Preskočiť na hlavný obsah

Vysvetlivky

Metodické vysvetlivky

Forma

Základné výsledky

majú formu dashboardov. Dashboardy sú tvorené dvojdimenzionálnymi tabuľkami, v ktorých jednou dimenziou je vždy územie a druhou zisťovaná obsahová premenná zo SODB 2021, doplnené grafmi, príp. tematickými mapami.

Rozšírené výsledky

sú multidimenzionálne tabuľky obsahujúce 3 – 9 dimenzií, vrátane dimenzie územia.

Ak sa zvolí kombinácia dimenzií, pre ktorú nie je multidimenzionálna tabuľka vytvorená, systém na to upozorní oznamom: Nenašli sa žiadne záznamy.

Ak kombinácia zvolených dimenzií v konkrétnom území dáva nulové hodnoty (0), potom sa tieto záznamy nezobrazujú.

Kategória „ostatné“ vždy predstavuje súčet všetkých kategórií okrem vybraných. Celkový súčet vybraných hodnôt premennej s hodnotou „ostatné“ vždy dáva 100 %.

Kategória „dôverné“ zahŕňa údaje, ktoré boli modifikované za účelom eliminácie rizika identifikácie obyvateľov.

Geopriestorové údaje

sú interaktívne tematické mapy, tzn. údaje sú rozšírené o priestorovú informáciu a zobrazujú fenomény tam, kde sa reálne v území nachádzajú.

Časové rady

predstavujú dáta, ktoré sledujú vývoj daného ukazovateľa na úrovni SR. Začiatok časového radu pri jednotlivých ukazovateľoch je rôzny, v závislosti od dostupnosti údajov a aspektu ich porovnateľnosti. Z dôvodu obmedzenej dostupnosti a problematickej porovnateľnosti nie sú v časových radoch zahrnuté  ani údaje zo sčítania ľudu z roku 1940.

Územné členenie

štatistické územné jednotky (ŠÚJ)

ŠÚJ

Štatistická územná jednotka je územná jednotka určená pre potreby štatistiky na poskytovanie porovnateľných údajov v rámci Európskeho štatistického systému a na analytické účely. Ide o implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely. Rozlišujú sa regionálne štatistické územné jednotky (RŠÚJ, angl. NUTS) a lokálne štatistické územné jednotky (LŠÚJ, angl. LAU).

RŠÚJ

Regionálne štatistické územné jednotky (SR=NUTS1, oblasti=NUTS2, kraje=NUTS3).

LŠÚJ

Lokálne štatistické územné jednotky (okresy=LAU1, obce=LAU2).

Pri zobrazovaní dát na regionálnej úrovni je možné analyzovať všetky alebo vybrané územné jednotky alebo len jednu územnú jednotku.
Pri zobrazovaní dát na lokálnej úrovni je možné analyzovať vždy len jednu územnú jednotku. V tejto územnej úrovni bol aspekt možnosti kombinovať viac obsahových dimenzií uprednostnený pred územným aspektom.

Ochrana údajov

Multidimenzionálne tabuľky, ktoré obsahujú citlivé údaje boli ochránené. Z tohto dôvodu sa údaje v ochránenej multidimenzionálnej tabuľke, ktoré užívateľ agreguje z nižších územných jednotiek na vyššie, môžu štatisticky nesignifikantne líšiť od údajov priamo zobrazených v multidimenzionálnej tabuľke na úrovni vyšších územných jednotiek, kde ochrana dát nebola potrebná.

Symboly

ležatá čiarka ( – )

jav sa nevyskytoval

bodka ( . )

údaj nebolo možné vypočítať

Značky a skratky

abs.

absolútna početnosť

% (stĺpce)

relatívna početnosť (podiel vypočítavaný z ukazovateľov v stĺpcoch tabuľky)

% (riadky)

relatívna početnosť (podiel vypočítavaný z ukazovateľov v riadkoch tabuľky)

Obyvatelia

Ak v multidimenzionálnej tabuľke nie je špecifikované inak, tabuľka je spracovaná na trvalý pobyt. Na základe analýzy dát získaných pre účely SODB 2021 je v Slovenskej republike k 1. 1. 2021 obvyklý pobyt totožný s trvalým pobytom.

Pohlavie

Pohlavie je biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska ženou, alebo mužom.

Charakteristiky pohlavia

Index femininity vyjadruje počet žien k počtu mužov v populácii.

Index maskulinity vyjadruje počet mužov k počtu žien v populácii.

Index starnutia vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku k osobám v predproduktívnom veku.

Billeterov index vyjadruje rozdiel medzi počtom osôb v predreprodukčnom a poreprodukčnom veku k osobám v reprodukčnom veku.

Vek

Vek vyjadruje dokončený vek obyvateľa. Jednotky veku rozdeľujú obyvateľstvo do jednoročných vekových skupín, v Rozšírených výsledkoch do veku 89 rokov, staršie obyvateľstvo je v jednej vekovej skupine 90-roční a starší (90+).

Ekonomické vekové skupiny

Predproduktívny vek (0 – 14 rokov) je vek, v ktorom obyvateľstvo ešte nie je ekonomicky aktívne.

