Preskočiť na hlavný obsah

Všetko o kvalite bývania v Nitrianskom kraji

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Nitrianskom kraji

Nitriansky kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

 • V Nitrianskom kraji je najvyšší podiel domov s SR. Domy v Nitrianskom kraji tvorili 15,4 % z celkového počtu domov v SR.
 • Z celkového počtu domov v kraji bolo najviac domov v okrese Nitra (22,1 %; 41 947), nasledoval okres Nové Zámky (21,3 %; 40 464).
 • Z celkového počtu domov v kraji boli najčastejším typom rodinné domy (91,4 %; 173 304), bytové domy tvorili 5 % (9 538) zo všetkých domov v kraji.
 • Za posledných 10 rokov najviac bytov pribudlo v okrese Nitra. Prírastok predstavoval 7 657 bytov, čo je nárast o 12,3 %.
 • Najviac domov v kraji, konkrétne 140 248, malo murovanú konštrukciu (tehly, tvárnice, tehlové bloky), čo predstavuje podiel 73,9 % zo všetkých domov v kraji.
 • V okrese Levice mali významné zastúpenie domy z kameňa (2 243 domov), t. j. 7 % domov z celkového počtu domov v okrese. Tieto domy z kameňa sú známe najmä v obci Brhlovce (61,8 % domov z kameňa), kde je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry so skalnými obydliami. Ešte vyšší podiel domov z kameňa bol v obciach Mýtne Ludany (61,9 %) a Jabloňovce (67 %).
 • Na vodovodnú prípojku v Nitrianskom kraji bolo pripojených 95,1 % domov z celkového počtu domov v kraji.
 • V Nitrianskom kraji je najvyšší podiel a počet v SR domov so septikom alebo žumpou. V kraji mala viac ako polovica domov (52,8 %; 100 155) septik alebo žumpu.
 • Bez kúrenia bolo v Nitrianskom kraji 4 151 bytov (1,4 %). V rámci SR je to najvyšší počet bytov bez kúrenia.
 • Vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja boli byty najčastejšie vykurované plynom.
 • Okres Topoľčany využíva vo zvýšenej miere na vykurovanie obnoviteľné zdroje energie (8 106 bytov; 27,1 %). V meste Topoľčany bola viac ako polovica bytov takýmto spôsobom vykurovaná (7 961; 69,9 %).

Najvyšší podiel domov v SR

Domový fond Nitrianskeho kraja podľa výsledkov SODB 2021 predstavoval 189 678 domov. Domy v Nitrianskom kraji tvorili 15,4 % z celkového počtu domov v SR, čo je najvyšší podiel domov v SR. Z celkového počtu domov v kraji bolo najviac domov v okrese Nitra (22,1 %; 41 947), nasledoval okres Nové Zámky (21,3 %; 40 464). Naopak, najmenej domov bolo v okresoch Zlaté Moravce a Šaľa (7 %; 13,4-tisíca). Celkovo bolo v kraji o 15 702 domov viac ako pri SODB 2011, čo predstavuje nárast o 9 % (z hodnoty 173 976 v roku 2011 na 189 678 v roku 2021).

Prevládali rodinné domy

Z celkového počtu domov v kraji boli najčastejším typom rodinné domy (91,4 %; 173 304), bytové domy tvorili 5 % (9 538) zo všetkých domov v kraji.

Na území Nitrianskeho kraja je 291 148 bytov (13 % z celkového počtu bytov v SR). Počet bytov v porovnaní s rokom 2011 vzrástol o 20 195 bytov (nárast o 7,5 %). Najvyšší počet mal okres Nitra (70 044 bytov; 24,1 %). V okrese Zlaté Moravce, ktorý je  počtom obyvateľov najmenším okresom Nitrianskeho kraja, bolo najmenej bytov v Nitrianskom kraji (16 952 bytov; 5,8 %). Za posledných 10 rokov najviac bytov pribudlo v okrese Nitra. Prírastok predstavoval 7 657 bytov, čo je nárast o 12,3 %.

