Preskočiť na hlavný obsah

Základné informácie o sčítaní 2021

Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam, poskytuje nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o bývaní a domácnostiach.

Príprava sčítania obyvateľov, domov a bytov

Boli ustanovené základné východiská pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021):

 • prvé plne elektronické sčítanie (úplne bez použitia papierových formulárov)
 • prvé integrované sčítanie (kombinácia údajov získaných z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov)
 • príprava na integrované sčítanie bola založená na identifikovaní vhodných administratívnych zdrojov údajov, prebehli rokovania so správcami administratívnych zdrojov údajov, boli uzatvorené dohody o spolupráci a poskytovaní údajov, spolupracovalo a komunikovalo sa so správcami zdrojov, vznikol Národný akčný plán SODB 2021 ako platforma medzirezortnej spolupráce
 • analyzovali sa údaje z administratívnych zdrojov, hodnotila sa využiteľnosti údajov pre SODB 2021, kvalita údajov, údaje sa spracovávali; bola navrhnutá a zrealizovaná územná príprava pre SODB 2021
 • určil sa spôsob a metódy zberu údajov pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov, prebehlo ich testovanie, stanovenie fáz sčítania a ich termínov, určenie rozhodujúceho okamihu sčítania, vypracovali sa odborné štúdie
 • definovali sa zisťované premenné a ich zdroje (administratívne zdroje údajov, obec, obyvateľ)
 • boli vydané: zákon o sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021, súvisiace opatrenia, metodické pokyny, metodické príručky
 • vytvorili a otestovali sa sčítacie formuláre na sčítanie domov a bytov (databázová a dotazníková podoba) a sčítacie formuláre na sčítanie obyvateľov (formulár typu A, formulár typu B) s príslušnými metodickými vysvetlivkami
 • tvorila sa webová stránka www.scitanie.sk
 • realizovala sa celoštátna komunikačná a propagačná kampaň SODB 2021

Príprava

Vytvorenie a testovanie

 • elektronického systému pre sčítanie domov a bytov (prostredie pre realizáciu zberu údajov o domoch a bytoch od obcí)
 • elektronického systému pre sčítanie obyvateľov (webová aplikácia na sčítanie, mobilná aplikácia na sčítanie, aplikácia pre stacionárneho asistenta, aplikácia pre mobilného asistenta, e-prostredie pre kontaktné osoby)
 • interného monitoringu sčítania domov a bytov pre obce a SR
 • interného monitoringu sčítania obyvateľov pre obce a SR
 • školiacich portálov (e-learning) pre osoby na obci, ktoré boli poverené vykonaním sčítania domov a bytov (poverené osoby a manažéri poverených osôb), pre osoby na obci, ktoré zastávali funkcie pri sčítaní obyvateľov (kontaktné osoby, stacionárni a mobilní asistenti) a pre pracovníkov call centra

Vytvorenie a testovanie

Územná príprava

 • všeobecne je územná príprava nástrojom na správu územia pri príprave a realizácii každého štatistického zisťovania, vymedzuje priestor, v ktorom sa má zisťovanie uskutočniť a určuje objekty, ktorých sa má týkať
 • územná príprava predstavuje základný prvok aj pre najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktorým je sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Územnou prípravou (ÚP) pre účely SODB 2021 rozumieme priestorovú a databázovú identifikáciu všetkých objektov (obydlí), v ktorých mohli obyvatelia Slovenska v čase sčítania bývať a teda, v ktorých sa mohli sčítať.