Produktívny vek (15 – 64 rokov) je vek, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky aktívna.

Poproduktívny vek (65 rokov a viac (65+)) je vek, v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna.

Reprodukčné vekové skupiny

Reprodukčné vekové skupiny predstavujú vekové skupiny obyvateľstva vymedzené podľa vzťahu k procesu reprodukcie. Obyvateľstvo v predreprodukčnom (0 – 14), reprodukčnom (15 – 49) a poreprodukčnom (49+) veku.

Charakteristiky veku

Mediánový vek predstavuje vek, ktorý rozdeľuje populáciu na dve rovnako početné časti (polovicu s nižším vekom a polovicu s vyšším vekom ako je medián).

Priemerný vek vyjadruje vážený aritmetický priemer počtu rokov, ktoré prežili príslušníci danej populácie do daného okamihu. Ide o priemerný vek žijúcich obyvateľov.

Index ekonomického zaťaženia vyjadruje počet osôb v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) a poproduktívnom veku (65+ rokov) pripadajúcich na 100 osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov).

Index ekonomickej závislosti mladých ľudí vyjadruje počet osôb v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) na 100 osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov).

Index ekonomickej závislosti starých ľudí vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku (65+ rokov) na 100 osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov).

Hustota zaľudnenia

Hustota zaľudnenia alebo hustota obyvateľstva vyjadruje počet obyvateľov pripadajúci na 1 km² územnej jednotky.

Typ pobytu

Trvalý pobyt predstavuje pobyt obyvateľa spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Obyvateľ musí byť na trvalý pobyt v SR registrovaný a v tom istom čase môže mať iba jeden trvalý pobyt.

Súčasný pobyt predstavuje pobyt obyvateľa v mieste jeho reálneho (skutočného) bydliska na území Slovenskej republiky v referenčnom dátume. Obyvateľ nemusí byť na súčasný pobyt registrovaný.

Štátna príslušnosť

Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi obyvateľom a štátom. Pre obyvateľov s viacnásobnou štátnou príslušnosťou je v Rozšírených výsledkoch spracovaný údaj o 1. štátnej príslušnosti. Rozšírené výsledky prezentujú 21 najpočetnejších štátnych príslušností, zvyšné štátne príslušnosti sú v skupine „ostatné“, nezistená štátna príslušnosť tvorí samostatnú skupinu.

Štát narodenia

Štát narodenia je údaj o štáte, v ktorom sa obyvateľ narodil. Rozšírené výsledky prezentujú 22 štátov s najvyšším počtom obyvateľov, ktorí sa v nich narodili, zvyšné štáty narodenia sa nachádzajú v skupine „ostatné“, obyvatelia s nezisteným štátom narodenia tvoria osobitnú skupinu.

Pobyt v zahraničí od roku 1980

Pobyt v zahraničí od roku 1980 vyjadruje údaj o pobyte obyvateľa v zahraničí od roku 1980 trvajúcom dlhšie ako 12 mesiacov bez prerušenia. Uvedený je štát posledného pobytu v zahraničí. Pobyt v Českej republike pred 1. januárom 1993 sa nepovažuje za pobyt v zahraničí. Rozšírené výsledky prezentujú 25 štátov s najvyššími početnosťami obyvateľov s pobytom v nich, zvyšné štáty sa nachádzajú v skupine „ostatné“, nezistené tvorí osobitnú skupinu.

Pobyt v zahraničí od roku 1980 v EÚ a mimo EÚ

Pobyt v zahraničí v EÚ predstavuje pobyt obyvateľa, ktorý sa bez prerušenia od roku 1980 nachádzal aspoň 12 mesiacov v štátoch Európskej únie.

Pobyt v zahraničí mimo EÚ predstavuje pobyt obyvateľa, ktorý sa bez prerušenia od roku 1980 nachádzal aspoň 12 mesiacov v štátoch mimo Európskej únie.

Obdobie príchodu do SR

Obdobie príchodu do SR predstavuje obdobie príchodu do SR zo zahraničia, kde obyvateľ býval dlhšie ako 12 mesiacov bez prerušenia od roku 1980.

Rodinný stav

Rodinný stav vyjadruje právny vzťah obyvateľa vo väzbe na manželstvo platný v SR, tzn. slobodný/slobodná, ženatý/vydatá, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova.

Obdobie uzavretia súčasného alebo posledného manželstva

Obdobie uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa. Uzavretie súčasného alebo posledného manželstva sa zisťovalo u obyvateľov 16 ročných a starších.

Dĺžka trvania súčasného manželstva

Dĺžka trvania súčasného manželstva vyjadruje údaj o počte rokov od uzavretia súčasného manželstva po rozhodujúci okamih sčítania.

Počet živonarodených detí

Počet živonarodených detí je číselný údaj o počte všetkých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé. Prvýkrát sa tento údaj zisťoval aj u mužov. Počet živonarodených detí sa zisťoval u obyvateľov 15 ročných a starších.

Vzdelanie

Vzdelanie vyjadruje najvyšší stupeň vzdelania, ktoré obyvateľ úspešne ukončil získaním príslušného dokladu.

