Preskočiť na hlavný obsah

Kresťania v krajoch Slovenskej republiky

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji sa ku kresťanom hlási 358 850 obyvateľov (49,9 % zo všetkých obyvateľov v kraji), čo predstavuje najnižší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky.

Medzi kresťanmi prevládajú ženy (201 111 obyvateľov; 56,0 %) nad mužmi (157 739 obyvateľov; 44,0 %). Zo všetkých krajov Slovenskej republiky ide o najvyšší rozdiel medzi mužmi a ženami hlásiacimi sa k niektorej z kresťanských cirkví. Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 306 703 veriacich, tvoriac 42,6 % obyvateľov kraja a 85,5 % zo všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 29 615, čo predstavuje 4,1 % obyvateľov kraja a 8,3 % zo všetkých kresťanov v kraji. Tretia najpočetnejšia kresťanská cirkev v kraji je Gréckokatolícka s počtom veriacich 7 933, čo tvorí 1,1 % obyvateľov kraja a 2,2 % zo všetkých kresťanov v kraji.

Pri vekových skupinách prevládajú v Bratislavskom kraji kresťania v produktívnej vekovej skupine (15 – 64 rokov) (61,6 %; 221 020 obyvateľov). V predproduktívnej vekovej skupine (0 – 14 rokov) sa k jednej z kresťanských cirkví hlási 57 608 obyvateľov Bratislavského kraja, čo predstavuje 16,1 % zo všetkých kresťanov v kraji. Podiel kresťanov v poproduktívnej vekovej skupine (65 a viac rokov) je najvyšší zo všetkých krajov Slovenskej republiky (22,4 %; 80 222 obyvateľov). Bratislavský kraj je jediným krajom Slovenskej republiky, kde viac kresťanov žije v mestách ako na vidieku. V mestách Bratislavského kraja má trvalý pobyt 265 784 kresťanov, 74,1 % zo všetkých kresťanov v kraji.

Trnavský kraj

Z celkového počtu 566 088 obyvateľov Trnavského kraja sa k niektorej z kresťanských cirkví hlási 386 051 obyvateľov (68,2 %), z ktorých je 207 484 žien (53,8 %) a 178 567 mužov (46,3 %). Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 347 359 veriacich, tvoriac 61,4 % obyvateľov kraja a 90,0 % zo všetkých kresťanov v kraji.

Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 19 302, čo predstavuje 3,4 % obyvateľov kraja a 5,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Reformovaná kresťanská cirkev s počtom veriacich 9 662, čo predstavuje 1,7 % obyvateľov kraja a 2,5 % všetkých kresťanov v kraji.

Z hľadiska vekových skupín majú najväčšie zastúpenie obyvatelia v produktívnej vekovej skupine (15 – 64 rokov) (65,2 %; 251 631 obyvateľov). Pri porovnaní podielu kresťanov Trnavského kraja v predproduktívnom (0 – 14 rokov) a poproduktívnom veku (65 a viac rokov) prevládajú kresťania v poproduktívnom veku (20,9 %; 80 763 obyvateľov) nad kresťanmi v predproduktívnom veku (13,9 %; 53 657 obyvateľov). V celom Trnavskom kraji žije viac kresťanov vo vidieckych sídlach ako v mestských. Na vidieku tu žije 226 767 kresťanov (57,8 %).

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji žije 577 464 obyvateľov, z ktorých sa ku kresťanom hlási 385 353 (66,7 %). Zo všetkých kresťanov Trenčianskeho kraja je 207 461 žien (53,8 %) a 177 892 mužov (46,2 %). Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 335 222 veriacich, tvoriac 58,0 % obyvateľov kraja a 87,0 % všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 41 278, čo predstavuje 7,2 % obyvateľov kraja a 10,7% zo všetkých kresťanov v kraji. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Gréckokatolícka s počtom 2 979 veriacich, čo predstavuje 0,5% obyvateľov kraja a 0,8% všetkých kresťanov v kraji.

