Preskočiť na hlavný obsah

21. Slovenská štatistická konferencia – Signs of Life (stopy prítomnosti) obyvateľstva SR podľa SODB 2021

21. septembra 2022

V dňoch 13. – 14. septembra 2022 sa v Žiline uskutočnila 21. Slovenská štatistická konferencia, ktorej sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Štatistického úradu SR z oddelenia sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Dovoľte nám priniesť informácie, ktoré sme prezentovali na Slovenskej štatistickej konferencii. Náš Kolega Martin Kočiš podrobne vysvetlil metódu “Stopy prítomnosti" - „Signs of Life“, ktorú sme úspešne implementovali na zistenie konečného počtu obyvateľov SR. SODB 2021 bolo založené na kombinácii údajov získaných z administratívnych zdrojov údajov (ďalej len AZÚ) a údajov získaných priamo od obyvateľov z vyplnených elektronických formulárov. Jednotlivé AZÚ boli pred samotným použitím detailne analyzované, čo viedlo k identifikácii vhodnosti ich použitia, a rovnako k výberu vhodných premenných z daného zdroja pre použitie v SODB 2021. Spracovaním jednotlivých AZÚ a výsledkov z vyplnených elektronických formulárov bola vytvorená tzv. integrovaná databáza (IDB), ktorá obsahovala všetky prepojené údaje zo všetkých dostupných AZÚ a formulárov na úrovni jedinečného identifikátora osoby. Až po integrácii údajov je možné pristúpiť k definovaniu a aplikovaniu metódy „Signs of Life“. Každý obyvateľ danej územnej jednotky sa určitým spôsobom premieta do vybraných dátových zdrojov v danom roku a tak „akumuluje“ takzvané „znaky prítomnosti“ (Signs of Life). V priebehu času každý človek hromadí určitý počet „znakov prítomnosti“, čo vytvára predpoklad na zaradenie resp. nezaradenie obyvateľa do stavu trvale bývajúceho obyvateľstva. Cieľom príspevku je popísať proces, akým bola metóda „Signs of Life“ aplikovaná na trvalý pobyt v podmienkach SR v rámci realizácie SODB 2021.

Autor: Štatistický úrad SR