Základné – 1. stupeň základnej školy – ukončený 4. ročník základnej alebo špeciálnej školy. Patrí sem aj ľudová škola (národná, obecná škola), 1. stupeň osobitnej školy, nižší a stredný stupeň špeciálnej základnej školy – stredný mentálny postih, nižší a stredný stupeň pomocnej školy, špeciálna základná škola – ťažký mentálny postih.

Základné – 2. stupeň základnej školy – ukončený 9. ročník základnej alebo špeciálnej školy, 4. ročník 8-ročného gymnázia alebo 8-ročného odboru konzervatória, 2. ročník 6-ročného gymnázia. Patrí sem aj meštianska škola (meštianka alebo občianska škola), vyšší a pracovný stupeň pomocnej školy, ukončený 2. stupeň osobitnej školy, kurzy na doplnenie základného vzdelania, ukončený 1. ročník 5-ročného vzdelávacieho programu na strednej škole – žiaci prijatí z 8. ročníka ZŠ.

Stredné odborné (učňovské) bez maturity – bez výučného listu, zaškolenie, zaučenie – ukončené 1-ročné alebo 1,5 – 2-ročné vzdelávanie na učňovskej škole so záverečnou skúškou. Patrí sem aj stredné odborné učilište, 2-ročný vzdelávací program stredných odborných škôl, praktická škola, odborné učilište s mentálnym postihnutím, bývalá odborná škola, podniková technická škola, ročné štúdium na konzervatóriu, ročné štúdium na dievčenskej škole, nižšia odborná škola (napr. poľnohospodárska).

Stredné odborné (učňovské) bez maturity – s výučným listom – ukončené vzdelávanie na strednom odbornom učilišti alebo strednej odbornej škole bez vykonania maturitnej skúšky – napr. vyučením na 2-ročných priemyselných školách, ekonomických/obchodných, zdravotníckych, poľnohospodárskych a lesníckych školách. Patrí sem aj vzdelávanie na odbornom učilišti pre žiakov s mentálnym postihnutím (napr. 3-ročné vzdelávanie na praktickej alebo spojenej škole).

Stredné odborné (učňovské) bez maturity – s vysvedčením o záverečnej skúške – bývala odborná škola (napr. nižšia odborná škola zdravotnícka, podniková technická škola, 2-ročné konzervatória, 3-ročná dievčenská odborná škola, 2-ročná obchodná akadémia).

Úplné stredné s maturitou – odborné (učňovské) s výučným listom – ukončené stredné odborné učilište alebo učňovská škola s výučným listom a s maturitnou skúškou (napr. 5-ročné alebo 4-ročné učebné odbory s maturitou). Týka sa aj absolventa strednej školy pre pracujúcich alebo hotelovej akadémie v rámci úplného stredného odborného vzdelania s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania.

Úplné stredné s maturitou – odborné – ukončená stredná odborná škola s maturitnou skúškou (napr.4-ročná priemyselná, poľnohospodárska, ekonomická, zdravotnícka, pedagogická, umelecko-priemyselná, konzervatórium). Patrí sem aj vyššia priemyselná škola, vyššia hospodárska škola, obchodná akadémia, technická škola, podniková škola, škola umeleckého priemyslu.

Úplné stredné s maturitou – všeobecné, patrí sem absolvent gymnázia alebo strednej všeobecnovzdelávacej školy, ktorý zakončil štúdium vykonaním maturitnej skúšky. Týka sa aj obyvateľa so stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou – absolventa jedenásťročných a dvanásťročných stredných škôl, reálok, lýceí, vyšších dievčenských škôl a stredných škôl pre pracujúcich.

Vyššie odborné nadstavbové s maturitou, patrí sem absolvent vzdelávacieho programu strednej odbornej školy ukončeného maturitou pre absolventov učebných odborov v nadstavbovom štúdiu alebo ak získal odbornú maturitu v nadstavbovom štúdiu trvajúcom min. 2 roky. Týka sa odborov ako napr. strojárstvo, elektrotechnika, výroba potravín, dopravná prevádzka, podnikanie v remeslách a službách.

Vyššie odborné - pomaturitné (kvalifikačné) – ukončené 1 až 3-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium, inovačné štúdium, vyššie odborné školy alebo doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov s úplným stredným odborným vzdelaním.

Vyššie odborné s absolventskou skúškou, absolventským diplomom – pomaturitné špecializované štúdium ukončené absolutóriom (nie maturitou). Patrí sem aj podnikový inštitút, 8-ročné tanečné konzervatórium, 5., 6., prípadne vyšší ročník konzervatória alebo 6-ročného vzdelávacieho programu na strednej odbornej škole, zdravotnícke, humanitné alebo umelecké odbory (napr. diplomovaný špecialista umenia).

Vysokoškolské 1. stupňa – bakalárske – absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia s titulom Bc.

Vysokoškolské 2. stupňa – magisterské, inžinierske, doktorské – absolvent 2. stupňa vysokej školy, vrátane štúdia ukončeného štátnou záverečnou alebo rigoróznou skúškou. Patria sem nositelia titulov Mgr., Ing., Ing. arch., JUDr., MUDr., MVDr., RNDr., RSDr., PhDr., PhMr., ThDr., akad. mal., akad. soch., PaedDr., PharmDr., ThLic. a pod.

