Preskočiť na hlavný obsah

Spýtali ste sa nás (FAQ)

Čo je rozhodujúci okamih sčítania?

Rozhodujúci okamih sčítania je dátum, ku ktorému sa musia vzťahovať údaje, ktoré uvediete do sčítacieho formulára, týmto okamihom je 1. január 2021. To znamená, že pri sčítaní, ktoré sa uskutoční od 15. februára 2021, uvediete údaje, ktoré boli aktuálne k tomuto dátumu. V praxi to znamená napr.: zosobášili ste sa v marci 2021, v sčítacom formulári pri otázke „Aký je Váš rodinný stav?“ označíte „slobodný/slobodná“ pretože údaj sa vzťahuje k rozhodujúcemu okamihu 1. 1. 2021, kedy ste ešte boli slobodný/á. Iný príklad: Za dieťatko, ktoré sa Vám narodilo po 1. januári 2021 sčítací formulár nevypĺňate.

V akých jazykoch je formulár dostupný?

Sčítací formulár je okrem štátneho – slovenského jazyka, dostupný aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom a nemeckom.

Aké otázky obsahuje sčítací formulár?

Prostredníctvom sčítacieho formulára pre obyvateľov sa zisťujú iba údaje, ktoré nebolo možné získať v požadovanej kvalite z existujúcich administratívnych zdrojov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je teda otázok menej. Sčítací formulár obsahuje napr. otázku o súčasnom pobyte, o rodinnom stave, o zamestnaní, o dochádzke do zamestnania, o národnosti, o materinskom jazyku, o náboženstve, o vzťahoch medzi členmi domácnosti.

Kto vyplní sčítací formulár za neplnoletú, nesvojprávnu osobu?

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Ak sa takýto obyvateľ nachádza v zariadení (napr. v centre pre deti a rodiny, v domove sociálnych služieb pre deti alebo dospelých s duševným postihnutím) bude sčítaný prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania v zariadení alebo mobilného asistenta sčítania, ktorého si zariadenie vyžiada na obci. Tieto osoby môžu byť tiež sčítané zákonným zástupcom alebo blízkou osobou, napr. príbuzným.

Kde nájdem vzor sčítacieho formulára?

Otázky a štruktúru zisťovaných údajov o obyvateľoch nájdete v Opatrení ŠÚ SR č. 44/2020 Z. z., ktoré je dostupné aj na tomto webe, v časti Dokumenty. Vzor sčítacieho formulára v dizajne SODB 2021 bude čoskoro dostupný aj na www.scitanie.sk

Kedy budú k dispozícii výsledky SODB 2021?

Základné výsledky z SODB 2021 budú zverejnené najneskôr do 1. januára 2022. Kompletné výsledky z SODB 2021 budú dostupné do 31. marca 2024.

Čo je úlohou asistenta sčítania?

Pre obyvateľov, ktorí potrebujú so sčítaním pomôcť sú počas doby sčítania k dispozícii stacionárni alebo mobilní asistenti sčítania. Stacionárny asistent sčítania pôsobí na kontaktnom mieste, ktoré zriadi obec na svojom území, pomôže so sčítaním sa tým obyvateľom, ktorí sa tu rozhodnú sčítať. Mobilný asistent sčítania pôsobí v teréne, to znamená na území obce podľa jemu prideleného virtuálneho asistenčného obvodu. Pomôže so sčítaním obyvateľov, ktorí si požiadali o vyslanie mobilného asistenta sčítania. Stacionárny asistent sčítania v zariadení pôsobí napr. v zariadeniach sociálnych služieb, sčítava obyvateľov zariadenia, je ním spravidla zamestnanec daného zariadenia.

Môžem sa stať asistentom sčítania?

Áno, asistentom sčítania sa môže stať každý, kto spĺňa základné požiadavky: obyvateľ/ka s trvalým pobytom na území SR, viac ako 18 rokov, plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, minimálne úplné stredné vzdelanie, ovládanie štátneho jazyka, spoľahlivosť a základná IT zručnosť – znalosť práce s elektronickým zariadením (PC, tablet, mobil...) a odborná spôsobilosť získaná úspešným absolvovaním školenia. Ak sa chcete stať asistentom sčítania kontaktujte príslušnú obec, obecný/mestský úrad telefonicky alebo mailom.

Kedy prebieha sčítanie domov a bytov?

Sčítanie domov a bytov prebieha v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

K akému dátumu sa majú vzťahovať údaje poskytnuté pre účely sčítania domov a bytov (rozhodujúci okamich sčítania)?

Údaje zberané počas doby sčítania domov a bytov sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 36