Preskočiť na hlavný obsah

Novinky o domácnostiach v SR podľa SODB 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil základné údaje o domácnostiach na stránke www.scitanie.sk. Prinášame vám najdôležitejšie trendy v populárnom článku.

Prvý významný trend – zmenšovanie domácností z hľadiska počtu členov

Celkovo je na Slovensku 2 376 103 cenzových domácností. V roku 2011 to bolo 2 064 635, v roku 2001 to bolo 2 071 743 domácností. Zaznamenali sme nárast o viac ako 15 %. Oproti roku 2011 narástol aj podiel cenzových domácností s jedným alebo dvomi členmi domácnosti o 6 percentuálnych bodov (p. b.) a poklesol podiel cenzových domácností s tromi a viac členmi. Najviac cenzových domácností je v Bratislavskom kraji, kde k tomuto trendu prispievajú hlavne domácnosti jednotlivcov. Priemerný počet členov cenzovej domácnosti v roku 2021 bol 2,2 obyvateľa, v roku 2011 to bolo 2,6 obyvateľa.

Nárast cenzových domácností s jedným alebo dvomi členmi môže byť spôsobený snahou nielen mladých ľudí (hovoríme napríklad aj o rozvedených) o samostatné bývanie. Je to trend istého individualizmu a úroveň životných podmienok skupín obyvateľstva.

Druhý významný trend – zmena štruktúry rodinných domácností

Kým v roku 2011 tvorili úplné rodiny založené manželstvom 76 %, v roku 2021 došlo k poklesu na 66 %. Neúplné rodiny v roku 2011 tvorili 16 % a v roku 2021 až štvrtinu – teda 25 %. V podiele rodín založených kohabitáciou (spolužitím osôb rôzneho alebo rovnakého pohlavia bez sobáša) došlo tiež k zvýšeniu, ale nie k tak významnému (z 8 % na 9%). Kohabitujúci pár je pár, ktorý spolu žije v 1 domácnosti bez uzavretia manželstva a na sčítacom formulári obaja deklarovali, že žijú ako druh a družka.

Ich počet sa zvýšil medzicenzálne z 90-tisíc (89 308) na 135-tisíc (134 615) – v podstate ide o 50 %-ný medzicenzálny nárast.

Tretí významný trend – zvýšenie počtu domácností jednotlivcov

Podľa sčítania v roku 2021 až 835-tisíc obyvateľov žije ako jednotlivci. To znamená, že až 15 % populácie uprednostňuje svoje individuálne súkromie a žije jednotlivo. Z daného počtu až 60 % obyvateľov žije tak, že sú v byte sami a necelých 40 % obýva byt ešte s nejakým iným členom. Z hľadiska pohlavia prevládajú medzi jednotlivcami ženy, domácnosti jednotlivo žijúcich žien tvoria 55 %, pričom v roku 2011 tvorili až 59 %. Z hľadiska veku v takmer 40 % prípadov ide o osamelo žijúcich dôchodcov. Významným faktorom je aj nádej dožitia sa vyššieho veku, ktorá je výraznejšia práve u žien. Druhou početnou skupinou v rámci domácností jednotlivcov sú domácnosti mladých ľudí, ktorí síce tvoria samostatnú cenzovú domácnosť, ale v byte s nimi žijú ďalšie nerodinne spriaznené osoby.

Predlžuje sa spolužitie detí a rodičov

SODB 2021 odhalilo, že až v tretine rodinných domácností (32,3 %) býva s rodičmi aspoň jedno dieťa, ktoré už nie je závislé. S rodičmi v dospelosti žije 463 437 obyvateľov Slovenska.

Rodinné domácnosti zostávajú najpočetnejším typom cenzových domácností

Až 80 % obyvateľov Slovenska žije v tradičných rodinných domácnostiach. Je to takmer 4,2 milióna obyvateľov. Z toho ¾ tvoria úplné rodiny, kde sú prítomní obaja partneri. Z daného počtu až 88 % tvorí manželský pár, žije v nich 2,9 milióna obyvateľov (53 % celkovej populácie SR) a 12 % úplných rodinných domácností tvoria kohabitujúce páry, čo predstavuje 7,5 % našej populácie.

Domácnosti tvorené osobami rovnakého pohlavia

Ku kohabitácii rovnakého pohlavia sa v jednej cenzovej domácnosti prihlásilo 2 280 obyvateľov SR (0,6 %). Kohabitanti rovnakého pohlavia tvoria 1 117 domácností, čo predstavuje 0,05 % zo všetkých cenzových domácností v SR.

Rodinné domácnosti s jedným dieťaťom

Vo viac ako 71 % rodinných domácností je členom domácnosti aspoň jedno dieťa. Tieto domácnosti podľa SODB 2021 tvoria 39 %. Vo viac ako 566-tisícoch rodinných domácností žije len jedno dieťa. Rodinné domácnosti s dvomi deťmi predstavujú 32 % (458 807) a sú druhé najpočetnejšie.

V neúplných rodinách prevláda model osamelej matky

Osamelé matky s dieťaťom tvoria takmer 86 % domácností osamelých rodičov. Osamelí otcovia s dieťaťom tvoria len 14 % takýchto domácností.

Viac informácií sa dozviete na tomto linku:
https://www.scitanie.sk/domacnosti/zakladne-vysledky/pocet-bytovych-domacnosti/SR/SK0/SR

Autor: Štatistický úrad SR