Preskočiť na hlavný obsah

Vývoj a právne aspekty cenzu

15. októbra 2018

Vývoju sčítania obyvateľov, domov a bytov a právnym aspektom cenzu sa venuje dokument Konferencie Európskych štatistikov „Guidance on commnon elements of statistical legislation“ z roku 2018.

Druhy sčítania obyvateľov, domov a bytov

Štáty v súčasnosti kreujú metodiky cenzov, využívajú nové metódy a technológie, prispôsobujú databázy novým podmienkam integrovaného a kombinovaného sčítania, pre vyššie uvedené skutočnosti je nevyhnutné vytvoriť právny základ. Zároveň nie je účelné aby jednotná úprava bola do značnej miery detailná, pretože každá krajina má svoje špecifické potreby.

Existujú tri základné prístupy k vykonaniu cenzu, ktoré sú založené na zbere údajov:

  • tradičná metóda je založená na terénnom zisťovaní (kde je možnosť zbierať údaje online) v stanovenom čase,
  • kombinovaná metóda je založená na integrácii údajov z administratívnych zdrojov, registrov a údajov získaných terénnym zisťovaním priamo od obyvateľov,
  • registrové sčítanie založené na výlučnom používaní registrov a iných administratívnych zdrojov údajov, alebo doplnením dát pochádzajúcich z výberových zisťovaní.

Rôzne druhy sčítania a cenzov, by mali byť upravené v štatistickej legislatíve odlišne. Je na rozhodnutí jednotlivých členských štátov, či právne ukotvenie cenzu v štatistickej legislatíve bude vo forme parciálnych ustanovení v zákone o štátnej štatistike alebo v osobitnom právnom predpise. Niektoré krajiny využívajú osobitný zákon ako formu legislatívnej úpravy, niektoré ako súčasť zákona o štátnej štatistike alebo niektoré dokonca všeobecne v štatistickom práve danej krajiny, bez osobitných ustanovení o populačnom cenze. V štátoch s registrovým typom cenzu nemajú osobitnú legislatívnu ani samostatné nariadenia o cenze, avšak väčšina krajín využívajúcich tradičný typ cenzu má zakotvený osobitný zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov.

Zmena metodiky vytvárania cenzu

V roku 2013 sa uskutočnil prieskum UNECE o národných postupoch pri cenzoch, ktoré boli realizované okolo roku 2010 z ktorého vyplynulo, že najbežnejším typom cenzu bol tradičný cenzus (30 krajín). Avšak je potrebné podotknúť, že v súčasnosti sa čoraz viac využívajú moderné technológie, ako sú napríklad online dotazníky.

Od predchádzajúceho cenzu mnohé štáty prešli ku kombinovanému (11 krajín) alebo registrového (9 krajín) typu sčítania. Registre v súčasnosti zohrávajú významnejšiu úlohu ako v predchádzajúcich cenzoch, a tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcnosti. Zameranie právneho rámca závisí od voľby prístupu k cenzu v štáte. Väčšina štátov, ktoré sú založené na tradičnom cenze, má zavedený osobitný zákon o sčítaní, zatiaľ čo 8 z 9 krajín s registrovým typom cenzu vykonáva cenzus podľa štatistického práva, vo všeobecnej rovine. Celkovo 7 z 11 krajín s kombinovaným typom cenzu má osobitný zákon o sčítaní a v ostatných 4 krajinách sa všeobecné štatistické právo vzťahuje na cenzus. V 21 krajinách je legislatíva v oblasti cenzu založená na relatívnej nemennosti, v 27 krajinách, v ktorých je zaužívaný väčšinou tradičný alebo kombinovaný typ cenzu majú legislatívu upravovanú každú dekádu na nový cenzus. Prieskum ukázal, že vo všetkých zodpovedajúcich krajinách legislatíva chránila osobné údaje, ktoré boli zozbierané na štatistické účely a zároveň skoro polovica krajín poskytuje mikroúdaje na vedecké alebo štatistické účely. Pri inovatívnych metódach cenzu, ako napríklad online dotazník, je potrebné mať legislatívny rámec podrobnejšie upravený a vzniknutú interakciu s ostatnými právnymi predpismi, ktoré danou legislatívou môžu byť zasiahnuté, je potrebné zákonne ošetriť.

Všeobecné právne aspekty cenzu

Vypracovanie sčítacej metodiky vyžaduje právny základ, či už ide o všeobecné predpisy štatistického práva, konkrétny článok v štatistickom zákone alebo osobitný zákon o sčítaní. Základom je včasná príprava legislatívnych dokumentov a následné spustenie legislatívneho procesu. Legislatíva zvyčajne upravuje tieto otázky súvisiace so sčítaním: prostriedky vyčlenené na celkové operácie sčítania, všeobecný rozsah a načasovanie sčítania, rozdelenie práce, zodpovednosti a práva zúčastnených organizácií, povinnosť občanov poskytovať úplné a presné informácie v cenze, povinnosť sčítacieho asistenta, sankcie, ktoré sa majú uložiť za nedodržanie legislatívy, používanie a prepojenie registrov, dôvernosť/ochrana osobných údajov získaných pri cenze a sankcie za porušenie ochrany osobných údajov. Rozdelenie finančných prostriedkov, rozsah, obsah a načasovanie sčítania a rozdelenie zodpovedností medzi zainteresovanými organizáciami môže byť potrebné upraviť v osobitnom zákone o sčítaní. Je tiež dôležité, aby vnútroštátne právne predpisy upravujúce prácu poskytovateľov administratívnych údajov boli aktuálne a boli v súlade s očakávaniami voči nim pri vykonávaní sčítania.