Murovaná konštrukcia dominovala

Najviac domov v kraji, konkrétne 140 248, malo murovanú konštrukciu (tehly, tvárnice, tehlové bloky), čo predstavuje podiel 73,9 % zo všetkých domov v kraji. Murovaná konštrukcia bola najčastejšie zastúpená v okrese Komárno (81,2 % z celkového počtu domov v okrese Komárno; 23 839 domov), najmenej v okrese Levice (55,1 % z celkového počtu domov v okrese Levice; 17 387 domov). Druhým najčastejším materiálom nosnej konštrukcie v kraji boli nepálené tehly, z ktorých malo konštrukciu 13,3 % (25 168) domov v kraji. Nepálené tehly boli v Nitrianskom kraji zastúpené najvýraznejšie v rámci krajov SR. Podiel domov z nepálených tehál bol takmer vo všetkých okresoch kraja aspoň 10 alebo viac percent. Najvyšší podiel bol v okrese Nové Zámky (17 %; 7 009 domov) a najnižší v okrese Topoľčany (9,9 %; 1 942 domov). Napríklad v obciach Lontov a Zlatno bola viac ako polovica domov z nepálených tehál (52 %). Tretím najčastejším materiálom nosnej konštrukcie bola kombinovaná konštrukcia z kameňa a tehál. Jej zastúpenie bolo výraznejšie najmä v okresoch Zlaté Moravce (2 080) a Levice (4 579), kde jej podiel tvoril približne 15 %. Materiál zo spriahnutej oceľobetónovej konštrukcie bol v Nitrianskom kraji pri 5 208 domoch (2,7 %). V okrese Levice mali významné zastúpenie domy z kameňa (2 243 domov), t. j. 7 % domov z celkového počtu domov v okrese. Tieto domy z kameňa sú známe najmä pre obec Brhlovce (61,8 % domov z kameňa), kde je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry so skalnými obydliami. Ešte vyšší podiel domov z kameňa bol v obciach Mýtne Ludany (61,9 %) a Jabloňovce (67 %).

Na vodovodnú prípojku v Nitrianskom kraji bolo pripojených 95,1 % domov z celkového počtu domov v kraji.

Vodovodná prípojka a vodovod

Z hľadiska typu vodovodnej prípojky malo 172 032 domov prípojku priamo v dome (91 %), z toho 144 034 z verejnej siete a 25 563 malo vlastnú vodovodnú prípojku. V rámci okresov bol najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky v okrese Levice (5,2 %; 1 651 domov), najnižší v okrese Topoľčany (2,5 %; 480 domov). Z jednotlivých obcí v kraji nájdeme aj obce, kde nemalo pripojenie na vodu viac ako štvrtina domov – v niektorých obciach Nitrianskeho kraja viac ako štvrtina všetkých domov nemala pripojenie na vodu. Napríklad obec Sikenica z okresu Levice (28 % domov), obec Bajč z okresu Komárno (27,4 % domov) a obec Pavlová z okresu Nové Zámky (26,2 % domov). Vodovod v byte sa nachádzal v 95,6 % bytov (278 409). Z toho 246 142 bytov malo vodovod zo spoločného zdroja. Ostatné byty mali síce vodovod priamo v byte, ale z vlastného zdroja. Bez vodovodu bolo 2,4 % (6 841 bytov). Nie všetky byty, ktoré boli vybavené vodovodom, boli vybavené aj splachovacím záchodom. Z celkového počtu bytov s vodovodom priamo v byte malo o 9 984 bytov menej splachovací záchod priamo v byte (268 425 bytov), v prípade kúpeľní nachádzajúcich sa priamo v byte to bolo o 5 035 bytov menej (273 374 bytov). Bez splachovacieho záchoda v byte bolo 12 239 bytov (4,2 %) a bez kúpeľne v byte bolo 13 972 bytov (4,8 %). V Nitrianskom kraji mal okres Nitra najvyšší počet a podiel bytov s vodovodom priamo v byte (67 758 bytov; 24,3 % všetkých bytov s vodovodom priamo v byte v Nitrianskom kraji). V 6 obciach Nitrianskeho kraja (1,7 % obcí Nitrianskeho kraja) nebol byt bez vodovodu, všetky tu zistené byty boli napojené na vodu. Napríklad Viac ako tretina bytov v obci Bajč bola bez splachovacieho záchodu (253 bytov; 33,9 %) a bez kúpeľne (262 bytov; 35,1 %). Alebo Najvyšší podiel bytov bez splachovacieho záchodu (87 bytov; 60 %) a bez kúpeľne (68 bytov; 46,9 %) mala obec Šalov.