Vysokoškolské 3. stupňa – doktorandské (vedecká kvalifikácia) – absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského študijného programu). Patria sem nositelia titulov PhD., ArtD., doc., prof., CSc., DrSc. a pod.

Bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0 – 14 rokov – predstavuje obyvateľov bez školského vzdelania vo veku menej ako 15 rokov.

Bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac – predstavuje obyvateľov bez školského vzdelania vo veku 15 rokov a viac.

Národnosť

Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.

Ďalšia národnosť

Ďalšia národnosť je príslušnosť obyvateľa k ďalšiemu národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ tiež používa alebo ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.

Materinský jazyk

Materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom hovorili najčastejšie doma v detstve. Údaj je sebadeklaratórny.

Náboženské vyznanie

Náboženské vyznanie je členstvo alebo vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu alebo účasť na náboženskom živote. Údaj je sebadeklaratórny.

Súčasná ekonomická aktivita

Súčasná ekonomická aktivita vyjadruje údaj o postavení na trhu práce.

Pracujúci (okrem dôchodcov) predstavuje zamestnanú osobu alebo osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť v zamestnaní z dôvodu dočasnej práceneschopnosti alebo dovolenky. Ďalej predstavuje aj osoby pracujúce na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti.

Pracujúci dôchodca predstavuje osobu poberajúcu dôchodok (starobný, predčasný starobný, výsluhový, invalidný) a zároveň je zamestnaná alebo vykonáva podnikateľskú činnosť. Ďalej predstavuje aj osoby pracujúce na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti.

Osoba na materskej dovolenke (otcovskej dovolenke) predstavuje osobu, ktorá poberá materské a súčasne jej trvá pracovný pomer. Nepatrí sem osoba, ktorá poberá materské a jej pracovný pomer sa skončil pred 1. januárom 2021, ani osoba, ktorá nikdy nebola zamestnaná.

Osoba na rodičovskej dovolenke predstavuje osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok a súčasne jej pracovný pomer trvá.

Nezamestnaný predstavuje osobu, ktorá je vedená na úrade práce, je bez práce, ale aktívne si hľadá prácu.

Žiak základnej školy predstavuje osobu, ktorá navštevuje základnú školu.

Žiak strednej školy predstavuje osobu, ktorá navštevuje strednú školu. Pre jednotlivé typy stredných škôl, pozrieť kategóriu „vzdelanie“.

Študent vysokej školy predstavuje osobu, ktorá navštevuje denné štúdium vysokej školy alebo univerzity. Za študenta vysokej školy sa nepovažuje osoba, ktorá študuje doktorandské štúdium (denné alebo externé doktorandské štúdium).

Osoba v domácnosti predstavuje osobu, ktorá nemá vlastný príjem. Osoba, ktorá je dobrovoľne nezamestnaná a aktívne si nehľadá prácu, nepracujúci študent externého štúdia, ktorý si aktívne nehľadá prácu alebo osoba, ktorá je finančné závislá od iného člena domácností.

Dôchodca predstavuje osobu poberajúcu starobný, predčasný, výsluhový alebo invalidný dôchodok a nemá žiadny iný zdroj prímu.

Osoba poberajúca príjmy z kapitálových príjmov predstavuje osobu, ktorá má hlavný zdroj príjmu napr. príjem z prenájmu vlastnej nehnuteľnosti, výnos z kapitálového majetku (úroky z cenných papierov, vkladov a pod.).

Dieťa do začatia povinnej školskej dochádzky predstavuje osobu, ktorá ešte nedosiahla vek stanovený na začatie školskej dochádzky alebo má odklad školskej dochádzky alebo osobu, ktorá je v nultom alebo v prípravnom ročníku základnej školy.

Iná je osoba, ktorá nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených kategórií (napr. ak dostáva verejnú pomoc, súkromnú finančnú pomoc).

Zamestnanie (ISCO – triedy)

SK-ISCO-08 (triedy) je medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní a vyjadruje konkrétny druh vykonávanej práce. V Rozšírených výsledkoch je použité rozdelenie podľa 43 tried zamestnaní. Zamestnanie (ISCO – triedy) sa zisťovalo u obyvateľov s ekonomickou aktivitou: pracujúci, pracujúci dôchodca, osoba na materskej dovolenke alebo osoba na rodičovskej dovolenke. Zamestnanie (ISCO – triedy) sa nezisťovalo pre podnikateľov a iné osoby, ktoré nie sú zamestnancami podľa postavenia v zamestnaní (táto skupina je označená ako „neaplikovateľná“), ale majú ekonomickú aktivitu: pracujúci, pracujúci dôchodca, osoba na materskej dovolenke alebo osoba na rodičovskej dovolenke.

Postavenie v zamestnaní

Postavenie v zamestnaní vyjadruje údaj o pozícií, ktorú vykonáva osoba v zamestnaní.

