Preskočiť na hlavný obsah
Mierne vzrástol počet slobodných
Rodinný stav

Mierne vzrástol počet slobodných

Zloženie obyvateľstva Slovenskej republiky podľa rodinného stavu sa ešte pred rokom 2011 vyznačovalo prevahou ženatých mužov a vydatých žien. V roku 2011, prvýkrát v histórii sčítania na Slovensku podiel slobodných bol vyšší ako podiel ženatých a vydatých. Z výsledkov sčítania obyvateľov 2021 vyplýva, že podiel slobodných a rozvedených obyvateľov sa ďalej zvyšuje.

Významným demografickým javom v posledných desaťročiach je nárast počtu rozvodom ukončených manželstiev a odkladanie sobášov do vyššieho veku. Tieto demografické javy ovplyvňujú nielen štruktúru obyvateľstva podľa rodinného stavu, ale aj intenzitu demografickej reprodukcie spoločnosti.

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2021 je podiel rozvedených 8,2 %. V porovnaní s rokom 2011 narástol o 0,6 percentuálneho bodu (v roku 2011 podiel rozvedených bol 7,6 %). Podiel slobodných sa mierne zvýšil zo 42,3 % v roku 2011 na 44,4 % v roku 2021. Kým podiel slobodných a rozvedených mierne rastie, podiel ženatých a vydatých mierne poklesol, zo 41,0 % v roku 2011 na 40,0 % v roku 2021. Podiel vdovcov a vdov sa zmenil len o 0,2 percentuálneho bodu, z 7,2 % v roku 2011 na 7,0 % v roku 2021.

Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu na Slovensku k 1. 1. 2021

  • slobodný, slobodná
  • ženatý, vydatá
  • rozvedený, rozvedená
  • vdovec, vdova
  • nezistený

Autor: Štatistický úrad SR