Septik alebo žumpa dominovali v kraji

V Nitrianskom kraji mala viac ako polovica domov (52,8 %; 100 155) septik alebo žumpu, čo je najvyšší počet a podiel v SR. Na kanalizačnú sieť bolo pripojených 38, 4 % z celkového počtu domov v kraji (72 820 domov). Bez kanalizácie bolo 6,7 % (12 626) domov v kraji, čo je štvrtý najnižší podiel domov bez kanalizácie v rámci krajov SR. Domácu čističku odpadových vôd malo 1 610 domov (1,1 %). Z okresov v Nitrianskom kraji bolo najmenej domov bez kanalizácie v okrese Komárno (4,7 %; 1 380 domov), naopak, najvyšší podiel aj počet bol v okrese Levice (10,6 %; 3 355 domov). Najhoršia situácia bola v obci Šalov, kde až 58,4 % domov nemalo kanalizáciu.

Tretí najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou

Pripojenie k plynovej prípojke v Nitrianskom kraji malo 80,2 % domov (152 084), bez pripojenia bolo 18,8 % (35 636) domov. V Nitrianskom kraji bol tretí najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou v rámci krajov SR. Najvyšší podiel domov pripojených na plyn bol v okrese Topoľčany (86,8 % z celkového počtu domov v okrese Topoľčany; 16 998), najmenej v okrese Levice (65,3 % z celkového počtu domov v okrese Levice; 20 609).

V rámci SR najvyšší počet bytov bez kúrenia

Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v Nitrianskom kraji bolo ústredné kúrenie lokálne (45,3 %; 131 928 bytov). Bez kúrenia bolo 4 151 bytov (1,4 %). V rámci SR je to najvyšší počet bytov bez kúrenia. Lokálne ústredné kúrenie prevládalo vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja. Z nich mal najvyšší podiel okres Zlaté Moravce (58,5 % všetkých bytov v okrese Zlaté Moravce; 9 922 bytov). V 21 obciach Nitrianskeho kraja (5,9 % obcí Nitrianskeho kraja) nebol byt bez kúrenia, všetky tu zistené byty boli vykurované.

Plyn aj obnoviteľne zdroje

Prevládajúcim zdrojom energie na vykurovanie bol plyn (78,8 %; 229 535 bytov). Nasledovalo vykurovanie pevným palivom (31 288 bytov; 10,8 %). Vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja boli byty najčastejšie vykurované plynom. Z nich najvyšší podiel bol v okrese Šaľa (19 161 bytov; 88,7 %). V 11 obciach Nitrianskeho kraja (3,1 % obcí Nitrianskeho kraja) žiadny byt nepoužíval na kúrenie plyn, najčastejšie tu boli byty vykurované pevným palivom. Okres Topoľčany využíva vo zvýšenej miere na vykurovanie obnoviteľné zdroje energie (8 106 bytov; 27,1 %). V meste Topoľčany bola viac ako polovica bytov takýmto spôsobom vykurovaná (7 961; 69,9 %).

Kvalita bývania

Z pohľadu kvality vybavenosti domov v Nitrianskom kraji sa v okrese Levice nachádzal najvyšší počet domov bez vodovodnej prípojky (1 651 domov) a bez kanalizácie (3 355 domov).

Z pohľadu kvality vybavenosti bytov v Nitrianskom kraji sa v okrese Levice nachádzal najvyšší počet bytov bez vodovodu (1 720 bytov), bez splachovacieho záchodu (3 229 bytov), bez kúpeľne (3 485 bytov). V okrese Nové Zámky sa nachádzal najvyšší počet bytov bez kúrenia (1 138 bytov).

Autor: Štatistický úrad SR