Zamestnanec vyjadruje údaj o osobe, ktorá má pracovný pomer na dobu určitú alebo neurčitú alebo je v služobnom pomere. Vyjadruje aj údaj o osobe, ktorá pracuje na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Podnikateľ so zamestnancami predstavuje údaj o osobe, ktorá je podnikateľom a v rámci svojho podnikania zamestnáva ďalších zamestnancov.

Podnikateľ bez zamestnancov predstavuje osobu, ktorá je podnikateľom a v rámci svojho podnikania nezamestnáva žiadnych zamestnancov.

Podnikateľ – nezistené, či má alebo nemá zamestnancov – predstavuje údaj o osobe, ktorá je podnikateľom, pri ktorom nebolo možné určiť, či má alebo nemá zamestnancov.

Iné je osoba, ktorá nepatrí do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (napr. člen výrobného družstva, slobodné povolanie, tlmočník, znalec).

Postavenie v zamestnaní sa zisťovalo u obyvateľov s ekonomickou aktivitou: pracujúci, pracujúci dôchodca, osoba na materskej dovolenke alebo osoba na rodičovskej dovolenke.

Odvetvie ekonomickej činnosti (SK NACE – sekcie)

Odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má obyvateľ zamestnanie. V Rozšírených výsledkoch je použité rozdelenie podľa SK NACE Rev. 2 (Štatistická klasifikácia ekonomických činností) podľa prvej úrovne (sekcie). Odvetvie ekonomickej činnosti zodpovedá hlavnému zamestnaniu, ktoré obyvateľ vykonáva. Odvetvie ekonomickej činnosti (SK NACE – sekcie) sa zisťovalo u obyvateľov s ekonomickou aktivitou: pracujúci, pracujúci dôchodca, osoba na materskej dovolenke alebo osoba na rodičovskej dovolenke.

Dochádzka do zamestnania alebo do školy

Tabuľky týkajúce sa dochádzky sú spracované na súčasný pobyt.

Dochádzka do zamestnania alebo do školy vyjadruje údaj o dochádzaní do zamestnania alebo do školy do danej územnej jednotky obyvateľa z miesta súčasného pobytu. Dochádzka do zamestnania alebo do školy sa zisťovala u obyvateľov s ekonomickou aktivitou: pracujúci, pracujúci dôchodca, študent vysokej školy, žiak strednej školy, žiak základnej školy alebo nezistené.

Periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy

Periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy vyjadruje údaj o pravidelnosti dochádzky do zamestnania alebo do školy z miesta súčasného pobytu. Periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy sa zisťovala u obyvateľov s ekonomickou aktivitou: pracujúci, pracujúci dôchodca, študent vysokej školy, žiak strednej školy, žiak základnej školy alebo nezistené.

Dochádza denne – predstavuje každodenné dochádzanie do zamestnania alebo do školy z miesta súčasného pobytu.

Inak ako denne – vyjadruje napr. 12 hodinové pracovné smeny (krátky/dlhý týždeň) alebo akékoľvek dochádzanie inak ako každý deň.

Nedochádza – vyjadruje prácu z domu alebo individuálny študijný plán.

Spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy

Spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy vyjadruje údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy, ktorý obyvateľ využíva počas najdlhšieho úseku cesty (napr. auto, vlak, autobus, MHD, kolobežka). Spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy sa zisťoval u obyvateľov s ekonomickou aktivitou: pracujúci, pracujúci dôchodca, študent vysokej školy, žiak strednej školy, žiak základnej školy alebo nezistené.

Účel dochádzky do zamestnania alebo do školy

Účel dochádzky je informácia, či obyvateľ dochádza do práce alebo dochádza do školy. Účel dochádzky do zamestnania alebo do školy sa týka obyvateľov s ekonomickou aktivitou: pracujúci, pracujúci dôchodca, študent vysokej školy, žiak strednej školy alebo žiak základnej školy.

Smer dochádzky (odchádzajúci/prichádzajúci) do zamestnania alebo do školy

Smer dochádzky predstavuje odchádzajúcich alebo prichádzajúcich do/z vybranej územnej jednotky. Smer dochádzky do zamestnania alebo do školy sa týka obyvateľov s ekonomickou aktivitou: pracujúci, pracujúci dôchodca, študent vysokej školy, žiak strednej školy alebo žiak základnej školy.

Bez adresy zamestnania – predstavuje údaj o obyvateľovi, ktorý nemá stálu adresu zamestnania.

Zahraničie – predstavuje údaj o obyvateľovi, ktorý má miesto zamestnania alebo školy v zahraničí.

Nezistené – vyjadruje údaj o tom, že miesto zamestnania alebo školy nie je známe.

Typ sídla (mesto/vidiek)

Typ sídla je mestský alebo vidiecky. Obec vyhlasuje za mesto Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.

Veľkostné skupiny obcí

Veľkostná skupina obce (VSO) je stanovená podľa počtu obyvateľov (napr. obec patrí do VSO 0-199 obyvateľov, ak má 64 obyvateľov). Bratislava je spracovaná podľa mestských častí, nie ako 1 obec, rovnako Košice.

