Preskočiť na hlavný obsah

Obyvatelia v nekonvenčných obydliach podľa SODB 2021

Národná analytická správa sa v jednej z podrobných tematických analýz venuje aj obyvateľom, ktorí sa sčítali na súčasný pobyt v nekonvenčných obydliach.

Ako sa nekonvenčné obydlia sčítavali

Počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sa zisťovali 2 druhy pobytu: trvalý pobyt a súčasný pobyt. Práve v rámci súčasného pobytu obyvateľov je možné určiť reálnu obývanosť obydlí. Okrem konvenčných obydlí sú obývané aj tzv. nekonvenčné obydlia. Základným nástrojom pre identifikovanie nekonvenčných obydlí bolo vytvorenie tzv. štatistických adresných bodov v rámci územnej prípravy. Preto k administratívnym zdrojom údajov, bola vytvorená aj databáza štatistických adresných bodov (ďalej len „ŠAB“), vytváraných pre všetky obývané objekty, ktoré nemajú alebo nemôžu mať riadne pridelený adresný bod so súpisným číslom v Registri adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. Vďaka ŠAB sa docielila geolokácia obývaných nekonvenčných obydlí na území SR.

Typy nekonvenčných obydlí

Celkovo bolo sčítaných 14 710 nekonvenčných obydlí (ŠAB) a v 13 709 (93,2 % zo všetkých nekonvenčných obydlí) žilo 94 844 obyvateľov, ktorí na tomto type obydlia deklarovali súčasný pobyt. Číselník nekonvenčných obydlí obsahuje päť typov nekonvenčných obydlí: neskolaudovaný rodinný dom, rekreačný objekt, chatrč, mobilný objekt a nezistený. Najvyšší podiel nekonvenčných obydlí tvoria chatrče, ktorých je 34,8 %.

Obyvatelia Slovenskej republiky v žijúci v chatrčiach

Najpočetnejším obývaným typom nekonvenčného obydlia boli chatrče (4 996; 36,4 % zo všetkých obývaných nekonvenčných obydlí). V nekonvenčnom obydlí typu chatrč žilo na súčasný pobyt 37 276 obyvateľov, čo predstavuje 39,3 % zo všetkých obyvateľov žijúcich v nekonvenčných obydliach. Nekonvenčné obydlia typu chatrč sa koncentrujú najmä na východnom Slovensku. Najväčší počet nekonvenčných obydlí typu chatrč bol v Prešovskom kraji (2 325; 45,5 %), nasleduje Košický kraj (2 259; 44,2 %). Tretím krajom je Banskobystrický, v ktorom bolo výrazne menej nekonvenčných obydlí typu chatrč (418; 8,2 %). V ostatných krajoch bol podiel nekonvenčných obydlí typu chatrč medzi 0,1 % (Trenčiansky kraj) a 1,3 % (Žilinský kraj). Pri pohľade na okresnú úroveň je koncentrácia nekonvenčných obydlí typu chatrč najvyššia v okrese Sabinov (Prešovský kraj), kde sa nachádza 15,1 % zo všetkých nekonvenčných obydlí typu chatrč. Nasledujú dva okresy z Košického kraja, okres Košice-okolie (737; 14,4 %) a okres Trebišov (546; 10,7 %).

Bez vody, hygienických zariadení a splachovacieho záchoda

Vybavenosť nekonvenčných obydlí typu chatrč naznačuje, že väčšina týchto nekonvenčných obydlí má nižšiu vybavenosť. Pokiaľ ide o hygienické zariadenia, až 89,8 % nekonvenčných obydlí typu chatrč bolo bez kúpeľne. Iba 6,3 % nekonvenčných obydlí typu chatrč malo kúpeľňu priamo v byte. Podobný trend sa týka aj splachovacích záchodov. Až 88,3 % nekonvenčných obydlí typu chatrč nemalo splachovací záchod v byte. Iba 5,5 % nekonvenčných obydlí typu chatrč malo splachovací záchod priamo v byte. Pokiaľ ide o zásobovanie vodou, iba 9,8 % nekonvenčných obydlí typu chatrč malo vodovod zabezpečený zo spoločného zdroja. Ďalších 9,5 % nekonvenčných obydlí typu chatrč malo vodovod, ale nie priamo v byte. Až 73,8 % nekonvenčných obydlí typu chatrč však nemalo žiadny prístup k vodovodu. Pokiaľ ide o vykurovanie, väčšina nekonvenčných obydlí typu chatrč (85,4 %) využívala samostatné vykurovacie telesá, ako sú pece, kachle alebo krby. Iba 3,3 % nekonvenčných obydlí typu chatrč nemalo žiadne vykurovanie.