Vízia územnej prípravy: každý obyvateľ bude sčítaný, bude sčítaný jedenkrát a bude sčítaný na geolokalizovanom mieste.

zdroje údajov použité pri spracovaní Územnej prípravy pre SODB 2021:

 • Register adries (RA) – Ministerstvo vnútra SR
 • Informačný systém katastra nehnuteľností (IS KN) – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 • Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) – Geodetický a kartografický ústav
 • Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2011
 • Register fyzických osôb (RFO) – Ministerstvo vnútra SR
 • Základné sídelné jednotky (ZSJ) – Ministerstvo životného prostredia SR

Výsledkom Územnej prípravy pre SODB 2021 je Informačný systém Územnej prípravy (IS ÚP) = integrované riešenie pre zber, aktualizáciu, správu a poskytovanie geolokalizovaných dát. Dátovú časť Územnej prípravy tak tvorí maximálna množina všetkých možných obývaných a obývateľných geolokalizovaných objektov, vrátane chát, záhradných chatiek, chatrčí, houseboatov atď. získaných z administratívnych zdrojov údajov a zberom v teréne.

Dáta IS ÚP tvoria základy pre

 • Elektronické sčítanie domov a bytov (ESDB)
 • Elektronické sčítanie obyvateľov (ESO)
 • Monitorovanie sčítania počas e-zberu údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch

Inovácia Územnej prípravy v porovnaní so Sčítaním domov a bytov v roku 2011

 • nový koncept Sčítania 2021 – integrované sčítanie, sa premietol i do základného východiska pre riešenie IS ÚP, využili sa viaceré AZÚ (nielen KN) a s Registrom adries sa IS ÚP integroval priamo
 • z hľadiska územného detailu sa údaje získavajú na úroveň geolokalizovaného adresného bodu, kým v minulosti sa pre účely územnej prípravy sčítania tvorili sčítacie obvody, ktoré zahŕňali väčší počet obývateľných objektov
 • systém je navrhnutý ako udržateľný systém pre budúce sčítania a post-cenzy

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov
Sčítanie 100% elektronické prvýkrat sa domy a byty sčítavali výlučne elektronicky, cez elektronický systém pre sčítavanie domov a bytov
Sčítanie vykonávali samosprávyvykonaním sčítania domov a bytov boli poverené obce SR, v hlavnom meste SR Bratislave a v Košiciach mestské časti.
Termínydoba sčítania domov a bytov predchádzala sčítaniu obyvateľov

obce sčítavali domy a byty na svojom území počas viac ako 8 mesiacov, čo predstavovalo 257 dní
Sčítanie vykonávali samosprávyna sčítaní domov a bytov sa obyvatelia nepodieľali

Elektronický sčítací formulár

 • obce mali k dispozicii databázu údajov o domoch a bytoch predvyplnenú údajmi z administratívnych zdrojov
 • obce sčítavali byty v rodinných domoch, bytových domoch ale aj iných obydliach
 • sčítanie domov a bytov sa realizovalo prostredníctvom jedného formulára (za byt v dome)
 • obce mali na výber z 2 podôb formulára na sčítanie domov a bytov (dotazníková a databázová podoba)
100% elektronické

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov

 • elektronický systém pre sčítanie domov a bytov (ESDB) bol počas doby sčítania domov a bytov dostupný na www.scitanie.sk pod tlačidlom „Vstup pre obce“
 • sčítací formulár bol dostupný v štátnom – slovenskom jazyku a vzory formulára v 7 jazykových mutáciách: maďarský, rómsky, rusínsky, ukrajinský, anglický, nemecký a francúzsky jazyk
 • poverené osoby do formulára uvádzali údaje platné k rozhodujúcemu okamihu sčítania, tzn. k polnoci z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021
 • sčítací formulár mal zabudované logické kontroly, vďaka ktorým sa poverené osoby pri práci vyhli chybovosti
 • zmeny z Registra adries sa v ESDB premietali do 48 hodín vďaka priamej integrácii na Register adries prostredníctvom Územnej prípravy, prebiehala týždenná aktualizácia Zoznamom stavieb (ÚGKK)
 • k dispozícii boli dva typy formulárov: dotazníkový typ, databázový typ

