Preskočiť na hlavný obsah

Ako sa za posledných 100 rokov zmenila slovenská populácia

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slovenská populácia. Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Dnes sa dozviete viac o zastúpení žien v populácii a o vývoji rodinného stavu v našej krajine ako sociologického fenoménu.

Slovenskú populáciu charakterizuje pozitívna femininita!

Štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia charakterizuje slovenskú populáciu z dlhodobého hľadiska pozitívna femininita, keďže zastúpenie žien v populácii bolo v priebehu jednotlivých sčítaní od roku 1869 vždy nad 50 %. Celkovo najvyššia prevaha žien bola sledovaná v roku 1900, keď na 1 000 mužov pripadalo 1 146 žien. V tomto období zaznamenali ženy najvyšší podiel v populácii, keď predstavovali 53,4 % z celkovej populácie.

Do roku 1961 index femininity prudko klesol hlavne v dôsledku vysokého prirodzeného prírastku v 50. rokoch. Táto hodnota indexu bola zároveň najnižšia v histórii sčítaní a taktiež bolo zaznamenané najnižšie zastúpenie žien v populácii (50,6 %). V roku 2021 bolo 2,665 milióna mužov (48,9 %) a 2,784 milióna žien (51,1 %). Podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 na Slovensku pripadalo 1 044 žien na 1 000 mužov.

Na začiatku 20. storočia priemerný vek obyvateľov SR dosahoval úroveň 26,6 roka a polovica obyvateľov bola mladšia ako 22 rokov!

Na základe vekovej štruktúry patrilo obyvateľstvo Slovenska v prvej polovici 20. storočia k pomerne mladým populáciám. V tomto období vysoká plodnosť spolu s vysokým počtom žien v reprodukčnom veku prispievala každoročne ku vzniku početných generácií, ktoré sa ale rýchlo redukovali nepriaznivými úmrtnostnými pomermi v dojčenskom a detskom veku.

Aj ďalšie ukazovatele potvrdzujú relatívne mladé obyvateľstvo.

Na začiatku 20. storočia podiel detskej zložky bol viac než 37 % (vyše 1,031 milióna), pričom podiel osôb starších ako 65 rokov predstavoval menej než 5 % (vyše 131,3 tisíca). Na 100 detí do 15 rokov pripadalo len 13 osôb starších ako 65 rokov.

Priemerný vek dosahoval úroveň 26,6 roka a polovica obyvateľov Slovenska bola mladšia ako 22 rokov. Až po 1. svetovej vojne prišlo k výraznejším zmenám vo vekovej štruktúre. Od začiatku 90. rokov prišlo k výrazným zmenám v demografickej reprodukcii spočívajúcich v ešte výraznejšom poklese intenzity plodnosti. Počet narodených chlapcov klesol v porovnaní s rokom 1900 o takmer 38,1 tisíca (20 %). Pokles narodených dievčat bol výraznejší, v roku 2021 bolo o takmer 60,4 tisíca narodených dievčat menej (29,4 %).

Historicky najnižšia hodnota osôb žijúcich v manželstve bola zistená pri poslednom sčítaní. V manželstve žije len niečo cez 48 % populácie SR!

Dlhodobo najvýraznejšie zastúpenie medzi obyvateľmi vo veku 16 rokov a viac z hľadiska rodinného stavu mali osoby žijúce v manželstve. Po 1. svetovej vojne sa podiel ženatých/vydatých pohyboval na hranici 57 %. Táto hodnota bola relatívne nízka, vychádzajúca z nepriaznivého povojnového stavu, keď mnoho manželstiev končilo úmrtím jedného z manželov. V roku 1961 podiel žijúcich v manželstve predstavoval 67,5 %, čo je najvyššia hodnota počas sledovaného obdobia. Po roku 1980 ich podiel začal kontinuálne klesať a pokračuje až do súčasnosti. Historicky najnižšia hodnota bola zistená pri poslednom sčítaní obyvateľov v roku 2021, keď podiel obyvateľov žijúcich v manželstve predstavoval 48,2 % (vyše 2,182 milióna) z obyvateľov vo veku 16 rokov a viac.

