Preskočiť na hlavný obsah

Koľko detí do 6 rokov podľa SODB 2021 máme?

Ako sme na tom s deťmi do roka a do troch všeobecne?

V rámci SODB 2021 sme mali na Slovensku 56 849 detí vo veku „0“ rokov, tzn. do jedného roku života. Vo veku 0,1,2 a 3 roky, sme mali v SR 236 126 detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov 53 100 detí. Počet detí vo veku 0 až 3 roky sa podľa posledného sčítania 2021 mierne zvýšil, v roku 2011 ich bolo o desaťtisíc menej.

Najviac a najmenej

Najviac detí vo veku „0“ rokov má jednoznačne Prešovský kraj. V rozhodujúcom okamihu sčítania to bolo 9 956. Naopak najmenej detí vo veku do 1 roka je v Trenčianskom kraji, k 1.1.2021 to bolo 5 212 detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov najviac detí tiež v Prešovskom kraji, presnejšie 8 989. Priečku s najnižším počtom detí vo veku do jedného roka obsadil v sčítaní 2011 Trnavský kraj s počtom týchto detí 4 958.

Detí do 3 rokov je najviac opäť v Prešovskom kraji. V týchto jednotkách veku je to spolu 40 218 detí. Naopak, najmenej detí v týchto jednotkách veku máme opäť v Trenčianskom kraji. Tu ich k rozhodujúcemu okamihu sčítania bolo 21 854. V roku 2011 sa počty detí do troch rokov pohybovali od 20 859 detí v Trnavskom kraji po 39 749 v Prešovskom kraji.

Deti v krajoch

Po Prešovskom kraji, kde máme najviac detí vo veku do 1 roka, až 9 956, nasleduje Košický kraj s 8 735 deťmi. Tento počet sa zásadne neodlišuje od počtu vychádzajúceho zo sčítania obyvateľov v roku 2011 (8 135 detí). V Bratislavskom kraji bolo v roku 2021 8 393 detí vo veku do 1 roka, v Žilinskom kraji 7 271, v Banskobystrickom 6002, v Nitrianskom 5 865, v Trnavskom 5415 a nakoniec v Trenčianskom kraji to bolo 5 212 detí. Vo všetkých krajoch, okrem Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, sa od sčítania obyvateľov v 2011 zvýšil počet detí, ktoré mali ku dňu sčítania menej ako 1rok. V porovnaní s rokom 2011 zaznamenal najvyšší prírastok Bratislavský kraj, o 1 360 detí viac, pričom v roku 2011 tu žilo 7 033 detí vo veku do jedného roka. Nitriansky kraj, v ktorom v roku 2011 žilo 5 903 detí daného veku, zaznamenal v najnovšom sčítaní úbytok v absolútnom počte o 38 detí.

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín

O tom, či žijú v kraji mladí alebo starší obyvatelia vypovedá aj štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín. Na základe SODB 2021 je najmladším krajom Prešovský kraj. V predproduktívnom veku (0-14 rokov) tu žije 147 530 detí, čo tvorí 18,2 % zo všetkých obyvateľov v Prešovskom kraji. Najstarším krajom je Trenčiansky, kde žije vo veku 0-14 rokov 81 497 detí. Predstavuje to podiel 14,1% z celkového počtu obyvateľov daného kraja.

Vo vekovej skupine 0-14 žije v Košickom kraji 137 101 detí, v roku 2011 tu žilo len o 1 124 detí viac (138 225). V Bratislavskom kraji s počtom 120 991 obyvateľov vo veku 0-14 sme zaznamenali najvyšší prírastok v skupine obyvateľov v predproduktívnom veku, čo predstavuje oproti sčítaniu z roku 2011 nárast o 38 896 obyvateľov v danej vekovej skupine (82 095 v 2011). V Žilinskom kraji žije 109 823 detí (109 596 v 2011), v Banskobystrickom kraji 93 548 detí (97 770 v 2011), v Nitrianskom kraji 93 456 detí (93 411 v 2011) a v Trnavskom kraji je to 83 464 (76 520 v 2011) detí do 14 rokov.

Koľko máme detí do 6 rokov

SODB 2021 poskytlo mnoho užitočných informácii pre spoločnosť. Vďaka údajom zo sčítaní sme schopní venovať sa aj prognózam demografického vývoja.

Oproti prognóze nižší počet

Podľa stredného variantu prognózy, ktorá vychádzala ešte zo sčítania 2011 a bola aktualizovaná na základe demografického vývoja v roku 2018 bol k 1.1.2021 prognózovaný počet 235 357 detí vo veku 0 – 3 roky a 173 414 detí vo veku 4 – 6 rokov. Oproti realite podľa SODB 2021 máme mierne nižšie počty, ale vo všeobecnosti prognóza naznačila vývojový trend reálne.

Počet deti do 6 rokov vzrástol

Vo vekovej skupine 4 – 6 rokov bolo 162 267 detí podľa SODB 2011 a v roku 2021 to bolo 176 943 detí v tejto vekovej skupine. Počet budúcich predškolákov a budúcich školákov teda medzicenzálne stúpol o 14 676 detí.

Až 53 obcí bez detí do 6 rokov

Najnižšie počty detí sú v malých obciach do 200 – 300 obyvateľov. Podľa výsledkov SODB 2021 je 34 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku 0 – 3 roky a 53 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku 4 – 6 rokov.

Najviac detí v metropolách

Najvyššie počty detí predmetných vekových skupín sú v Bratislave a Košiciach, sú to z hľadiska počtu obyvateľov najväčšie obce (mestá) a potom v Žiline a Prešove, čo sú opäť najväčšie obce v krajoch s vyššou pôrodnosťou oproti ostatným krajom.

Autor: Štatistický úrad SR