Domy

Typ domu / obydlia

Dom je bytová budova (rodinný dom, bytový dom, domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, internát, študentský domov a pod.) bez ohľadu na to, či bola v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná a pre účely sčítania aj nebytová budova, ak bola v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná (útulok, chatrč, neskolaudovaný rodinný dom a pod.).

Obdobie výstavby domu / obydlia

Obdobie výstavby je časový údaj o roku vydania kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby.

Počet podlaží v dome

Počet podlaží vyjadruje celkový počet podzemných a nadzemných podlaží domu / obydlia. Za podlažie sa považuje prízemie, každé poschodie, podkrovie aj suterén/pivnica.

Forma vlastníctva domu

Forma vlastníctva domu vyjadruje právny vzťah k vlastníctvu domu / iného obydlia. Iné vlastníctvo zahŕňa domy osobitného určenia a ostatné domy nezaradené do žiadnej z predchádzajúcich možností, napr. občianske združenia.

Materiál nosnej konštrukcie domu

Materiál nosnej konštrukcie je údaj o materiáli zvislej nosnej konštrukcie domu / iného obydlia. Za nosné konštrukcie sa považujú konštrukcie, ktoré nesú stropy a strechu domu. Ak je nosná konštrukcia vyrobená z viacerých materiálov, uviedol sa prevažujúci materiál.

Konštrukcia odolná voči zemetraseniu predstavuje konštrukciu tvorenú oceľou, kombinovanú s iným materiálom (napr. tehlou, betónom).

Iná konštrukcia je tvorená napr. pórobetónom, ľahčeným betónom, vyľahčenými murovanými prvkami vyplnenými sklenou vatou, vápenno-pieskovými tehlami, gabiónom, keramikou, slamou alebo hlinou.

Typ vodovodnej prípojky domu

Typ vodovodnej prípojky je úsek potrubia, ktorý spája rozvádzaciu vetvu vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti.

Plynová prípojka domu / obydlia

Plynová prípojka domu / iného obydlia definuje, či dom má zavedenú plynovú prípojku z verejnej siete. Za plynovú prípojku sa nepovažuje používanie fliaš a zásobníkov na propán-bután.

Typ kanalizačného systému domu / obydlia

Typ kanalizačného systému domu / iného obydlia je údaj o používanom druhu kanalizačného systému.

Obdobie poslednej obnovy domu

Obdobie poslednej obnovy je časový údaj o poslednej obnove domu / iného obydlia. Rozumie sa ňou zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, výmena strechy alebo prístavba / nadstavba v rozsahu väčšom ako 25 % aspoň jednej z menovaných častí domu / iného obydlia. Ak boli obnovené viaceré časti domu / iného obydlia, uviedlo sa obdobie obnovy časti, ktorá bola obnovená ako posledná.

Obnova domu (obvodový plášť, strecha, okná, prístavba alebo nadstavba)

Obnova domu je údaj o tom, či je dom obnovený. Pod obnovou domu sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, výmena strechy a prístavba alebo nadstavba v rozsahu väčšom ako 25 % aspoň jednej z menovaných častí domu / iného obydlia.

Obývanosť domu

Dom sa považuje za obývaný, pokiaľ je v ňom aspoň jeden obývaný byt.

Byty

Typ domu / obydlia

Dom je bytová budova (rodinný dom, bytový dom, domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, internát, študentský domov a pod.) bez ohľadu na to, či bola v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná a pre účely sčítania aj nebytová budova, ak bola v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná (útulok, chatrč, neskolaudovaný rodinný dom a pod.).

Forma vlastníctva bytu

Forma vlastníctva bytu vyjadruje právny vzťah o užívaní bytu. Netýka sa vlastníctva pozemku, na ktorom byt stojí. Iná forma užívania je napr. byt vo vlastníctve inej právnickej osoby (cirkvi, spolku, nadácie). Patrí sem aj byt v bezplatnom užívaní (bez povinnosti platiť nájomné, bývanie v byte príbuzných alebo známych).

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie a pre účely sčítania aj tzv. iné obydlie, ktoré pôvodne nie je určené na bývanie, nespĺňa požiadavky na byt, ale v rozhodujúcom okamihu sčítania slúžilo na bývanie.

Celková podlahová plocha bytu v m²

Podlahová plocha bytu v m² je číselný údaj o súčte plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte.

Počet obytných miestností v byte

Počet obytných miestností vyjadruje počet izieb v byte. Za obytnú miestnosť sa považuje miestnosť s podlahovou plochou 8 m² a viac.

Poloha bytu v dome

Poloha bytu v dome (poschodie) je časť domu na niektorom z podlaží. Suterén / pivnica sa vyznačí ak sa podlaha bytu nachádza pod úrovňou terénu.

Zásobovanie vodou v byte

Vodovod je údaj o zásobovaní bytu vodou. Pri využívaní viacerých zdrojov zásobovania vodou sa zisťoval prevažujúci zdroj.

Splachovací záchod v byte

Splachovací záchod je údaj o dostupnosti splachovacieho toaletného zariadenia určeného na odvod odpadu v byte.

