Preskočiť na hlavný obsah

Úlohy obcí pri sčítaní obyvateľov

Obce na základe preneseného výkonu štátnej správy plnia úlohy, ktoré im ustanovuje zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kľúčová je príprava sčítania obyvateľov. V rámci nej sa obec zúčastní na školení obcí k úlohám pri sčítaní obyvateľov, vykoná nábor a výber asistentov sčítania a do 11. januára 2021 oznámi údaje o asistentoch sčítania ŠÚ SR (kontaktnému bodu). Zároveň zabezpečí stacionárnych asistentov vo vybraných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na území obce. V rámci prípravy sčítania ďalej spolupracuje so ŠÚ SR (kontaktným bodom) pri školení asistentov sčítania, spolupracuje pri technickom a materiálnom zabezpečení asistentov sčítania a vydá asistentom sčítania preukazy. Taktiež zriadi kontaktné miesto (prípadne miesta) na obci a do 31. decembra 2020 zašle ŠÚ SR (kontaktnému bodu) požadované informácie o tomto mieste/miestach a spolupracuje pri komunikácii a propagácii sčítania na území obce.

Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posúva na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.

Počas doby sčítania obec vedie evidenciu obyvateľov, ktorí požiadali o službu asistovaného sčítania, vytvára virtuálne asistenčné obvody, zabezpečuje činnosť kontaktného miesta/miest na území obce, vytvára podmienky pre činnosť mobilných a stacionárnych asistentov sčítania a monitoruje činnosť mobilných asistentov.

Po skončení sčítania obec vyhodnotí prácu asistentov sčítania a zabezpečí ich odmeňovanie. Zároveň vyhodnotí použité finančné prostriedky v súlade s príslušnými vykonávacími právnymi predpismi a metodickými pokynmi. Participuje na diseminácii výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Propagačné materiály

/ Nálepka SODB 2021 (pdf 730 kB)

/ Plagát A4 SODB 2021 MOM (pdf 734 kB)

/ Plagát A4 SODB 2021 školy (pdf 711 kB)

/ Leták DL SODB 2021 - sčítanie obyvateľov (pdf 83 kB)

/ Plagát A4 SODB 2021 - sčítanie obyvateľov (pdf 1,1 MB)

/ Inzercia pred/počas sčítania A4 SODB 2021 - sčítanie obyvateľov (pdf 641 kB)

/ Inzercia A4 SODB 2021 - sčítanie obyvateľov (pdf 70 kB)