Rovnako ako vo všetkých krajoch Slovenskej republiky aj v Trenčianskom kraji prevládajú kresťania v produktívnom veku (15 – 64 rokov) (64,1 %; 246 843 obyvateľov). Podiel kresťanov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) je 13,6 % (52 355 obyvateľov) a v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 22,4 % (86 155 obyvateľov), čo je spolu s Bratislavským krajom najvyšší podiel kresťanov v poproduktívnej vekovej skupine. Z hľadiska mestských a vidieckych sídiel žije viac kresťanov v Trenčianskom kraji na vidieku (52,9 %; 203 900 obyvateľov).

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji žije 467 502 obyvateľov hlásiacich sa k jednej z kresťanských cirkví (69,0 % % zo všetkých obyvateľov v kraji), z ktorých je 252 632 žien (54,0 %) a 214 870 mužov (46,0 %).

Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 413 458 veriacich, tvoriac 61,0 % obyvateľov kraja a 88,4 % zo všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Reformovaná kresťanská cirkev s počtom veriacich 24 210, čo predstavuje 3,6 % obyvateľov kraja a 5,2 % zo všetkých kresťanov v kraji. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 17 825, čo predstavuje 2,6 % obyvateľov kraja a 3,8 % všetkých kresťanov v kraji.

Najzastúpenejšou vekovou skupinou obyvateľov hlásiacich sa k jednej z kresťanských cirkví sú obyvatelia v produktívnom veku (15 – 64 rokov) (65,3 %; 305 042 obyvateľov). Kresťania v predproduktívnej vekovej skupine (0 – 14 rokov) predstavujú podiel 12,7 % (59 299 obyvateľov), čo je najnižší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Podiel kresťanov patriacich do poproduktívnej vekovej skupiny (65 a viac rokov) je 22,1 % (103 161 obyvateľov). V Nitrianskom kraji je najvyšší podiel kresťanov žijúcich vo vidieckych sídlach zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Na vidieku tu žije 281 570 kresťanov (60,2 %).

Žilinský kraj

Z celkového počtu 520 057 kresťanov (75,2 % zo všetkých obyvateľov v kraji) je 275 011 žien (52,9 %) a 245 046 mužov (47,1%).

Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 454 957 veriacich, tvoriac 65,8% obyvateľov kraja a 87,5% zo všetkých kresťanov v kraji. V Žilinskom kraji je najvyšší podiel obyvateľov hlásiacich sa k Rímskokatolíckej cirkvi zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 54 399, čo predstavuje 7,9 % obyvateľov kraja a 15,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich 3 890, čo predstavuje 0,6 % obyvateľov kraja a 1,8 % všetkých kresťanov v kraji.

Podiel kresťanov v produktívnej vekovej skupine (15 – 64 rokov) je 66,2 % (344 419 obyvateľov), čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Z obyvateľov patriacich do predproduktívnej vekovej skupiny (0 – 14 rokov) sa k jednej z kresťanských cirkví hlási 82 520 obyvateľov, čo predstavuje 15,9 % všetkých kresťanov v kraji. Podiel kresťanov v poproduktívnej vekovej skupine (65 a viac rokov) je 17,9 % (93 118 obyvateľov). Z hľadiska mestských a vidieckych sídiel prevládajú v Žilinskom kraji kresťania žijúci na vidieku., kde žije 304 229 kresťanov (58,5 %).

