Preskočiť na hlavný obsah

Dospelé deti žijúce stále s rodičmi

Vďaka SODB 2021 môže odborná aj široká verejnosť nájsť na stránke www.scitanie.sk aj informácie o domácnostiach. Sčítanie je jediným relevantným zdrojom informácií o živote v rodinách a domácnostiach v SR. Je jediným obrazom rodinného správania sa populácie. Medzi fenomény, ktoré zaraďujeme medzi populárne patrí aj informácia, koľko nezávislých detí stále žije so svojimi rodičmi.

Dospelé deti žijúce u rodiča alebo rodičov v SR

V Slovenskej republiky žije v rôznych typoch cenzových domácnosti spolu so svojimi rodičmi alebo jedným z rodičov až 564 228 dospelých ľudí. Tvoria populáciu v rôznych vekových skupinách od 20 do 60 rokov. Vo všetkých vekových kategóriách dominujú doma žijúci muži, ktorí tvoria takmer 70 % populácie žijúcej u rodičov v jednej cenzovej domácnosti.

Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (manžel/manželka)

V rodinných cenzových domácnostiach, ktoré sú tvorené manželským párom, žije podľa SODB 2021 až 313 387 nezávislých detí. Vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov je ich 154 156 tisíc a takmer 66 % z uvedeného počtu tvoria muži. Vo vekovej kategórii 30 až 49 rokov je prevaha mužov žijúcich stále u rodičov ešte výraznejšia! Zo 141 664 nezávislých detí, ktoré žijú v jednej cenzovej domácnosti s rodičmi, tvoria muži až takmer 74 %.

Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelou matkou

V neúplných rodinných cenzových domácnostiach len spolu s matkou žije v rôznych vekových kategóriách 191 522 dospelých detí. Vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov je ich viac ako 55 tisíc a z toho 64,4 % tvoria muži. Vo vekovej kategórii od 20 do 49 rokov opäť z necelých 100 tisíc dospelých detí žijúcich s matkami tvoria suverénnych viac ako 73 % muži.

Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelým otcom

Neúplné rodinné cenzové domácnosti tvorené otcom sú menej časté ako tie, ktoré sú tvorené matkou. Aj napriek tomu spolu s otcom zostáva žiť podľa SODB 2021 takmer 39 000 dospelých detí vo všetkých vekových kategóriách. Opäť muži výrazne dominujú nad ženami. Vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov žije s otcom viac ako 14 000 dospelých detí, v 69 %-tách muži. Vo vekovej kategórii od 30 do 49 rokov je to takmer 20 tisíc nezávislých detí opäť vo viac ako 73 %-tách muži.

Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (druh/družka)

V type cenzovej domácnosti, kde rodičia žijú ako druh a družka zostáva v rôznych vekových kategóriách žiť 20 403 dospelých detí. Domácnosti pozostávajúce z kohabitantov tvoria menšie percento domácností v SR a v tomto type domácnosti najčastejšie žijú dospelé deti vo vekovej kategórii od 20 do 29 rokov. Aj tu vysoko dominujú muži.

V kocke:

Celkovo žije s rodičom alebo rodičmi v jednej rodinnej cenzovej domácnosti 564 228 dospelých detí v SR. Rodinné domácnosti sú manželia, kohabitanti, osamelí rodičia. Ako vidno, vo všetkých typoch cenzových rodinných domácnosti, či už úplných alebo neúplných, zostávajú žiť s rodičmi vo všetkých vekových kategóriách hlavne muži. Výnimku tvorí veková skupina nad 60 rokov, kde sa jedná hlavne o opateru a dochovanie starnúceho rodiča. Povšimnúť si možno aj výrazný rozdiel vo vekových kategóriách 20 až 29 rokov, kde muži tvoria 66 %, a potom vekové kategórie od 30 do 49 %, kde ich podiel presahuje 73 %. Tu môžeme badať vekovú hranicu žien 30 rokov, kedy sa osamostatnia od rodičov. O tomto fakte svedčí aj nárast podielu domácností jednotlivcov, ktoré tvoria hlavne ženy.

Autor: Štatistický úrad SR