Dotazníkový typ formuláru

 • pre každý byt sa otvoril samostatný list v podobe dotazníkového formuláru
 • dotazníkový formulár bol pre ľahšiu orientáciu rozdelený na 3 časti: lokalizačné údaje (nemenné), individuálne údaje o byte v dome, spoločné údaje o bytoch v dome
 • sčítací formulár obsahoval 21 otázok
 • výber odpovedí z ponúkaných možností hodnôt, ktoré môže premenná nadobudnúť podľa číselníka

Databázový typ formuláru

 • hromadná editácia viacerých bytov (na rozdiel od dotazníkového formuláru, v ktorom táto funkcionalita nebola možná)
 • import údajov od osôb vykonávajúcich správu bytových domov vo formáte xlsx a xml
 • sčítací formulár obsahoval 21 otázok
 • výber odpovedí z ponúkaných možností hodnôt, ktoré môže premenná nadobudnúť podľa číselníka

Vzor sčítacieho formulára

Vzor dotazníkovej podoby formulára

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov
Sčítanie 100% elektronické prvýkrát sa sčítalo výlučne elektronicky
Sčítanie obyvateľov onlinesčítalo sa na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021

Samosčítanie obyvateľov 15.2. - 31.3.2021

obyvateľ sa sčítal sám alebo s pomocou blízkej osoby

Asistované sčítanie obyvateľov 3.5. - 13.6.2021

ak sa obyvateľ nemohol sčítať sám alebo s pomocou blízkej osoby postačilo navštíviť kontaktné miesto v obci alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania

Termíny

Elektronický sčítací formulár

 • 8 jazykových mutácií
 • 2 typy sčítacích formulárov

  Typ A: prihlásenie cez rodné číslo alebo občiansky preukaz alebo doklad o pobyte

  Typ B: prihlásenie cez dátum narodenia a pohlavie
 • menej otázok pre obyvateľov v porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami
 • intuitívne ovládanie
 • výber odpovedí z ponúkaných možností
 • logické kontroly
Maximálna ochrana údajov

Elektronický systém pre sčítanie obyvateľov

 • elektronický systém pre sčítanie obyvateľov (ESO) bol pre účely sčítania sa obyvateľov počas doby sčítania dostupný na www.scitanie.sk pod tlačidlom „Sčítať sa“ alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá bola dostupná pre operačné systémy Android a iOS
 • sčítací formulár bol dostupný v štátnom – slovenskom jazyku a v 7 jazykových mutáciách: maďarský, rómsky, rusínsky, ukrajinský, anglický, nemecký a francúzsky jazyk
 • obyvatelia do formulára uvádzali údaje platné k rozhodujúcemu okamihu sčítania, tzn. k polnoci z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021
 • sčítací formulár mal zabudované logické kontroly, vďaka ktorým sa obyvateľovi zobrazili iba relevantné otázky (napr. maloletej osobe do 15 rokov sa nezobrazila otázka o zamestnaní)
 • k dispozícii boli dva typy formulárov: formulár typu A, formulár typu B

Formulár typu A

 • obyvateľ sa do formulára prihlásil pomocou rodného čísla alebo elektronickým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte, v mobilnej aplikácii rodným číslom alebo fotografiou zadnej strany občianskeho preukazu
 • sčítacím formulárom sa zisťovali iba údaje, ktoré nebolo možné získať v požadovanej kvalite z existujúcich administratívnych zdrojov, v porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami bolo teda otázok menej, čím sa znížila administratívna záťaž obyvateľa
 • štandardný sčítací formulár obsahoval 14 otázok

Formulár typu B

 • tento typ sčítacieho formulára bol primárne určený obyvateľom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo SR, prihlásiť sa bolo možné cez dátum narodenia a pohlavie
 • sčítací formulár typu B obsahoval v porovnaní s formulárom typu A viac otázok, pretože pre obyvateľov bez rodného čísla nie je možné využiť administratívne zdroje údajov
 • sčítací formulár obsahoval 20 otázok

Dokumenty

Európska legislatíva

Eurostat v roku 2013 rozhodol, že pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 ponechá v platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (pdf 100 kB), ktoré bolo záväzným dokumentom na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 špecifikujú štyri nové vykonávacie nariadenia.        

