Preskočiť na hlavný obsah
Populácia Slovenska starne
Demografické štruktúry

Populácia Slovenska starne

Slovensko prežíva v posledných desaťročiach významné demografické zmeny. Jednou z nich je populačné starnutie, ktoré sa prejavuje rastom starších a znižovaním mladších vekových skupín obyvateľstva a má priamy vplyv na vývoj celej spoločnosti. Výsledky sčítania obyvateľstva 2021 poukazujú na pokračujúci nárast seniorov a pokles populácie v nižších vekových skupinách.

Kým v roku 2011 mali obyvatelia v predproduktívnom veku (0-14 rokov) oproti obyvateľom v poproduktívnom veku (65+ rokov) vyšší podiel, v roku 2021 tomu už je naopak.

V roku 2021 bol v porovnaní s rokom 2011 síce zaznamenaný mierny nárast podielu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) z 15,3 % na 15,9 %, ale zároveň môžeme pozorovať výrazný nárast pri obyvateľoch v poproduktívnom veku (65+ rokov), ktorých podiel v roku 2011 bol 12,7 % a v roku 2021 sa zvýšil na 17,1 %. Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) poklesol zo 72,0 % v roku 2011 na 67,0 % v roku 2021.

Štruktúra obyvateľstva podľa hlavných vekových skupín na Slovensku k 1. 1. 2021

  • predproduktívny vek (0–14 rokov)
  • produktívny vek (15–64 rokov)
  • poproduktívny vek (65 a viac rokov)

Zákonite sa rodí viac mužov ako žien, avšak stredná dĺžka života je u žien na Slovensku významne vyššia, takže podiel žien v populácii je dlhodobo vyšší, čo potvrdilo i sčítanie obyvateľov, domov a bytov, podiel žien je 51,1 %, mužov 48,9 %.

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia na Slovensku k 1. 1. 2021

  • muži
  • ženy

Autor: Štatistický úrad SR