Preskočiť na hlavný obsah

Spýtali ste sa nás (FAQ)

Vie sčítací asistent o obyvateľoch, ktorí sa v obci nesčítali?

Nie, stacionárny asistent ani mobilný asistent nemá informácie o sčítaných a nesčítaných obyvateľoch na území obce.

Ako je zabezpečená ochrana zdravia na kontaktnom mieste alebo pri návšteve mobilného asistenta v súvislosti s COVID-19?

Na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia (použitie ochranných prostriedkov – respirátor, dezinfekcia, odstupy).

Na kontaktnom mieste je potrebné dodržiavať maximálny počet ľudí v miestnosti v jednom okamihu, dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, pred vstupom do miestnosti aplikovať dezinfekciu na ruky, vstup povolený len s respirátorom FFP2.

Asistenti sčítania môžu svoju prácu vykonávať pri splnení podmienok v súlade s príslušnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR vydanou pre dané obdobie. Pri výkone činnosti musia dodržiavať vyššie uvedené opatrenia, tak aby nebolo ohrozené zdravie asistenta ani zdravie obyvateľa.

Prosíme obyvateľov, ktorí sú v karanténe kvôli Covid-19 alebo inému nákazlivému ochoreniu, aby počas karantény nenavštevovali kontaktné miesto ani neprijímali mobilného asistenta. Sčítať sa asistovane je možné počas 6 týždňov.

Sčítal som sa prostredníctvom stacionárneho alebo mobilného asistenta sčítania. Môžem dostať potvrdenie o sčítaní?

Áno, potvrdenie o sčítaní Vám na vyžiadanie môže vystaviť stacionárny alebo mobilný asistent, ale iba bezprostredne po Vašom sčítaní sa, to znamená ihneď po odoslaní sčítacieho formulára do systému.

Kedy prebieha sčítanie obyvateľov?

Elektronické Sčítanie obyvateľov samovyplnením sčítacieho formulára prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Kto sa sčítava?

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie:

  • štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
  • štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

To znamená:

  • ak má fyzická osoba v Slovenskej republike trvalý pobyt je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.
  • ak má fyzická osoba akýkoľvek iný registrovaný pobyt v Slovenskej republike je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.

Je sčítanie pre obyvateľov povinné?

V súlade so zákonom o sčítaní sú všetci obyvatelia Slovenska povinní sčítať sa.

Som občanom Slovenskej republiky (SR) s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ale žijem v zahraničí. Mám povinnosť sčítať sa v SR? Mám povinnosť sčítať sa aj v krajine, v ktorej žijem?

Pokiaľ ste štátnym občanom SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR  máte povinnosť sčítať sa v sčítaní obyvateľov 2021 v Slovenskej republike . Pri otázke „Aký je Váš súčasný pobyt?“ uvediete krajinu, v ktorej ste skutočne žili k 1. 1. 2021 (rozhodujúci okamih sčítania) a tiež uvediete od kedy sa zdržiavate v mieste súčasného bydliska (mesiac, rok). Na základe odpovede na túto otázky bude odvodený tzv. obvyklý pobyt (trvajúci súvislo 12 mesiacov a viac) pre účely štatistiky obyvateľstva v Európskej únii. Tento postup zamedzuje dvojitému sčítaniu jednej fyzickej osoby v rámci Európskej únie. Štatistický úrad teda spracuje stav obyvateľstva podľa trvalého pobytu aj stav obyvateľstva podľa obvyklého pobytu. V súvislosti s povinnosťou sčítať sa v inej krajine, kde dlhodobo žijete, je potrebné rešpektovať zákonné podmienky danej krajiny.

Ako sa sčítať?

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám vyplnením sčítacieho formulára  pre obyvateľov. Prosíme obyvateľov, aby si v rámci rodiny vzájomne pomohli a pomohli pri sčítaní sa svojim príbuzným, ak ich o to požiadajú alebo i blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním.

Kde elektronicky vyplním sčítací formulár?

Sčítací formulár vyplníte počas doby sčítania na www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“. Sčítací formulár je možné vyplniť aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Aplikáciu si obyvateľ stiahne do mobilného telefónu alebo tabletu z Google Play alebo App Store. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek mieste pomocou počítača, notebooku, tabletu, mobilu s pripojením na internet.

Ako sa prihlásim do sčítacieho formulára?

Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať Vaše rodné číslo. Systém Vás vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia, ide o údaj, ktorý poznáte iba Vy alebo blízka osoba, napr. rodinný príslušník, ktorý Vám pomáha so sčítaním.

Ak ste obyvateľ bez rodného čísla do sčítacieho formulára sa prihlásite zadaním Vášho dátumu narodenia a pohlavia. V takomto prípade vypĺňate formulár na sčítanie obyvateľov typu B, ktorý obsahuje viac otázok a to preto, lebo o takomto obyvateľovi nemusia byť k dispozícii potrebné údaje vo využívaných existujúcich administratívnych zdrojoch. Je preto potrebné aby tieto údaje boli získané priamo od obyvateľa.

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 65