Kúpeľňa v byte

Kúpeľňa je samostatná miestnosť v byte s vaňou alebo sprchovacím kútom. Bytom s kúpeľňou sa rozumie aj byt, ktorý má sprchovací kút umiestnený v inej miestnosti. Súčasťou kúpeľne môže byť aj WC.

Typ kúrenia bytu

Typ kúrenia vyjadruje spôsob kúrenia v byte. Pri využívaní viacerých typov kúrenia sa uvádza prevažujúci typ zdroja. Iný typ kúrenia predstavuje napr. mobilné vykurovacie zariadenie.

Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu

Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu vyjadruje údaj o zdroji energii zásobujúcom vykurovacie médium v byte. Pri využívaní viacerých zdrojov energie sa uvádza prevažujúci zdroj. Iný zdroj energie predstavuje napr. tepelné čerpadlo, veterná energia, geotermálna energia, biomasa, palivové články a pod.

Obývanosť bytu

Obývané byty sú byty, ktoré boli v čase sčítania miestom pobytu jednej alebo viac osôb. Neobývané byty sú byty, ktoré neboli v čase sčítania miestom pobytu žiadnej osoby. Obývanosť bytu sa rozlišuje na trvalý a na súčasný pobyt.

Trvalý pobyt je bydlisko obyvateľa, na ktorom je prihlásený na trvalý pobyt, súčasný pobyt je skutočné bydlisko obyvateľa v rozhodujúcom okamihu sčítania, nemusí byť zhodné s miestom trvalého pobytu.

Hustota obývanosti

Celková podlahová plocha bytu v m² pripadajúca na 1 obyvateľa alebo počet obytných miestností pripadajúcich na 1 obyvateľa.

Obdobie výstavby domu / obydlia

Obdobie výstavby je časový údaj o roku vydania kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby.

Plynová prípojka domu / obydlia

Plynová prípojka domu / iného obydlia definuje, či dom má zavedenú plynovú prípojku z verejnej siete. Za plynovú prípojku sa nepovažuje používanie fliaš a zásobníkov na propán-bután.

Typ kanalizačného systému domu / obydlia

Typ kanalizačného systému domu / iného obydlia je údaj o používanom druhu kanalizačného systému.

Domácnosti

Domácnosti

Domácnosti sú vytvorené na základe súčasného pobytu ich členov (skutočné bydlisko v rozhodujúcom okamihu sčítania).

Bytová domácnosť (BD)

Bytová domácnosť je tvorená všetkými osobami, ktoré spoločne obývajú jeden byt, tzn. každý obývaný byt predstavuje jednu bytovú domácnosť. Hlavné kritérium: spoločné bývanie.

Člen bytovej domácnosti

Člen bytovej domácnosti predstavuje osobu, ktorá býva v byte.

Cenzová domácnosť (CD)

Cenzová domácnosť je tvorená osobami, ktoré spoločne obývajú jeden byt a je vyčlenená na základe vzájomných rodinných vzťahov. Hlavné kritériá: spoločne obývaný byt a rodinné/príbuzenské vzťahy. V jednej bytovej domácnosti môže byť viac cenzových domácností.

Člen cenzovej domácnosti

Člen cenzovej domácnosti predstavuje osobu žijúcu v cenzovej domácnosti, buď samostatne alebo s inými členmi cenzovej domácnosti.

Rodinná domácnosť

Rodinnú domácnosť tvoria osoby vo vzťahu (manžel/manželka, druh/družka) s deťmi alebo bez detí, alebo jeden osamelý rodič (otec/matka) s aspoň jedným dieťaťom. Rozdeľujú sa na:

Úplné rodinné domácnosti

  • Domácnosť pozostávajúca z manželského páru
  • Domácnosť pozostávajúca z kohabitujúceho páru osôb opačného pohlavia
  • Domácnosť pozostávajúca z kohabitujúceho páru osôb rovnakého pohlavia

Neúplné rodinné domácnosti

  • Domácnosť osamelého otca
  • Domácnosť osamelej matky

Nerodinná domácnosť

Nerodinnú domácnosť tvoria osoby bez priameho rodinného vzťahu 1. stupňa (manžel/manželka, druh/družka, syn/dcéra, otec/matka). Osobitným typom nerodinných domácností sú domácnosti jednotlivcov.

Domácnosť jednotlivca je tvorená jednou osobou, ktorá býva v byte sama alebo s inou cenzovou domácnosťou, ktorej však nie je členom.

Kolektívna a inštitucionálna domácnosť

Kolektívna a inštitucionálna domácnosť je typ domácnosti, ktorý nie je vytvorený na základe vzájomných príbuzenských rodinných vzťahov medzi osobami, ale na základe typu obydlia, v ktorom osoby bývajú, napr. domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, útulok, domov na polceste atď. Každé jedno obydlie tohto typu tvorí jednu kolektívnu a inštitucionálnu domácnosť, do ktorej sú začlenené všetky osoby v nej bývajúce.

Dieťa

Dieťa (syn/dcéra) je pokrvný, nevlastný alebo adoptovaný syn či dcéra (bez ohľadu na vek alebo rodinný stav), ktorý má bydlisko v domácnosti aspoň jedného z rodičov a ktorý nemá partnera ani vlastné deti v tej istej domácnosti. Deti v pestúnskej starostlivosti sa nezahŕňajú.