Osobitné právne hľadiská týkajúce sa cenzu

Dôvernosť štatistických údajov

Dôvernosť a ochrana osobných údajov pri cenze je mimoriadne dôležitá, je nevyhnutné aby ľudia mali dôveru v cenzus. V tradičnom cenze sa náročnosť úlohy ešte znásobuje tým, že je do cenzu zapojených mnoho organizácií a pracovníkov, ktorí si nemusia byť úplne vedomí základných zásad pri práci so štatistickými informáciami a zákonnej úpravy o cenze. Dôvernosť zahŕňa celú škálu operácií od zabezpečenia ochrany vyplnených dotazníkov, počas ich spracovania až po ochranu jednotlivých údajov, keď sa výsledky cenzu stanú verejne dostupné. Orgány vykonávajúce cenzus a každá osoba, ktorá pracuje na cenze, musí s informáciami, s ktorými sa dostane do styku zaobchádzať s najvyšším možným zabezpečením. Prístup k osobným údajom majú mať iba osoby, ktoré sú pod vedením alebo kontrolou definovaných orgánov cenzu alebo zástupcovia konajúci v ich mene. Tieto osoby budú viazané mlčanlivosťou a oboznámené s následkami porušenia ochrany osobných údajov. Nevyhnutná je tiež fyzická ochrana dokumentov obsahujúcich osobné údaje. Počítačové systémy spracovávajúce údaje zo sčítania musia mať prísne bezpečnostné opatrenia a špeciálne opatrenia sa vzťahujú na štatistické výstupy pre malé oblasti/gridy. Výmena dôverných štatistických informácií, môže prebiehať iba v rámci Národného štatistického systému (NSS).

Profesijná nezávislosť pri cenze

Profesijná nezávislosť je zvlášť dôležitá pri vykonávaní cenzu, ktoré zahŕňa mnoho organizácií mimo úradov v oblasti štátnej štatistiky. Rozhodnutia týkajúce sa zdrojov údajov a metodológie sčítania musia byť v plnej miere zahrnuté pod NSS. Spoločné prvky štatistických právnych predpisov definujú odbornú nezávislosť. Predseda NSS má plnú zodpovednosť za profesionálnu kvalitu výsledkov sčítania, za integritu celého reťazca procesov a za striktné uplatňovanie pravidiel ochrany osobných údajov. Je potrebné eliminovať iné, ako štátne záujmy, zabezpečiť nestrannosť a odbornú nezávislosť a odolať tlaku vonkajších záujmových skupín na zaradenie určitých premenných do zberu údajov v rámci sčítania. Vo všeobecnosti by právne predpisy o cenzoch nemali upravovať metódy, otázky a druhy štatistických výstupov cenzu. Niektoré vládne orgány, ktoré nie sú súčasťou štatistického systému, najmä miestne a regionálne orgány, sa môžu zapojiť do procesu zberu údajov v tradičných cenzoch. V takom prípade by sa mali upraviť úlohy, zodpovednosti a práva orgánov štátnej správy mimo NSS zúčastňujúcich sa zhromažďovania údajov, napríklad v osobitnom zákone o sčítaní. Zúčastnené organizácie musia byť v plnej miere podriadené základným zásadám a najmä štatistickej ochrane osobných údajov.

Subdodávky externého prostredia v príprave cenzu

Niektoré krajiny zadávajú subdodávateľom (alebo zvažujú externých dodávateľov) časti činností cenzu, napríklad tlač dotazníkov. Spolupráca s externými dodávateľmi môže zvýšiť efektívnosť vykonávaných činností, priniesť značné technické skúsenosti a odborné znalosti. Podmienkou spolupráce je zachovanie úplnej ochrany štatistickej dôvernosti a profesionálnej nezávislosti. Tretie strany sú povinné používať a uchovávať údaje výhradne pre operácie a len na dobu definovanú v subdodávke. V zmluvách by sa mali stanoviť ciele projektu, očakávané výstupy a normy, ktoré tieto výstupy musia spĺňať z hľadiska kvality, včasnosti, nákladov atď. Orgán cenzu musí nepretržite monitorovať prácu, aby sa zabezpečilo, že žiadna časť subdodávateľských operácií nemôže viesť k poškodeniu povesti alebo strate dôvery v NSS. Pri procesoch sčítania je dôležité umožniť zmenu požiadaviek a cieľov počas celej životnosti projektu.

Legislatívne ukotvenie cenzu predstavuje nevyhnutný krok k jeho úspešnému uskutočneniu.