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení
/ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017 (pdf 614 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/712 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovuje referenčný rok a prijíma sa program štatistických údajov a metaúdajov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008
/ Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/712 z 20. apríla 2017 (pdf 359 kB)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/881 z 23. mája 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o formu a štruktúru správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1151/2010
/ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/881 z 23. mája 2017 (pdf 350 kB)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1799 z 21. novembra 2018 o prechodnom priamom štatistickom opatrení zameranom na zverejňovanie vybraných tém sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 geokódovaných na sieť s bunkami s rozlohou bunky 1 km2
/ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1799 z 21. novembra 2018 (pdf 411 kB)

Národná legislatíva

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z 18. júna 2019. Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. Úplné znenie zákona bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 22. júla 2019. Zákon ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré je osobitným druhom štatistického zisťovania.
/ Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - úplné znenie zákona do 5.2.2021 (pdf 360 kB)

Zákon č. 44/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ Zákon č. 44/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf 165 kB)

Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - úplné znenie zákona od 6.2.2021 (pdf 372 kB)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediné štatistické zisťovanie na Slovensku, ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania ustanovuje zákon.

Rozhodnutie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania 
/Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania (pdf 260 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania
/ Opatrenie 403/2019 Z. z. (pdf 614 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 60/2021 Z. z. ktorým sa mení Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania
/ Opatrenie 60/2021 Z. z. (pdf 401 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
/ Opatrenie 435/2019 Z. z. (pdf 160 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 59/2021 Z. z., ktorým sa meni Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
/ Opatrenie 59/2021 Z. z. (pdf 143 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 440/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
/ Opatrenie 440/2019 Z. z. (pdf 176 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 441/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
/ Opatrenie 441/2019 Z. z. (pdf 153 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajovo témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
/ Opatrenie 44/2020 Z. z. (pdf 1,3 MB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-0018/2020, o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
/ Metodický pokyn ŠÚ SR č. 10900-0018/2020 (pdf 96 kB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-933/2021 o poskytnutí doplatku dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov
/ Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-933/2021 (pdf 171 kB)

Rozpis doplatkov dotácií (sčítanie domov a bytov)
/ Rozpis doplatkov dotácií (sčítanie domov a bytov) (pdf 757 kB)

Žiadosť o poskytnutie doplatku dotácie, Príloha č. 1 k Metodickému pokynu č. 10912-933/2021 (Sčítanie domov a bytov)
/ Žiadosť o poskytnutie doplatku dotácie (pdf 112 kB)

Pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov
/ Pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 (pdf 402 kB)

Príloha č. 1 k Pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 VYÚČTOVANIE dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov
/ Príloha č. 1 k Pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 (pdf 642 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 100/2020 Z. z., o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
/ Opatrenie 100/2020 Z. z. (pdf 79 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 307/2020 Z. z., o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
/ Opatrenie 307/2020 Z. z. (pdf 173 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 61/2021 Z. z., ktorým sa mení Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
/ Opatrenie 61/2021 Z. z. (pdf 144 kB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov
/ Metodický pokyn ŠÚ SR č. 10900-1434/2021 (pdf 285 kB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020, o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov v znení metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021_ konsolidované znenie
/ Metodický pokyn ŠÚ SR č. 15355/2020 konsolidované znenie (pdf 281 kB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1988/2022, o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov
/ Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1988/2022 (pdf 406 kB)

Príloha č. 1 k Metodickému pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1988/2022
Vyúčtovanie dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov
/ Príloha č. 1 k Metodickému pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1988/2022 (pdf 420 kB)

Východiskové dokumenty

Projekt sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 – Štúdia uskutočniteľnosti

