Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pri tejto príležitosti prinášame zaujímavé informácie.

Koľko obyvateľov sa hlási v SR k rómskej národnosti a ďalšej národnosti rómskej

V sčítacom formulári sa nachádzali dve otázky o národnosti, okrem národnosti mohol obyvateľ uviesť aj svoju ďalšiu národnosť. V Slovenskej republike sa k rómskej národnosti prihlásilo 67 179 obyvateľov. Rómsku národnosť ako svoju ďalšiu národnosť uviedlo 88 985 obyvateľov.

Spolu deklarovalo rómsku národnosť 156 164 obyvateľov, čo predstavuje takmer 3 % populácie SR (5 449 270).

Koľko obyvateľov v SR má rómsky materinský jazyk

V Slovenskej republike je 100 526 obyvateľov, ktorí majú rómsky materinský jazyk, čo predstavuje 1,8 % z celej populácie (5 449 270).

Koľko obyvateľov v SR má rómsky materinský jazyk a zároveň rómsku národnosť

Spolu je 78 298 obyvateľov rómskej národnosti (národnosť aj ďalšia národnosť), ktorí pri SODB 2021 deklarovali aj rómsky materinský jazyk, čo predstavuje 50,1 % obyvateľov rómskej národnosti (156 164).

Koľko je z daného počtu mužov a žien

Zo 156 164 obyvateľov rómskej národnosti (národnosť aj ďalšia národnosť) je 78 902 mužov (50,5 %) a 77 262 žien (49,5 %).

Kde žije najviac obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti

Zo všetkých obyvateľov rómskej národnosti (národnosť rómska aj ďalšia národnosť rómska) žije 65 161 (41,7 %) v Prešovskom kraji. Naopak najmenej obyvateľov rómskej národnosti, 1 135 (0,7 %), žije v Trenčianskom kraji.

Štruktúra podľa ekonomických vekových skupín v porovnaní na štruktúru celej populácie

V predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) je 55 565 obyvateľov rómskej národnosti (národnosť aj ďalšia národnosť), čo predstavuje 35,6 % rómskej populácie. V porovnaní s celou populáciou SR, pri ktorej predstavuje obyvateľstvo v predproduktívnom veku 15,9 %, je rozdiel takmer 20 percentuálnych bodov. V produktívnom veku (15 – 64 rokov) je 95 903 obyvateľov rómskej národnosti (61,4 %). V poproduktívnom veku (65 a viac rokov) je 4 696 obyvateľov rómskej národnosti, čo predstavuje 3 %. V celej SR je v poproduktívnom veku 17,1 % obyvateľov.

Aký je podiel vydatých/ženatých 18 – ročných a starších Rómov

V Slovenskej republike je 90 454 obyvateľov rómskej národnosti (národnosť aj ďalšia národnosť spolu), ktorí sú vo veku 18 a viac rokov. Z toho je ženatých/vydatých 42 235 (46,7%) obyvateľov rómskej národnosti.

Autor: Štatistický úrad SR