Preskočiť na hlavný obsah

Publikácia Rodinné správanie populácie Slovenska

Prinášame vám zaujímavé informácie z publikácie Rodinné správanie populácie Slovenska. Publikácia sa venuje rodinnému správaniu obyvateľov SR prierezovo od roku 1991 až po posledné sčítanie v roku 2021.

Zníženie počtu sobášov v SR je trendom 20. aj 21. storočia!

Celé 90. roky minulého storočia na Slovensku znamenali znižovania počtu sobášov. Dochádzalo k tomu aj napriek skutočnosti, že do veku najvyššej sobášnosti sa postupne dostávali početné generácie slobodných mužov a žien. Ďalší výraznejší pokles bol zaznamenaný začiatkom 21. storočia.

Ďalší vývoj sobášnosti bol negatívne ovplyvnený špecifickými podmienkami, ktoré vznikli počas pandémie ochorenia COVID-19. Hlavne v roku 2020 bol zaznamenaný prudký pokles počtu uzavretých sobášov. Rok 2021 priniesol určité oživenie, ale stále sobášnosť nedosahovala hodnoty spred pandémie COVID-19.

Priemerný vek mužov a žien pri sobáši sa neustále zvyšuje!

Vývoj priemerného veku pri sobáši sa u oboch pohlaví kontinuálne zvyšuje počas celého transformačného obdobia až do súčasnosti. Kým v roku 1991 sa na Slovensku muž oženil v priemere vo veku 25,6 roka, v roku 2021 to už bolo takmer 35 rokov (o 9,3 roka viac). U žien tento trend dosahoval o niečo nižšiu dynamiku, keď z pôvodných 22,9 roka sa hodnota priemerného veku pri sobáši zvýšila na 32,1 rokov. Uvedené zmeny pritom boli podmienené nielen odkladaním prvých sobášov, ale aj zmenami v časovaní vstupov do manželstva u rozvedených a ovdovených osôb.

Do ďalšieho manželstva po rozvode vstupujeme neskôr a starší!

Zvyšovanie hodnôt priemerného veku rozvedených mužov a žien pri sobáši, ale aj priemernej doby uplynulej od rozvodu po ďalšie manželstvo, súvisia s tým, že druhé a ďalšie sobáše rozvedených sa na Slovensku realizujú nielen medzi staršími osobami, ale v priemere aj po dlhšej dobe po skončení rozvodového konania. V porovnaní s rokom 1991 sa priemerná doba uplynulá od rozvodu po sobáš zvýšila v roku 2021 o 6,1 roka u mužov a 5,8 roka u žien a priemerný vek pri sobáši rozvedených sa za rovnaké obdobie zvýšil o 12,2 roka u mužov a 10,9 roka u žien.

Rok 2021 priniesol oživenie intenzity, s akou do ďalšieho manželstva vstupovali rozvedení.

V prvej polovici 90. rokov prišlo k poklesu nielen sobášnosti slobodných, ale klesali aj šance rozvedených mužov a žien na vstup do ďalšieho manželstva. Koncom 20. storočia a začiatkom 21. storočia sa tento pokles zmiernil a následne prišlo k určitej stabilizácii. Po odznení nepriaznivých faktorov nasledovalo určité oživenie opakovanej sobášnosti rozvedených, ktoré ale prerušil rok 2020. Aj v prípade sobášnosti rozvedených však už rok 2021 priniesol určité oživenie intenzity, s akou do ďalšieho manželstva vstupovali rozvedení muži a rozvedené ženy.

V roku 2021 sa priemerná doba uplynulá od ovdovenia po sobáš zvýšila o 7 rokov u mužov a o 4,4 roka u žien.

V porovnaní s rokom 1991 sa v roku 2021 priemerná doba uplynulá od ovdovenia po sobáš zvýšila o 7 rokov u mužov a o 4,4 roka u žien. Priemerný vek pri sobáši ovdovených sa zvýšil o 8,2 roka u mužov a o 6,8 roka u žien. Spoločne sú tieto zmeny podmienené aj samotným odkladaním predchádzajúcich (najčastejšie prvých) manželstiev, všeobecným predlžovaním života a znižovaním mužskej nadúmrtnosti, a teda aj samotným zvyšovaním veku, v ktorom dochádza k ovdoveniu.

Autor: Štatistický úrad SR