Štúdiu uskutočniteľnosti projektu Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vypracovala spoločnosť Ernst & Young, s. r. o. pre Štatistický úrad Slovenskej republiky v zmysle metodického usmernenia č. MF/008782/2018-297 o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu Ministerstva financií SR. Štúdia sa venuje porovnaniu tradičného sčítania z roku 2011 a SODB 2021, tzv. integrovaného sčítania. Štúdia obsahuje zdôvodnenie investície, technické a technologické podklady, popísanie územnej prípravy. Ďalej štúdia opisuje jednotlivé varianty sčítania ako aj výber najprijateľnejšej varianty s dopadom na rozpočet. Súčasťou štúdie je analýza, kde sú opísané detaily nákladov a výdavkov.
/ Štúdia uskutočniteľnosti projektu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (pdf 741 kB)

Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk

Plnenie strategických cieľov Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 je jednou z priorít Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci príprav cenzu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Štatistický úrad Slovenskej republiky ako zodpovední gestori aktivity 4. „Pripraviť metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk“ vypracovali v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úradom vlády SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a zástupcami národnostných menšín predkladaný materiál ̶ Metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk, rešpektujúcu rôznosť názorov a argumentácií.
/ Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk (pdf 2,64 MB)

Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

13. decembra 2017 vláda Slovenskej republiky schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Schválený legislatívny zámer predbežne stanovuje použitie registrov a administratívnych zdrojov údajov, proces zberu údajov, ktorý odzrkadľuje potreby integrovaného SODB 2021 a zmieňuje sa o určení práv a povinností Štatistického úradu SR, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb.
/ Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (pdf 580 kB)

Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020

1. marca 2017 vláda Slovenskej republiky na svojej 48. schôdzi schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Materiál konkretizuje nielen zámer budúceho sčítania, jeho filozofiu a význam, ale obsahuje aj aktivity a opatrenia, ktoré je v podmienkach Slovenskej republiky nevyhnutné zabezpečiť na úspešný prechod od tradičného cenzu k integrovanému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.
/ Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 (pdf 482 kB)

Informácia o SODB 2021 v Slovenskej republike

Vláda Slovenskej republiky 17. augusta 2016 zobrala na vedomie Informáciu o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike.
/ Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike (pdf 195 kB)

Programové vyhlásenie vlády SR o SODB 2021

Vláda Slovenskej republiky vyjadrila podporu Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 v Programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020. V dokumente sa o. i. píše:

"Spoľahlivá a dôveryhodná štátna štatistika má nezastupiteľné miesto pri tvorbe, realizácii a aktualizácii programov zabezpečujúcich rozvoj štátneho i súkromného sektora. Je kľúčovým zdrojom informácií na národnej i medzinárodnej úrovni. Vláda má záujem na ďalšom posilňovaní objektívnosti, nestrannosti a odbornej nezávislosti štátnej štatistiky.

Vláda podporí sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako jedinečnú príležitosť získať spoľahlivé, porovnateľné a vzájomne prepojené štatistické údaje a informácie o stave spoločnosti, jej štruktúrach a bývaní. Bude pri tom dbať na zníženie administratívnej záťaže obyvateľov."

Pracovná skupina na prípravu SODB 2021

V decembri 2014 predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová zriadila pracovnú skupinu na prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Jej členmi sú odborníci z interného a externého prostredia. Cieľom pracovnej skupiny je navrhnúť optimálny spôsob vykonania Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a zabezpečiť jeho koncepčnú prípravu v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (ES), dokumentmi ďalších medzinárodných organizácií pri zohľadnení platnej legislatívy SR a požiadaviek štátnej správy, samosprávy a výskumnej a pedagogickej sféry.
/ Štatút pracovnej skupiny (pdf 222 kB)

Poverenie Štatistického úradu SR prípravou SODB 2021

Vláda Slovenskej republiky 21. mája 2014 zobrala na vedomie informáciu Štatistického úradu SR o splnení všetkých záväzkov, ktoré vyplynuli z projektu Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 a poverila Štatistický úrad SR prípravou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
/ Komuniké z rokovania vlády SR (pdf 109 kB)

Autor: Štatistický úrad SR