, miest a vyšších územných celkov). Znalosť charakteru a špecifík obcí je pre koncepčnú prípravu SODB 2021 jedna z kľúčových.

Zástupcom samosprávy boli odprezentované všeobecné informácie o sčítaní ako nenahraditeľnom zdroji údajov pre informácie o príprave integrovaného sčítania 2021,  Národnom akčnom pláne Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 a o použití cenzových dát. Súčasťou programu bola aj ukážka všetkých prístupov k údajom z predchádzajúcich cenzov.

Z pohľadu obcí sú primárnymi a najdôležitejšími informáciami získanými zo sčítania údaje o počte obyvateľov. Tie sú základom bilancie obyvateľstva demografickej štatistiky a východiskom pre výpočet podielu dane z príjmov. Často rozdielne hodnoty údajov o počte obyvateľov v rôznych dátových zdrojoch bývajú predmetom výhrad zástupcov obcí a miest. Účastníci workshopu sa zhodli, že príprava SODB 2021 je príležitosťou na vytvorenie efektívneho mechanizmu, ktorý umožní harmonizovať údaje o počte obyvateľov v demografickej štatistike, obecnej evidencii a Registri fyzických osôb.