Preskočiť na hlavný obsah

Odborné články a publikácie

15. apríla 2023

Cezhraničná dochádzka do zamestnania v spojitosti so súčasným a trvalým pobytom podľa SODB 2021

Článok sa zaoberá cezhraničnou dochádzkou obyvateľov do zamestnania v kontexte súčasného a trvalého pobytu na základe údajov získaných zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Viac

15. apríla 2023

Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v Slovenskej republike k 1. 1. 2021

Príspevok sa zaoberá porovnaním vybratých charakteristík obyvateľstva na trvalom a súčasnom pobyte podľa údajov zo SODB 2021.

Viac

15. apríla 2023

Zmeny v štruktúrach obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítaní

Cieľom príspevku je analyzovať základné demografické údaje o charakteristikách obyvateľstva, ktoré sa získali zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov.

Viac

15. júla 2022

Propagačno-komunikačná kampaň Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku bolo v mnohých smeroch inovatívne, čo zohľadňovala aj propagačno-komunikačná kampaň, ktorú možno považovať za najrozsiahlejšiu v histórii sčítania. Príspevok sa zameriava na komunikačno-propagačnú kampaň na sčítanie obyvateľov, ktorej hlavným cieľom bolo motivovať obyvateľov k dobrovoľnému sčítaniu sa s uvedením správnych a pravdivých údajov. Článok čitateľa oboznamuje s prípravou kampane, jej cieľmi a fázami. Opisuje formy a nástroje propagácie a komunikácie, frekvenciu kampane, monitoring médií a hodnotí dosah a výsledky kampane.

Viac

21. marca 2022

Podpora terénneho zisťovania pre prvé elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Článok sa zaoberá charakteristikou podporných prvkov zabezpečenia zberu údajov o domoch, bytoch a obyvateľoch v teréne počas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Primeraná príprava a flexibilná reakcia na zmeny sú kľúčovou súčasťou úspešného projektu. Preto Štatistický úrad Slovenskej republiky vypracoval samostatný metodický postup na jednotlivé oblasti podpory ako napr. financovanie, školenie, call-centrum. Článok tieto hlavné oblasti rozdeľuje do jednotlivých kapitol.

Viac

21. marca 2022

Tvorba integračného zoznamu rodných čísel na účel autentifikácie obyvateľa v elektronickom sčítaní

Článok sa zaoberá tvorbou integračného zoznamu rodných čísel na autentifikáciu obyvateľa v elektronickom sčítaní. Príspevok poskytuje detailný pohľad na postup tvorby integračného zoznamu rodných čísel, opisuje jeho využitie v aplikácií na elektronické sčítanie obyvateľov, predovšetkým na autentifikáciu. Následne opisuje možné spôsoby autentifikácie do elektronického sčítacieho formulára.

Viac

21. marca 2022

Tvorba štatistických adresných bodov ako bázy na územnú prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Cieľom územnej prípravy bola integrácia administratívnych zdrojov údajov a terénneho zisťovania. Štatistické adresné body sa vytvárali všetkým obývaným obydliam, ktoré nespĺňali podmienku na priradenie adresného bodu podľa registra adries. Terénne zisťovanie prebiehalo v dvoch etapách. Prvá etapa bola v rámci harmonizácie obyvateľstva a druhá etapa bola priamo počas prebiehajúceho sčítania domov a bytov. Štatistické adresné body sa v terénnom zisťovaní zbierali prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie územnej prípravy. Spracovali sa pomocou aplikácie ArcGIS Pro verzie 2.8.3, v ktorej im bo...

Viac

21. marca 2022

Teoreticko-metodologické východiská systému na sčítanie domov a bytov 2021

Článok sa zaoberá teoreticko-metodologickými východiskami systému na sčítanie domov a bytov v roku 2021 so zameraním na vstupné dátové údaje do systému na sčítanie domov a bytov a ich následné zobrazenie vo webovej aplikácii v priebehu sčítania domov a bytov.

Viac

21. marca 2022

Výzva nového konceptu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítania patria svojou prípravou a realizáciou k najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam a poskytujú nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o bývaní a domácnostiach. Príspevok opisuje nový koncept Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike, ktorým je integrované a plne elektronické sčítanie. Zameriava sa osobitne na prípravu sčítania v zmysle nastavených východísk z pohľadu biznis procesov a v čase. Predstavuje uskutočnené aktivity nevyhnutné na jeho realizáciu podľa nového konceptu, ktorými bol...

Viac

15. októbra 2019

Cesta k adresnému bodu – proces a technická špecifikácia postupu územnej prípravy so zameraním na adresné body

Článok sa zaoberá územnou prípravou pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Územná príprava bude parciálne odlišná a založená na integrácii administratívnych zdrojov údajov a jej výsledkom musí byť adresa až na úroveň adresného bodu. Táto príprava prebieha v niekoľkých fázach, ktoré sú opísané ďalej a predstavujú postup, ktorý Štatistický úrad Slovenskej republiky zvolil na testovanie administratívnych zdrojov údajov pri územnej príprave. Finálne spracovanie územnej prípravy sa môže líšiť.

Viac

Autor: Štatistický úrad SR