Preskočiť na hlavný obsah

Predstavujeme publikáciu Rodinné správanie populácie Slovenska

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal jedinečnú publikáciu Rodinné správanie populácie Slovenska. Publikácia analyzuje rodiny založené manželstvom, rodiny založené kohabitáciou, rodiny osamelých rodičov i alternatívne formy rodinného spolužitia.

Dnes sa venujeme rodinám, ktoré sú založené kohabitáciou, to znamená, že partneri žijú v rodinnej domácnosti bez uzavretia manželstva, ako druh a družka. Za posledné tri desaťročia zaznamenala slovenská rodina aj v dôsledku transformačných procesov v spoločnosti významné zmeny. Dochádza k odklonu od tradícií najmä v tom zmysle, že rodičovstvo už nie je spájané tak striktne s manželstvom.

Testovanie vzťahu pred uzavretím manželstva

Dôležitým faktorom pri vzniku rodinných domácností, ako aj pri rozhodovaní o veľkosti rodiny, sa ukazuje byť rodinný stav. V čoraz väčšej miere sa v spoločnosti tolerujú rôzne formy predmanželských párových spolužití. Tie sú vyhľadávané predovšetkým mladými slobodnými osobami. Ich primárnou funkciou je testovanie vzťahu pred uzavretím manželstva, no viaceré signály naznačujú, že mnohé z nich sú trvalejšieho charakteru a v podstate nahrádzajú funkcie manželského zväzku. Rovnako pomerne obľúbenými zostávajú aj kohabitácie medzi rozvedenými a ovdovenými osobami.

Viac ako 400-tisíc obyvateľov Slovenska žije v rodinných domácnostiach, v ktorých partneri neuzavreli manželstvo

K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku 133 498 domácností založených kohabitáciou heterosexuálneho páru, čo predstavuje 9,4 % z rodinných domácností a v tomto type rodín žije 408 077 obyvateľov (7,5 % populácie SR).

V rodinách založených kohabitáciou je najčastejšie jedno dieťa

Rodiny založené kohabitáciou sa považujú za úplné rodiny a podobne ako v rodinách založených manželstvom, aj tu sa rozlišujú rodiny so závislými deťmi a bez závislých detí. Najčastejším typom kohabitujúcich rodín sú rodiny s aspoň jedným závislým dieťaťom, ktorých je 73-tisíc, tvoria viac ako polovicu (55 %). Druhým najčastejším typom sú rodiny bez detí, ktorých je 50-tisíc, tvoria 37 %.

Vyše 2/3 párov tvoria starší druhovia s mladšími družkami

Model mladšia žena a starší muž vidíme aj pri tomto type rodín (68 % kohabitácií). Ak je druh starší, tak najčastejšie o šesť a viac rokov (38,3 %), v rozmedzí tri až päť rokov v tretine prípadov (33,3 %) a v 28,4 % prípadoch je druh starší o jeden alebo dva roky.

Sčítanie 2021 ukázalo zmenu v štruktúre kohabitantov podľa rodinného stavu

V rodinách druhov a družiek môže byť, na rozdiel od rodín založených manželstvom, rodinný stav partnerov rôzny. Výsledky starších sčítaní ukazovali, že hlavnou skupinou osôb deklarujúcich spolužitie ako druh a družka boli rozvedení obyvatelia, ich podiely, u mužov i žien, sa pohybovali medzi 40 – 50 %. Sčítanie z roku 2021 ukázalo zmeny v štruktúre kohabitantov podľa rodinného stavu. Až 63 % osôb v kohabitantskom vzťahu sú slobodní, rozvedené osoby tvoria podiel len okolo 27 % a 7 % osôb ešte svoje predchádzajúce manželstvo právne neukončilo a má rodinný stav ženatí/vydaté.

Druh a družka sa v značnej miere zhodujú v príslušnosti k národnosti

Rovnako ako pri manželských pároch, aj tu panuje vysoká miera homogamie.

Pri pohľade na národnostný faktor si pri kohabitáciách možno všimnúť vysokú mieru homogamie najmä u mužov slovenskej národnosti – až 94 % a následne rómskej národnosti. Znamená to, že 94 % mužov so slovenskou národnosťou má družku slovenskej národnosti a 73 % mužov s rómskou národnosťou má družku rómskej národnosti. O niečo nižšia miera homogamie je u mužov s maďarskou národnosťou (67 %). Z hľadiska družiek je národnostná homogamia veľmi podobná, najvyššia miera homogamie je v prípade slovenskej národnosti (92 %), nasledovaná rómskou (75 %) a maďarskou národnosťou (70 %).

Tendencia k zhode v otázke náboženského vyznania kohabitujúcich partnerov

Podobne ako pri manželských pároch, aj tu je zrejmá tendencia zhody partnerov v otázke náboženského vyznania. Táto sa prejavuje najmä v prípade rímskokatolíkov, 73 % kohabitujúcich mužov s rímskokatolíckym náboženským vyznaním má partnerku rímskokatolíčku. Na druhej strane, vysokú mieru zhody je možné pozorovať i u partnerov bez náboženského vyznania, tri pätiny (61 %) mužov bez náboženského vyznania má partnerku bez náboženského vyznania.

Z hľadiska žien je miera homogamie najvyššia, rovnako ako u mužov, u rímskokatolíčiek a u žien bez vyznania, ale jej úroveň je vyššia u partneriek bez náboženského vyznania, 69 % žien žijúcich v kohabitácii má partnera tiež bez náboženského vyznania. V prípade rímskokatolíčiek je náboženská homogamia na úrovni 65 %.

Polovica párov bez sobáša má zhodné najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Rovnaké najvyššie dosiahnuté vzdelanie má 49,3 % párov žijúcich v kohabitácii. Podobne ako pri manželských pároch, aj pri kohabitantoch platí, že ak partneri nemajú zhodné vzdelanie, je to častejšie žena, ktorá má vzdelanie vyššie (v pomere 63:37).

Viac ako 58 % rodín založených kohabitáciou žije v mestách

Z hľadiska rozmiestnenia rodín založených kohabitáciou podľa typu sídla je vyšší podiel týchto rodín v mestskom prostredí. Početne takmer 77,5 tisíca (58,2 %) partnerstiev založených kohabitáciou žije v mestskom prostredí a 56-tisíc na vidieku.

Vysvetlenie pojmov:

* Kohabitácia je spolužitie partnerov bez uzavretia manželstva.

* Rodinnú domácnosť tvoria osoby vo vzťahu manžel/manželka alebo druh/družka, s deťmi alebo bez detí, alebo jeden osamelý rodič (otec/matka) s aspoň jedným dieťaťom.

* Homogamia je chápaná ako zhoda v rôznych otázkach u partnerov. Môže sa jednať o homogamiu /zhodu v otázkach náboženského vyznania, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, národnosti atď.

* Heterogamia je chápaná ako rozdielnosť v rôznych otázkach u partnerov. Môže sa jednať o heterogamiu /nezhodu v otázkach náboženského vyznania, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, národnosti atď.

Autor: Štatistický úrad SR