Preskočiť na hlavný obsah

Workshop Štatistického úrad Slovenskej republiky s akademickou obcou

19. júla 2017

Vo štvrtok, 29. júna 2017 sa na pôde Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil workshop na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a potenciál cenzových dát.

Štatistický úrad SR predstavil akademickej obci i ďalším zástupcom odbornej verejnosti novú ideu integrovaného cenzu. Experti Štatistického úradu tiež prezentovali ukážku integrácie administratívnych dátových zdrojov v rámci štúdie uskutočniteľnosti o obvyklom bydlisku, potenciál cenzových dát a ukážky využiteľnosti údajov zo sčítania. Zároveň bol vyzdvihnutý význam odporúčaní, zozbieraných prostredníctvom výzvy odbornej verejnosti, o zozname údajov, ktoré by sa mali v cenze 2021 zisťovať.

Akademická obec zdôraznila význam sčítania ako veci verejnej a odporúčala v tomto duchu aj jeho prezentáciu i samosprávam a širokej verejnosti. Zástupcovia Štatistického úradu SR zodpovední za prípravu a realizáciu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 poukázali na význam a relevantnosť spolupráce s akademickou obcou i ďalšími zástupcami odbornej verejnosti. Účastníci workshopu ocenili spracovanie Národného akčného plánu na prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 ako vládou schváleného medzirezortného dokumentu, zdôraznili potrebu zberu objektívnych a relatívne stabilných údajov, podporili plne elektronické sčítanie, ocenili podrobnosť zisťovania a diseminácie dát z pohľadu územnej úrovne ako aj fakt, že SODB predstavuje základ pre výberové zisťovania. Akademická obec vyjadrila podporu pri príprave nastávajúceho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 aj vzhľadom na skutočnosť, že ide o interdisciplinárnu udalosť, ktorá si vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych oblastí.