V roku 2021 sa zvýšilo zastúpenie slobodných osôb v porovnaní s rokom 1991 o 9,9 p. b.!

Aktuálne obdobie prinieslo nárast podielu a počtu slobodných osôb v dôsledku odkladania sobášov do vyššieho veku. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2021 tvorili slobodné osoby vo veku 16 a viac rokov 33,1 % (takmer 1,498 milióna). Keďže sa prehĺbili rozdiely v intenzite prvosobášnosti medzi pohlaviami, boli výraznejšie rozdiely v zastúpení slobodných mužov a slobodných žien. Slobodní muži predstavovali 38,4 % (842,6 tisíc) a slobodné ženy 28,1 % (655 tisíc). V roku 2021 sa zvýšilo zastúpenie slobodných osôb v porovnaní s rokom 1991 o 9,9 p. b.

V roku 2021 podiel rozvedených osôb predstavoval 9,7 %, čo je ich najvyšší podiel a počet v sledovanom období!

Podiel rozvedených osôb bol až do konca 70. rokov relatívne zanedbateľný. Ich podiel medzi obyvateľmi vo veku 16 rokov a viac predstavoval menej ako 1 %. Od začiatku 21. storočia vplyvom vyššej intenzity rozvodovosti a zlepšovania úmrtnostných pomerov sa podiel rozvedených stal vyšší ako podiel ovdovených, čím sa stal treťou najpočetnejšou skupinou v rámci rodinného stavu. V roku 2021 podiel rozvedených osôb vo veku 16 rokov a viac predstavoval 9,7 % (vyše 444,5 tisíc), čo je ich najvyšší podiel a počet v sledovanom období. V porovnaní s rokom 1991 je to nárast o 6,2 p. b. Z pohľadu diferencie medzi pohlaviami mali vyššie zastúpenie rozvedené ženy ako muži. Najvýraznejšie rozdiely boli v roku 2021, kedy zastúpenie rozvedených žien bolo o 2 p. b. vyššie než u mužov. Rozvedené ženy tvorili 10,8 % (251,6 tisíc) a rozvedení muži 8,8 % (192,9 tisíc).

Viac ovdovelých žien – ďalšiu šancu na sobáš mali viac muži ako ženy!

Najvyššie zastúpenie ovdovených osôb bolo v prvých povojnových rokoch najmä v dôsledku vojnových strát. V roku 1921 ich podiel predstavoval 11,1 % obyvateľov vo veku 16 rokov a viac (224,4 tisíc). Vzhľadom na dlhodobú existenciu mužskej nadúmrtnosti sú častejšie ovdovenými ženy než muži. Okrem diferenčnej úmrtnosti dôležitú úlohu zohráva aj intenzita, s akou ovdovené osoby opakovane vstupujú do manželstva. Keďže šance na ďalší sobáš mali dlhodobo vyššie ovdovení muži aj tento proces prispieval k častejšiemu výskytu ovdovených žien v populácii Slovenska. Najvyššie zastúpenie mali ovdovené ženy práve v roku 1921, ktoré tvorili 17 % (179,6 tisíc). V porovnaní s ovdovenými mužmi bolo ich zastúpenie o 12,4 p. b. vyššie, ovdovení muži tvorili 4,6 % (44,8 tisíc). V nasledujúcom období prišlo k poklesu ovdovených osôb. Vplyvom zlepšovania sa úmrtnostných pomerov najmä u mužov sa podiel ovdovených postupne znižoval až na hodnotu 8,4 % (383,6 tisíc) v roku 2021.

Kompletná Národná analytická správa – SODB 2021

Autor: Štatistický úrad SR