Preskočiť na hlavný obsah

Deti v Slovenskej republike v číslach

Myšlienka dať deťom slávnostný deň plný radosti vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve v roku 1925. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom potešiť deti a poukázať na problémy detí vo svete, na ich práva a potreby. Po prvýkrát bol Deň detí oslavovaný v San Franciscu v spomínanom roku 1925, na Slovensku sa slávi od roku 1952. Štatistický úrad Slovenskej republiky sa pripája ku Dňu detí svojim želaním jeho krásneho prežitia a sprostredkovaním zaujímavých informácií zo SODB 2021 o deťoch a rodinách s deťmi v Slovenskej republike tak, ako ich odhalil cenzus.

Deti do 14 rokov v SR

V SR bolo ku dňu sčítania viac ako 867-tisíc (867 410) detí v predproduktívnom veku (0 ̶̶̶ 14 rokov). Vyše 51 % z nich boli chlapci (444 276), čo je prirodzeným dôsledkom historicky potvrdeného faktu, že sa rodí viac chlapcov ako dievčat.

Deti do 14 rokov v krajoch SR

Deti v predproduktívnom veku 0 – 14 rokov tvorili v čase sčítania spolu necelých 16 % zo všetkých obyvateľov SR. Najviac detí vo veku 0 – 14 rokov malo trvalý pobyt na území Prešovského kraja, kde ich bolo takmer 148-tisíc. Tieto deti tvorili viac ako 18 % zo všetkých obyvateľov kraja, čo je najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov SR. Naopak najnižší počet detí v predproduktívnom veku, 81 497, býva v Trenčianskom kraji.

Deti do 14 rokov v okresoch SR

Spomedzi okresov tvorili deti v predproduktívnom veku 0 až 14 rokov najvyšší podiel v okresoch Kežmarok (23,8 %), Sabinov (22,6 %) a Námestovo (21,6 %). Až 6 okresov malo podiel detskej predproduktívnej zložky vyšší ako 20 %, čo znamená, že 1/5 populácie týchto okresov bola mladšia ako 15 rokov. Naopak najnižší podiel detí vo veku 0 – 14 rokov v rámci populácie okresu dosiahol okres Myjava (12,6 %).

V ktorej obci je najviac deti?

Spomedzi obcí bolo v čase sčítania 9 takých, kde podiel detskej zložky v predproduktívnom veku dosiahol viac ako 40 % z celkového počtu obyvateľov. Najvyššie relatívne zastúpenie detí vo veku 0 až 14 rokov bolo v obciach: Chminianske Jakubovany (45,8 %), Lomnička (44,8 %) a Podhorany (okres Kežmarok) (44,4 %). Pre porovnanie, v čase sčítania v 6 obciach nemalo trvalý pobyt žiadne dieťa vo veku 0 až 14 rokov.

Deti v rodinách

Takmer 60,5 % domácností so závislými deťmi v SR tvoria tradičné rodiny založené manželstvom. Kohabitujúce páry tvoria takmer 11,4 % z rodín so závislými deťmi. Zvyšných takmer 28,2 % z rodín so závislými deťmi tvoria domácnosti osamelých rodičov. Spomedzi rodinných domácností so závislými deťmi v SR tvoria viac ako polovicu (50,4 %) také, v ktorých je členom okrem rodiča/rodičov iba 1 závislé dieťa. Spolu je takýchto domácností 323-tisíc. Tento model rodinného správania je najpočetnejší v každom z krajov SR. V absolútnom počte rodín s 1 závislým dieťaťom sa ich najviac nachádza v Bratislavskom kraji (47 841).

Rodiny s dvomi a viac deťmi

Dve deti v rodine sú druhým najrozšírenejším modelom rodiny v Slovenskej republike. Najvyšší relatívny podiel, 40 % zo všetkých rodín so závislými deťmi, tvoria rodiny s 2 závislými deťmi v Trenčianskom kraji.

Rodinné domácnosti s tromi alebo viac závislými deťmi tvoria približne 12 % zo všetkých domácností zo závislými deťmi na Slovensku. Zatiaľ čo v Prešovskom kraji je takmer každá piata (19,4 %) rodinná domácnosť tvorená okrem rodiča/rodičov 3 závislými deťmi, v Bratislavskom kraji je takýchto rodín menej ako 8 %.

Pozn. 1: Závislé dieťa je ekonomicky neaktívna osoba mladšia ako 25 rokov vo vzťahu syn/matka k inému členovi rodinnej domácnosti.

Pozn. 2: Rodinné domácnosti so závislými deťmi sú tvorené úplnými rodinami, tzn. manželskými pármi a kohabitujúcimi pármi (druh a družka) a neúplnými rodinami, tzn. osamelými matkami alebo osamelými otcami so závislými deťmi.

Autor: Štatistický úrad SR