Preskočiť na hlavný obsah

Štatistický lexikón obcí

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal v decembri 2023 Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021. Elektronická podoba Štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky 2021 nadväzuje na hodnotu a tradíciu pôvodnej tlačenej publikácie, prináša porovnateľné množstvo detailných informácií o obciach získaných zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, avšak s novými možnosťami prístupu k dátam a interakcie.

Štatistický lexikón je vďaka dlhému radu vydaní unikátnym dielom. Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021 obsahuje údaje na úrovni Slovenskej republiky, krajov, okresov, obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek, ktoré sú spracované k rozhodujúcemu okamihu sčítania, tzn. k 1. januáru 2021.

Lexikón prináša pohľad na rozmanitosť našich sídel prostredníctvom vybraných údajov o obyvateľstve a jeho štruktúrach, o ekonomickej aktivite obyvateľstva, o dochádzke obyvateľstva do zamestnania, o počte cenzových domácností a taktiež o obývaných domoch a obývaných bytoch. Okrem toho sú v lexikóne uvedené aj informácie o rozlohe obcí a ich hustote osídlenia.

Lexikón pozostáva z textovej a dátovej časti.

Textová časť obsahuje metodické vysvetlivky k jednotlivým premenným a prehľad územných zmien obcí a častí obcí, ku ktorým prišlo od vydania posledného Štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky 2011. Táto časť je dostupná vo formáte pdf.

Dátová časť vyhotovená v dvoch formátoch (XLSX a CSV) obsahuje:

  • prehľad počtu obyvateľov, domov a bytov za SR, kraje, okresy a mestá podľa sčítaní v rokoch 1970, 1980, 1991, 2001, 2011 a 2021,
  • údaje za SR, kraje a okresy podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021,
  • údaje za základné územné jednotky, tzn. obce, mestské časti Bratislavy a Košíc alebo vojenské obvody, časti obcí a základné sídelné jednotky podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Nájdi svoju obec (inštruktážne video)

Štatistický lexikón obcí SR 2021 na stiahnutie: