Preskočiť na hlavný obsah

Vysvetlivky

Metodické vysvetlivky

Forma

Multidimenzionálne tabuľky

Ak sa zvolí kombinácia ukazovateľov, pre ktorú nie je multidimenzionálna tabuľka vytvorená, systém na to upozorní oznamom: Nenašli sa žiadne záznamy.

Ak kombinácia zvolených dimenzií v konkrétnom území dáva nulové hodnoty (0), potom sa tieto záznamy nezobrazujú.

Územné členenie

štatistické územné jednotky (ŠÚJ)

ŠÚJ

Štatistická územná jednotka je územná jednotka určená pre potreby štatistiky na poskytovanie porovnateľných údajov v rámci Európskeho štatistického systému a na analytické účely. Ide o implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely. Rozlišujú sa regionálne štatistické územné jednotky (RŠÚJ, angl. NUTS) a lokálne štatistické územné jednotky (LŠÚJ, angl. LAU).

RŠÚJ

Regionálne štatistické územné jednotky (SR=NUTS1, oblasti=NUTS2, kraje=NUTS3)

LŠÚJ

Lokálne štatistické územné jednotky (okresy=LAU1, obce=LAU2)

Pri zobrazovaní dát na regionálnej úrovni je možné analyzovať všetky alebo vybrané územné jednotky alebo len jednu územnú jednotku.
Pri zobrazovaní dát na lokálnej úrovni je možné analyzovať vždy len jednu územnú jednotku. V tejto územnej úrovni bol aspekt možnosti kombinovať viac obsahových dimenzií uprednostnený pred územným aspektom.

Ochrana údajov

Multidimenzionálne tabuľky, ktoré obsahujú citlivé údaje boli ochránené. Z tohto dôvodu sa údaje v ochránenej multidimenzionálnej tabuľke, ktoré užívateľ agreguje z nižších územných jednotiek na vyššie, môžu štatisticky nesignifikantne líšiť od údajov priamo zobrazených v multidimenzionálnej tabuľke na úrovni vyšších územných jednotiek, kde ochrana dát nebola potrebná.

Symboly

ležatá čiarka ( – )

jav sa nevyskytoval

bodka ( . )

údaj nebolo možné vypočítať

Značky a skratky

abs.

absolútna početnosť

% (stĺpce)

relatívna početnosť (podiel vypočítavaný z ukazovateľov v stĺpcoch tabuľky)

% (riadky)

relatívna početnosť (podiel vypočítavaný z ukazovateľov v riadkoch tabuľky)

Domy

Typ domu / obydlia

Dom je bytová budova (rodinný dom, bytový dom, domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, internát, študentský domov a pod.) bez ohľadu na to, či bola v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná a pre účely sčítania aj nebytová budova, ak bola v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná (útulok, chatrč, neskolaudovaný rodinný dom a pod.).

Obdobie výstavby domu / obydlia

Obdobie výstavby je časový údaj o roku vydania kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby.

Počet podlaží v dome

Počet podlaží vyjadruje celkový počet podzemných a nadzemných podlaží domu / obydlia. Za podlažie sa považuje prízemie, každé poschodie, podkrovie aj suterén/pivnica.

Forma vlastníctva domu

Forma vlastníctva domu vyjadruje právny vzťah k vlastníctvu domu / iného obydlia. Iné vlastníctvo zahŕňa domy osobitného určenia a ostatné domy nezaradené do žiadnej z predchádzajúcich možností, napr. občianske združenia.

Materiál nosnej konštrukcie domu

Materiál nosnej konštrukcie je údaj o materiáli zvislej nosnej konštrukcie domu / iného obydlia. Za nosné konštrukcie sa považujú konštrukcie, ktoré nesú stropy a strechu domu. Ak je nosná konštrukcia vyrobená z viacerých materiálov, uviedol sa prevažujúci materiál.

Konštrukcia odolná voči zemetraseniu predstavuje konštrukciu tvorenú oceľou, kombinovanú s iným materiálom (napr. tehlou, betónom).

Iná konštrukcia je tvorená napr. pórobetónom, ľahčeným betónom, vyľahčenými murovanými prvkami vyplnenými sklenou vatou, vápenno-pieskovými tehlami, gabiónom, keramikou, slamou alebo hlinou.

Typ vodovodnej prípojky domu

Typ vodovodnej prípojky je úsek potrubia, ktorý spája rozvádzaciu vetvu vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti.

Plynová prípojka domu / obydlia

Plynová prípojka domu / iného obydlia definuje, či dom má zavedenú plynovú prípojku z verejnej siete. Za plynovú prípojku sa nepovažuje používanie fliaš a zásobníkov na propán-bután.

Typ kanalizačného systému domu / obydlia

Typ kanalizačného systému domu / iného obydlia je údaj o používanom druhu kanalizačného systému.

Obdobie poslednej obnovy domu

Obdobie poslednej obnovy je časový údaj o poslednej obnove domu / iného obydlia. Rozumie sa ňou zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, výmena strechy alebo prístavba / nadstavba v rozsahu väčšom ako 25 % aspoň jednej z menovaných častí domu / iného obydlia. Ak boli obnovené viaceré časti domu / iného obydlia, uviedlo sa obdobie obnovy časti, ktorá bola obnovená ako posledná.

Obnova domu (obvodový plášť, strecha, okná, prístavba alebo nadstavba)

Obnova domu je údaj o tom, či je dom obnovený. Pod obnovou domu sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, výmena strechy a prístavba alebo nadstavba v rozsahu väčšom ako 25 % aspoň jednej z menovaných častí domu / iného obydlia.

Obývanosť domu

Dom sa považuje za obývaný, pokiaľ je v ňom aspoň jeden obývaný byt.

Byty

Typ domu / obydlia

Dom je bytová budova (rodinný dom, bytový dom, domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, internát, študentský domov a pod.) bez ohľadu na to, či bola v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná a pre účely sčítania aj nebytová budova, ak bola v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná (útulok, chatrč, neskolaudovaný rodinný dom a pod.).

Forma vlastníctva bytu

Forma vlastníctva bytu vyjadruje právny vzťah o užívaní bytu. Netýka sa vlastníctva pozemku, na ktorom byt stojí. Iná forma užívania je napr. byt vo vlastníctve inej právnickej osoby (cirkvi, spolku, nadácie). Patrí sem aj byt v bezplatnom užívaní (bez povinnosti platiť nájomné, bývanie v byte príbuzných alebo známych).

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie a pre účely sčítania aj tzv. iné obydlie, ktoré pôvodne nie je určené na bývanie, nespĺňa požiadavky na byt, ale v rozhodujúcom okamihu sčítania slúžilo na bývanie.

Celková podlahová plocha bytu v m²

Podlahová plocha bytu v m² je číselný údaj o súčte plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte.

Počet obytných miestností v byte

Počet obytných miestností vyjadruje počet izieb v byte. Za obytnú miestnosť sa považuje miestnosť s podlahovou plochou 8 m² a viac.

Poloha bytu v dome

Poloha bytu v dome (poschodie) je časť domu na niektorom z podlaží. Suterén / pivnica sa vyznačí ak sa podlaha bytu nachádza pod úrovňou terénu.

Zásobovanie vodou v byte

Vodovod je údaj o zásobovaní bytu vodou. Pri využívaní viacerých zdrojov zásobovania vodou sa zisťoval prevažujúci zdroj.

Splachovací záchod v byte

Splachovací záchod je údaj o dostupnosti splachovacieho toaletného zariadenia určeného na odvod odpadu v byte.

Kúpeľňa v byte

Kúpeľňa je samostatná miestnosť v byte s vaňou alebo sprchovacím kútom. Bytom s kúpeľňou sa rozumie aj byt, ktorý má sprchovací kút umiestnený v inej miestnosti. Súčasťou kúpeľne môže byť aj WC.

Typ kúrenia bytu

Typ kúrenia vyjadruje spôsob kúrenia v byte. Pri využívaní viacerých typov kúrenia sa uvádza prevažujúci typ zdroja. Iný typ kúrenia predstavuje napr. mobilné vykurovacie zariadenie.

Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu

Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu vyjadruje údaj o zdroji energii zásobujúcom vykurovacie médium v byte. Pri využívaní viacerých zdrojov energie sa uvádza prevažujúci zdroj. Iný zdroj energie predstavuje napr. tepelné čerpadlo, veterná energia, geotermálna energia, biomasa, palivové články a pod.

Obývanosť bytu

Obývané byty sú byty, ktoré boli v čase sčítania miestom pobytu jednej alebo viac osôb. Neobývané byty sú byty, ktoré neboli v čase sčítania miestom pobytu žiadnej osoby. Obývanosť bytu sa rozlišuje na trvalý a na súčasný pobyt.

Trvalý pobyt je bydlisko obyvateľa, na ktorom je prihlásený na trvalý pobyt, súčasný pobyt je skutočné bydlisko obyvateľa v rozhodujúcom okamihu sčítania, nemusí byť zhodné s miestom trvalého pobytu.

Hustota obývanosti

Celková podlahová plocha bytu v m² pripadajúca na 1 obyvateľa alebo počet obytných miestností pripadajúcich na 1 obyvateľa.

Obdobie výstavby domu / obydlia

Obdobie výstavby je časový údaj o roku vydania kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby.

Plynová prípojka domu / obydlia

Plynová prípojka domu / iného obydlia definuje, či dom má zavedenú plynovú prípojku z verejnej siete. Za plynovú prípojku sa nepovažuje používanie fliaš a zásobníkov na propán-bután.

Typ kanalizačného systému domu / obydlia

Typ kanalizačného systému domu / iného obydlia je údaj o používanom druhu kanalizačného systému.