Preskočiť na hlavný obsah

Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

13. júla 2017

Schválenie Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 vládou SR znamená oficiálne potvrdenie realizácie integrovaného sčítania v roku 2021 a ukončenie éry tradičných sčítaní na Slovensku. Pripravované sčítanie je založené na integrácii údajov z vybraných registrov, administratívnych zdrojov a údajov (ďalej aj „AZÚ“) od obyvateľov. Cieľom nového spôsobu sčítania je znížiť administratívnu záťaž obyvateľov a zvýšiť kvalitu a efektívnosť cenzových dát. Úspešný prechod k integrovanému sčítaniu nie je možné dosiahnuť bez spolupráce Štatistického úradu SR so správcami vybraných registrov a administratívnych zdrojov.

Z uvedeného dôvodu Štatistický úrad zriadil medzirezortný analytický tím na zabezpečenie využitia údajov a metaúdajov z registrov a administratívnych zdrojov údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Analytický tím tvoria okrem expertov Štatistického úradu SR na sčítanie, odborníci Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, Sociálnej poisťovne, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prvé zasadnutie analytického tímu sa uskutočnilo v pondelok 26. 6. 2017. Činnosti a úlohy analytického tímu sa sústredia najmä na zefektívnenie využitia údajov z registrov a AZÚ, poskytovanie aktuálnych relevantných informácií o týchto zdrojoch údajov, analýzy a odporúčania postupov pre zlepšenie kvality údajov v registroch a AZÚ.

Predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek na zasadnutí zdôraznil, že príprava integrovaného sčítania je na rozdiel od doterajších tradičných cenzov oveľa náročnejšia a verí, že vzájomná spolupráca prispeje k úspešnej realizácii úloh, ktoré je nevyhnutné splniť na uskutočnenie integrovaného sčítania v podmienkach Slovenskej republiky.