Preskočiť na hlavný obsah

Využitie údajov zo sčítania

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 budú pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť nenahraditeľným zdrojom informácií. Jedinečné a dôležité informácie o obyvateľoch, ich domácnostiach a bývaní budú dostupné za celú populáciu SR. Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk k spoločenským a ekonomickým otázkam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať alebo aktualizovať z iných zdrojov. Navyše sú často jedinými štatistickými dátami na lokálnej úrovni. V konečnom dôsledku výsledky sčítania ovplyvňujú každého z nás.

V oblasti riadenia štátu a národného hospodárstva sú informácie o stave spoločnosti k danému okamihu a geografickom rozmiestení obyvateľstva základom pri analýze vývojových trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života. Konkrétne využitie tiež nachádzame pri koncipovaní politiky štátu, či už pri nastavovaní aktuálnych politík alebo pri tvorbe dlhodobých stratégií. Výsledky zo sčítania majú vplyv i na prerozdeľovanie počtu kresiel v Európskom parlamente, ktoré sa odvíja od počtu obyvateľov členského štátu. Získanie kvalitných a presných údajov a informácií o slovenskej spoločnosti, o jej demografických, sociálnych charakteristikách, o stave domového a bytového fondu na Slovensku umožňuje medzinárodné porovnania na úrovni Európy i sveta.

Sčítanie ďalej slúži ako podpora riešenia problémov na regionálnej alebo lokálnej úrovni. Výsledky zo sčítania prezentujú demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území, rovnako poskytujú informácie o štruktúre bytového a domového fondu.

Môžu teda významne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne. Údaje slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí ako aj pri riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk, parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto údajom  sa zistí dochádzka do škôl a zamestnania. Odhalenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy napomôže k prijímaniu opatrení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území obce alebo v jej okolí.

Geografické rozmiestnenie obyvateľstva a jeho charakter predstavujú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych služieb: vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, lekárne, nemocnice, školy, úrady a pod. Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce závisí aj výška podielových daní pre obec, ako aj príjem starostu obce, primátora mesta. Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce závisí plánovanie počtu miest v materských školách, v základných školách, plánovanie služieb pre seniorov.

Výsledky zo sčítania majú nezastupiteľnú úlohu pri analýze populačných štruktúr, pri analýze reprodukčného správania, vzdelanostnej štruktúry, poskytujú informácie o domácnostiach. Obce s nekvalitnými alebo neúplnými údajmi sa môžu taktiež pripraviť o možnosť čerpať eurofondy v reálnej výške, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít, cestovného ruchu a pod.