Preskočiť na hlavný obsah

Ochrana údajov

Štatistický úrad SR je v súvislosti s plnením záväzku realizovať Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 pripravený plniť ustanovenia o ochrane údajov, o ochrane osobných údajov a o ochrane dôverných štatistických údajov uvedené v:

Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (pdf 981,6 kB)

Zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ Zákon č. 18/2018 Z. z. (pdf 1,11 MB)

Zákone č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
/ Zákon č. 540/2001 Z. z. (pdf 266,1 kB)

Zákone č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ Zákon č. 223/2019 Z. z. (pdf 360,7 kB)

Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracovávané výlučne pre potreby Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „sčítanie“). Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR.

Vo vzťahu k osobným údajom získaným v rámci sčítania plní Štatistický úrad SR povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Všetci zamestnanci Štatistického úradu SR ako aj všetci zamestnanci dodávateľov informačných systémov, ktorí pracujú na projekte Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú poučení o ochrane osobných údajov.

Povinnosť mlčanlivosti má každý, kto sa pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania a pri spracovaní jeho výsledkov oboznámi s dôvernými štatistickými údajmi, ktoré boli získané sčítaním alebo, ktoré sú výsledkami sčítania a umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu osoby, alebo sa oboznámi s podmienkami uchovávania týchto údajov.

Správcovia administratívnych zdrojov údajov majú zo Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 povinnosť poskytnúť Štatistickému úradu SR údaje a informácie v rozsahu potrebnom pre účely nadchádzajúceho cenzu. Údaje sa poskytujú na základe platných dohôd uzatvorených medzi správcom administratívneho zdroja údajov a ŠÚ SR alebo na základe žiadosti. Preberanie údajov prebieha v zmluvne stanovených termínoch, za účasti zmluvne oprávnených osôb, spôsobmi, ktoré kladú vysoký dôraz na ochranu týchto údajov. S administratívnymi zdrojmi údajov v Štatistickom úrade SR pracujú iba zamestnanci, ktorým bolo udelené oprávnenie na prácu s takýmito údajmi za dodržiavania prísnych podmienok ochrany týchto údajov. Ochrana osobných údajov v prípravnej fáze sčítania sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie.

Na účely ochrany osobných údajov a pri ich spracovávaní externý dodávateľ informačného systému pre prípravu, zber, štatistické spracovanie a disemináciu SODB 2021 vypracoval osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci prísny režim ochrany všetkých údajov. Osobitná pozornosť bude venovaná ochrane dôverných údajov vo vzťahu k požadovanej granularite údajov na výstupe.

Viac informácií o ochrane osobných údajov