V chatrčiach žijú hlavne deti, nad 20 rokov prevládajú muži, nad 65 rokov ženy

Na základe údajov o vekovo-pohlavnom zložení obyvateľov bývajúcich na súčasný pobyt v nekonvenčnom obydlí typu chatrč pozorujeme výrazný odklon v porovnaní so štruktúrou Slovenskej republiky. Z údajov o vekovom zložení je možné pozorovať, že v nižšom veku (do 10 rokov) je počet obyvateľov vo vzťahu k vekovej skupine vyšší ako u ostatnej populácie. Veková štruktúra populácie môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi. V mladšom veku (do 20 rokov) je počet mužov a žien pomerne vyrovnaný, s miernou prevahou mužov vo veku 1 až 4 rokov. Medzi 20 a 40 rokmi prevláda vyšší počet mužov v porovnaní so ženami. Veková skupina 40 až 60 rokov je stále väčšinou zastúpená mužmi. V staršej vekovej skupine (nad 65 rokov) je počet žien väčší ako počet mužov.

Z pohľadu vzdelania druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria deti bez vzdelania a v rámci súčasnej ekonomickej aktivity najvyššiu skupinu obyvateľov chatrčí predstavovali deti do začatia povinnej školskej dochádzky

Najvyšší podiel obyvateľov bývajúcich v nekonvenčnom obydlí typu chatrč mal najvyššie dosiahnuté vzdelanie ukončené základné vzdelanie (16 560 obyvateľov; 44,4 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu, ktorú tvorilo 34,0 % (12 689) obyvateľov predstavovali deti bez vzdelania od 0 –14 rokov. Stredné vzdelanie ako najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania malo 3 059 (8,2 %) obyvateľov obývajúcich nekonvenčný typ obydlia chatrč. Vysokoškolské vzdelanie malo 1,5 % (555) obyvateľov.

Najvyššie zastúpenie v rámci súčasnej ekonomickej aktivity obyvateľov bývajúcich v nekonvenčnom obydlí typu chatrč predstavovali deti do začatia povinnej školskej dochádzky (8 334; 22,4 %) a žiaci základnej školy (8 092; 21,7 %). Osoby v domácnosti tvorili 16,9 % (6 290) zo všetkých obyvateľov bývajúcich v nekonvenčnom type obydlia chatrč. Nezamestnaní predstavovali 11,6 % (4 341) obyvateľov.

V chatrčiach prevládajú obyvatelia slovenskej a rómskej národnosti

Podľa údajov o národnosti obyvateľov bývajúcich v nekonvenčnom obydlí typu chatrč bola slovenská národnosť s 22 690 obyvateľmi (60,9 % zo všetkých obyvateľov žijúcich v nekonvenčnom obydlí typu chatrč) najpočetnejšou skupinou. Rómska národnosť s 9 370 obyvateľmi (25,1 %) je výrazne zastúpená ako druhá najpočetnejšia národnosť v nekonvenčnom obydlí typu chatrč. Maďarská národnosť bola ďalšou významnejšou skupinou obyvateľov v nekonvenčnom obydlí typu chatrč (688 obyvateľov; 1,8 %).

V chatrčiach žijú jednotlivci a aj celé rodiny, významnú skupinu tvoria aj tie neúplné

Prevládajúci typ cenzovej domácnosti v nekonvenčnom type obydlia chatrč bola domácnosť jednotlivcov, ktorú tvorilo 30,1 % zo všetkých cenzových domácností. Úplné rodinné domácnosti tvorili 26,9 % (3 702 domácností), v ktorých bola najviac zastúpená skupina obyvateľov, ktorá tvorila domácnosti manželských párov s aspoň jedným závislým dieťaťom (1 470 domácností; 10,7 %). Neúplné rodinné domácnosti predstavovali 25,1 % (3 453 domácností), z nich až 18,8 % (2 597) domácností tvorili osamelé matky s aspoň jedným závislým dieťaťom.

Autor: Štatistický úrad SR