Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Holokaust sa na Slovensku najvýraznejšie prejavil na židovskej populácii. Celkový počet židovských obetí holokaustu na Slovensku tvorí asi 70-tisíc osôb. (zdroj: Ústav pamäti národa, https://www.upn.gov.sk)

Štatistické údaje o židovskej komunite ukazujú veľmi významné zníženie jej početnosti, ktoré bolo popri holokauste akcelerované najmä emigráciou a asimiláciou.

Židovská komunita na Slovensku

Podľa sčítania ľudu v roku 1880 žilo na území dnešného Slovenska 140 681 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu a predstavovali 5,7 % obyvateľstva. Z hľadiska historického vývoja to bol, v porovnaní s ostatnými sčítaniami rok, v ktorom bolo zaznamenaných najviac obyvateľov hlásiacich sa tomuto náboženskému vyznaniu.

Početnosť obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu sa do roku 1930 pohybovala medzi 135-tisíc – 141-tisíc obyvateľov. V období 1880 až 1930 podiel židovského náboženského vyznania pozvoľna klesal z 5,7 % v r. 1880 ku 4,1 % v r. 1930. Výrazný pokles v počte bol zaznamenaný pri sčítaní obyvateľov v roku 1950, ktoré uvádza 7 476 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu (0,2 %).

V sčítaniach 1961 – 1980 sa náboženské vyznanie nezisťovalo. V roku 1991 židovské náboženské vyznanie deklarovalo 912 obyvateľov. Údaje z posledného sčítania v roku 2021 ukazujú, že v súčasnosti žije na Slovensku 2 007 obyvateľov, ktorí sa hlásia k Židovskej náboženskej obci, čo predstavuje 0,04 % všetkých obyvateľov.

Z regionálneho hľadiska žilo k 1.1.2021 najviac obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu v Bratislavskom kraji (839), najmenej v Trenčianskom kraji (95).

Na lokálnej úrovni má najviac obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu Bratislava – mestská časť Staré Mesto (245).

Židovská národnosť

Dostupné údaje zo sčítaní o národnostnej štruktúre obyvateľstva Slovenska ukazujú, že v roku 1930 sa na Slovensku k židovskej národnosti prihlásilo 72 678 osôb.
Podľa údajov SODB 2021 žije na Slovensku 596 obyvateľov so židovskou národnosťou.

Najviac obyvateľov so židovskou národnosťou sa sústreďuje na Západnom Slovensku, a to konkrétne v Bratislavskom kraji (195), najmenej v Trenčianskom kraji (42).

Medzi päť obcí s najväčším počtom obyvateľov židovskej národností patria mestské časti Bratislavy a Košíc.

Autor: Štatistický úrad SR