Závislé dieťa

Závislé dieťa je osoba, ktorá sa označila ako syn/dcéra inej osoby v rodinnej cenzovej domácnosti, a ktorej vek je do 15 rokov vrátane, alebo je vo veku od 16 do 25 rokov vrátane a zároveň je ekonomicky neaktívna.

Priemerný počet cenzových domácností v bytových domácnostiach

Priemerný počet cenzových domácností v bytových domácnostiach je počet cenzových domácností pripadajúcich na jednu bytovú domácnosť v danej územnej jednotke.

Priemerný počet členov v rodinných domácnostiach

Priemerný počet členov v rodinných domácnostiach je počet členov pripadajúcich na jednu rodinu v danej územnej jednotke.

Priemerný počet detí v rodinných domácnostiach s deťmi

Priemerný počet detí v rodinných domácnostiach s deťmi je počet detí pripadajúcich na jednu rodinu, v ktorej je členom aspoň jedno dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet závislých detí v rodinných domácnostiach so závislými deťmi

Priemerný počet závislých detí v rodinných domácnostiach so závislými deťmi je počet závislých detí pripadajúcich na jednu rodinu, v ktorej je členom aspoň jedno závislé dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet detí v úplných rodinných domácnostiach s deťmi

Priemerný počet detí v úplných rodinných domácnostiach s deťmi je počet detí v úplných rodinách pripadajúcich na jednu úplnú rodinu, v ktorej je členom aspoň jedno dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet závislých detí v úplných rodinných domácnostiach so závislými deťmi

Priemerný počet závislých detí v úplných rodinných domácnostiach so závislými deťmi je počet závislých detí v úplných rodinách pripadajúcich na jednu úplnú rodinu, v ktorej je členom aspoň jedno závislé dieťa , v danej územnej jednotke.

Priemerný počet detí v neúplných rodinných domácnostiach

Priemerný počet detí v neúplných rodinných domácnostiach je počet detí v neúplných rodinách pripadajúcich na jednu neúplnú rodinu, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet závislých detí v neúplných rodinných domácnostiach so závislými deťmi

Priemerný počet závislých detí v neúplných rodinných domácnostiach so závislými deťmi je počet závislých detí v neúplných rodinách pripadajúcich na jednu neúplnú rodinu, v ktorej je členom aspoň jedno závislé dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet detí v rodinách založených manželstvom s deťmi

Priemerný počet detí v rodinách založených manželstvom s deťmi je počet detí v rodinách založených manželstvom pripadajúcich na jednu rodinu manželov, v ktorej je členom aspoň jedno dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet závislých detí v rodinách založených manželstvom so závislými deťmi

Priemerný počet závislých detí v rodinách založených manželstvom so závislými deťmi je počet závislých detí v rodinách založených manželstvom pripadajúcich na jednu rodinu manželov, v ktorej je členom aspoň jedno závislé dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet detí v rodinách vytvorených kohabitáciou s deťmi

Priemerný počet detí v rodinách vytvorených kohabitáciou s deťmi je počet detí v rodinách vytvorených kohabitáciou pripadajúcich na jednu rodinu vytvorenú kohabitáciou, v ktorej je členom aspoň jedno dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet závislých detí v rodinách vytvorených kohabitáciou so závislými deťmi

Priemerný počet závislých detí v rodinách vytvorených kohabitáciou so závislými deťmi je počet závislých detí v rodinách vytvorených kohabitáciou pripadajúcich na jednu rodinu vytvorenú kohabitáciou, v ktorej je členom aspoň jedno závislé dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet detí v rodinách osamelých matiek

Priemerný počet detí v rodinách osamelých matiek je počet detí v rodinách osamelých matiek pripadajúcich na jednu rodinu osamelej matky, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet závislých detí v rodinách osamelých matiek so závislými deťmi

Priemerný počet závislých detí v rodinách osamelých matiek so závislými deťmi je počet závislých detí v rodinách osamelých matiek pripadajúcich na jednu rodinu osamelej matky, v ktorej je členom aspoň jedno závislé dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet detí v rodinách osamelých otcov

Priemerný počet detí v rodinách osamelých otcov je počet detí v rodinách osamelých otcov pripadajúcich na jednu rodinu osamelého otca, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet závislých detí v rodinách osamelých otcov so závislými deťmi

Priemerný počet závislých detí v rodinách osamelých otcov so závislými deťmi je počet závislých detí v rodinách osamelých otcov pripadajúcich na jednu rodinu osamelého otca, v ktorej je členom aspoň jedno závislé dieťa, v danej územnej jednotke.

Priemerný počet členov bytových domácností v mestách

Priemerný počet členov bytových domácností v mestách je počet členov pripadajúcich na jednu bytovú domácnosť v type sídla „mesto“.

Priemerný počet členov bytových domácností na vidieku

Priemerný počet členov bytových domácností na vidieku je počet členov pripadajúcich na jednu bytovú domácnosť v type sídla „vidiek“.