Banskobystrický kraj

Počet obyvateľov Banskobystrického kraja je 625 601, z ktorých sa 397 494 hlási k niektorej z kresťanských cirkví (63,5 %). Z týchto 397 494 kresťanov je 216 358 žien (54,4 %) a 181 136 mužov 45,6 %). Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 314 326 veriacich, tvoriac viac ako polovicu (50,2 %) obyvateľov kraja a 79,1 % všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 59 482, čo predstavuje 9,5 % obyvateľov kraja a 15,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. Banskobystrický kraj je krajom s najväčším počtom aj podielom evanjelikov spomedzi všetkých krajov. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Reformovaná kresťanská cirkev s počtom veriacich 9 151, čo predstavuje 1,5 % obyvateľov kraja a 2,3 % všetkých kresťanov v kraji. Z hľadiska vekových skupín tvoria najvyšší podiel kresťanov obyvatelia v produktívnom veku (15 – 64 rokov) (64,6 %; 256 855 obyvateľov). Kresťanov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) je v Banskobystrickom kraji 54 578 (13,7 %) a v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 86 061 (21,7 %).

Aj v Banskobystrickom kraji žije viac kresťanov na vidieku ako v mestách. Vo vidieckych sídlach tu žije 219 710 kresťanov (55,3 %).

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji sa k niektorej z kresťanských cirkví hlási 674 338 obyvateľov, čo predstavuje 83,4 % zo všetkých obyvateľov v kraji. Ide o najvyšší podiel kresťanov zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Pri porovnaní mužov a žien hlásiacich sa k niektorej z kresťanských cirkví prevládajú v Prešovskom kraji ženy nad mužmi. Ku kresťanstvu sa hlási 349 580 žien (51,8 %) a 324 758 mužov (48,2 %). Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 487 966 veriacich, tvoriac 60,3 % obyvateľov kraja a 72,4 % všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich 114 401, čo predstavuje 14,1% obyvateľov kraja a 17,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. V Prešovskom kraji má trvalý pobyt viac ako polovica zo všetkých Gréckokatolíkov na Slovensku. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 35 597, čo predstavuje 4,4 % obyvateľov kraja a 5,3 % všetkých kresťanov v kraji. Pri vekových skupinách prevládajú pri kresťanoch obyvatelia patriaci do produktívnej vekovej skupiny (15 – 64 rokov), ktorí tvoria 66,0 % zo všetkých kresťanov v Prešovskom kraji (444 904 obyvateľov). Z predproduktívnej vekovej skupiny (0 – 14 rokov) sa ku kresťanom hlási 122 908 obyvateľov (18,2 %), čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Na druhej strane podiel kresťanov v poproduktívnej vekovej skupine (65 a viac rokov) je v Prešovskom kraji iba 15,8 % (106 526), čo je najnižší podiel zo všetkých krajov. Aj v Prešovskom kraji prevládajú kresťania na vidieku nad kresťanmi v mestách. Vo vidieckych sídlach žije 58,9 % zo všetkých kresťanov Prešovského kraja (396 928 obyvateľov).

Košický kraj

Z celkového počtu 544 138 kresťanov Košického kraja (69,6 % z celkového počtu obyvateľov v kraji) je 290 581 žien (53,4 %) a 253 557 mužov (46,6 %).

Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 378 520 veriacich, tvoriac 48,4% obyvateľov kraja a 69,6% všetkých kresťanov v kraji.

Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich 74 240, čo predstavuje 9,5% obyvateľov kraja a 13,6% zo všetkých kresťanov v kraji.

Treťou najpočetnejšou cirkvou je Reformovaná kresťanská cirkev s počtom veriacich 37 731, čo predstavuje 4,8% obyvateľov kraja a 6,9% všetkých kresťanov v kraji. Podiel kresťanov v produktívnej vekovej skupine (15 – 64 rokov) je najvyšší a predstavuje 65,98 % zo všetkých kresťanov v kraji (99 252 obyvateľov). Z predproduktívnej vekovej skupiny sa k jednej z kresťanských cirkví hlási 90 817 obyvateľov (16,7 %) a z poproduktívnej vekovej skupiny 99 252 obyvateľov (18,2 %). V Košickom kraji je rozdiel medzi kresťanmi v mestách a na vidieku najmenší. Na vidieku tu žije 282 143 kresťanov (51,9 %) a v mestách 261 995 kresťanov (48,2 %).

Autor: Štatistický úrad SR