Preskočiť na hlavný obsah

Vietnamská národnostná menšina

Ako včera informovala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), vietnamská komunita sa stala 14. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Udelenie štatútu schválila vláda SR dňa 7. 6. 2023. Kabinet zohľadnil odporúčanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá odporúčala uznanie na základe odborného stanoviska Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. „Spĺňa kritérium početnosti, na Slovensku žije už takmer 70 rokov a v súčasnosti je etablovaná tretia generácia, ktorá je plne integrovaná v spoločnosti,“ cituje TASR stanovisko.

Prinášame zaujímavé informácie o obyvateľoch, ktorí sa prihlásili k vietnamskej národnosti a k ďalšej národnosti.

Viac mužov ako žien

K vietnamskej národnosti a k ďalšej národnosti sa v SODB 2021 prihlásilo spolu 3 282 obyvateľov. Na rozdiel od populácie, ktorá si uviedla napríklad národnosť slovenskú, tu výrazne prevládajú muži. Z daného počtu je takmer 60 % mužov a len niečo cez 40 % žien.

Produktívny vek prevláda

Vo veku do 6 rokov si vietnamskú národnosť a ďalšiu národnosť uviedlo takmer 4,5 % detí (uviedli ich zákonní zástupcovia). Vo veku do 14 rokov to bolo takmer 14 % populácie, ktorá sa k tejto národnosti hlási. Výrazne prevláda dospelá populácia v produktívnom veku od 14 do 65 rokov. Až 84,2 % obyvateľov hlásiacich sa k vietnamskej národnosti a k ďalšej národnosti je v produktívnej vekovej skupine. Dôchodcov je minimum. Len 2,1 % z tých, ktorí si vietnamskú národnosť uviedli, je vo veku nad 65 rokov. V absolútnom čísle máme v SR len 68 obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorí si túto národnosť uviedli. Tento fakt je pochopiteľný vzhľadom na to, že komunita migruje hlavne za prácou.

Prevládajú rodiny

Viac ako 53 % všetkých, ktorí si uviedli vietnamskú národnosť, je ženatých alebo vydatých. Na druhom mieste s 38 % je skupina slobodný/slobodná a viac ako 5 % obyvateľov, ktorí si uvádzajú vietnamskú národnosť je rozvedených.

Komunita je vzdelaná

Až 51 % všetkých obyvateľov, ktorí sa hlásia k vietnamskej národnosti má stredoškolské vzdelanie. Viac ako 13 % má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa. Môžeme teda konštatovať, že viac ako 64 % obyvateľov s vietnamskou národnosťou dosahuje vyššie stupne vzdelania. Základné vzdelanie má cez 23 % obyvateľov, ktorí si udali vietnamskú národnosť ako prvú alebo ako ďalšiu.

Viac zamestnanci ako podnikatelia

Takmer 50 % obyvateľov, ktorí sa hlásia k vietnamskej národnosti je v postavení zamestnanca. Cez 38 % podniká. Pri viac ako 11 % bol tento údaj nezistený.

Najviac v Bratislave a v Košiciach

Najviac obyvateľov, ktorí si udali vietnamskú národnosť a ďalšiu národnosť žije v Bratislavskom kraji. Z počtu 3 282 obyvateľov, ktorí si udali vietnamskú národnosť, ich v Bratislavskom kraji žije až 1 104 (takmer 32 %), druhé miesto najčastejšieho pobytu obyvateľov, ktorí si udali vietnamskú národnosť v dvoch otázkach o národnosti je Košický kraj. Tu ich žije 591. Najmenej obyvateľov s touto národnosťou žije v Trenčianskom kraji, len 150.

Najviac obyvateľov vietnamskej národnosti si vybralo za svoj domov MČ Bratislava-Nové Mesto, kde žije až 290 obyvateľov s touto národnosťou. Na druhom mieste sú Košice – sídlisko KVP, kde žije 225 obyvateľov s vietnamskou národnosťou.

V mene Štatistického úradu Slovenskej republiky blahoželáme celej komunite a teší nás, že posolstvo kampane, ktorú Štatistický úrad SR viedol pri SODB 2021 a síce „aby sa každý slobodne prihlásil k svojej národnosti“ bolo splnené.

Len dopĺňame, že uvádzanie národnosti bolo sebadeklaratórne, každý obyvateľ, ktorý sa sčítal sa mohol rozhodnúť, či odpoveď pri otázkach o národnosti uvedie.

Autor: Štatistický úrad SR