Preskočiť na hlavný obsah

Kresťania podľa SODB 2021

Kto sú kresťania podľa SODB 2021

Obyvatelia sa mohli slobodne v sčítaní v roku 2021 prihlásiť rôznym náboženským vyznaniam. Množinu kresťanských náboženstiev tvorili:

 • Rímskokatolícka cirkev
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 • Gréckokatolícka cirkev
 • Reformovaná kresťanská cirkev
 • Pravoslávna cirkev
 • Evanjelická cirkev metodistická
 • Kresťanské zbory
 • Apoštolská cirkev
 • Bratská jednota baptistov
 • Cirkev adventistov siedmeho dňa
 • Cirkev bratská
 • Starokatolícka cirkev
 • Cirkev československá husitská
 • Novoapoštolská cirkev
 • Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi

Najpočetnejšie kresťanské cirkvi

Najpočetnejšími kresťanskými cirkvami sú Rímskokatolícka cirkev s počtom 3 038 511 veriacich, tvoriac 55,8 % všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a 81,4 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Druhou najpočetnejšou cirkvou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 286 907, čo predstavuje 5,3 % obyvateľov Slovenska a 7,7 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Tretia najpočetnejšia cirkev na Slovensku je gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich 218 235, čo tvorí 4,0 % obyvateľov Slovenska a 5,8 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Nasleduje Reformovaná kresťanská cirkev, ktorá sa počtom veriacich 85 271 podieľa na obyvateľstve Slovenska v podiele 1,6 % a 2,3 % na celkovom počte kresťanov na Slovensku.

K Pravoslávnej cirkvi sa prihlásilo 50 677 veriacich, čo predstavuje 0,9 % obyvateľstva Slovenska a 1,36 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Ostatné kresťanské cirkvi majú spolu 54 182 veriacich, čo činí 1,0 % obyvateľov Slovenska a 1,5 % všetkých kresťanov na Slovensku.

Zloženie kresťanov podľa rozšírených výsledkov

Rozšírené výsledky nám umožňujú hlbší pohľad na to, kto sú veriaci kresťanských cirkví. Vyberáme zaujímavé informácie o mužoch a ženách a zložení veriacich cudzincov. Pozrieme sa aj na vek veriacich.

Kresťanskí cudzinci

Podiel cudzincov medzi kresťanmi bol nižší (0,3 %) ako podiel cudzincov v celkovej populácii (1,1 %). K jednej z kresťanských cirkví sa prihlásilo totiž 23,1 % cudzincov, avšak viac ako polovica (52,1 %) z nich neuviedla svoje vierovyznanie.

Spomedzi cudzincov je v absolútnych počtoch najväčší počet kresťanov so štátnou príslušnosťou Ukrajiny (3 126), Českej republiky (2 756), Maďarska (2736) a Poľska (2 414). Najvyšší podiel kresťanských veriacich je na Slovensku medzi cudzincami so štátnou príslušnosťou Poľska (55,72%), Ukrajiny (49,31%) a Srbska (43,96%)

Kresťania podľa pohlavia

Medzi kresťanmi, rovnako ako medzi celkovou populáciou, prevládajú ženy. Kým medzi kresťanmi je pomer žien až 53,6 %, v celoslovenskej populácii je podiel žien menej výrazný, iba 51,1 %. Medzi oboma pohlaviami je výrazný rozdiel v podiele kresťanov. Ku kresťanstvu sa totiž hlási iba 64,7 % mužov, ale až 71,6 % žien, čo je rozdiel 6,9 percentuálnych bodov.

Kresťania podľa veku

Ku kresťanstvu sa hlási tretina detí do 15 rokov (66,1 %) a skoro rovnaký podiel obyvateľov v produktívnom veku (66,1%), v prípade ľudí nad 65 rokov je podiel kresťanov však výrazne vyšší (78,6%). Rozdiel medzi podielom kresťanov nad 65 rokov a pod 15 rokov je až 12,5 percentuálnych bodov.

Spomedzi kombinácii pohlavia a ekonomických vekových skupín je najvyšší podiel kresťanov u žien nad 65 rokov (81,8%), nasledovaný podielom kresťanov medzi mužmi nad 65 rokov (73,7%). Nasledujú ženy v produktívnom (15 – 64 rokov) veku, medzi ktorými je podiel kresťanov 69,6 %, potom ženy do 15 rokov (66,4 %) a muži do 15 rokov (65,8 %). Najnižší podiel kresťanov je medzi mužmi v produktívnom veku – medzi nimi sa ku kresťanstvu hlási iba 62,6 % mužov.

Kresťania vidiek verzus mesto

Vyšší podiel kresťanov sa vyskytuje vo vidieckom obyvateľstve, v ktorom tvorí až 78,4% v mestskom obyvateľstve, je podiel kresťanov iba 59,3%.

Autor: Štatistický úrad SR