Preskočiť na hlavný obsah

Všetko o ženách podľa SODB 2021

Medzinárodný deň žien (často označovaný skratkou MDŽ), pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Dnes je dňom, kedy si uctíme všetky ženy. Prinášame vám zaujímavé informácie o ženách, ktoré nám prinieslo SODB 2021.

Koľko máme žien v porovnaní s rokom 2011

Podľa výsledkov SODB 2021 žije na území Slovenskej republiky 2 783 894 žien, čo predstavuje 51,1 % zo všetkých obyvateľov SR. Oproti SODB 2011 sa počet žien na území SR zvýšil o 14 630.

Ženy v Bratislavskom kraji

Rodinný stav – najviac rozvedených a najmenej vdov

V Bratislavskom kraji žije na základe výsledkov SODB 2021 celkovo 373 233 žien, z ktorých najvyšší podiel tvoria slobodné ženy (152 784 žien; 40,9 % zo všetkých žien v kraji). Vydatých žien je v Bratislavskom kraji 142 483, čo predstavuje podiel 38,2 %. Rozvedených žien je v Bratislavskom kraji 40 745 (10,9 %), čo je najvyšší podiel zo všetkých krajov na území SR. Žien s rodinným stavom vdova je v Bratislavskom kraji 34 632 (9,3 %), čo je na druhej strane najnižší podiel zo všetkých krajov SR.

Vzdelanie – najlepšie vzdelané v SR

Z hľadiska vzdelania má 125 972 žien z Bratislavského kraja ukončené vysokoškolské vzdelanie (vysokoškolské vzdelanie – 1. stupeň (Bc.), vysokoškolské vzdelanie – 2. stupeň (Ing.; Mgr.; MUDr.; a. i.), vysokoškolské vzdelanie – 3. stupeň (PhD.; a. i.) a vysokoškolské vzdelanie (bližšie neuvedené)). Podiel vysokoškolsky vzdelaných žien v Bratislavskom kraji je najvyšší zo všetkých krajov Slovenskej republiky a vysokoškolsky vzdelaná je tu každá tretia žena (33,8 %).

Vek – v priemere 43 ročné

Žien v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) je oproti ženám v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) v Bratislavskom kraji o 4,3 percentuálneho bodu menej. Žien v predproduktívnom veku tu žije 58 924 (15,8 %) a v poproduktívnom veku 74 972 (20,1 %). Počet žien v produktívnom veku (15 – 64 rokov) je v Bratislavskom kraji 239 337 (64,1 %), čo predstavuje najnižší podiel zo všetkých krajov SR. Priemerný vek žien v Bratislavskom kraji je 42,8 rokov a najvyšší počet z nich patrí do vekovej skupiny 35 – 39 rokov (34 637 žien; 9,3 % zo všetkých žien v kraji).

Ženy v Trnavskom kraji

Rodinný stav – ženy v Trnavskom kraji sú vydaté

V Trnavskom kraji žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania (01. januára 2021) 288 487 žien, z ktorých bolo 109 893 slobodných (38,1 %), 115 792 vydatých (40,1 %), 27 779 rozvedených (9,6 %) a 34 284 bolo vdov (11,9 %).

Vzdelanie – aj ženy v Trnavskom kraji sú vzdelané

Vysokoškolsky vzdelaných žien v Trnavskom kraji je 51 763, čo pri počte žien 288 487 predstavuje podiel 17,9 %.

Veková štruktúra – priemerný vek žien je takmer 44 rokov

V Trnavskom kraji žije o takmer 18 400 viac žien v poproduktívnom veku ako v predproduktívnom veku. Počet žien patriacich do predproduktívneho veku je v Trnavskom kraji 40 588 (14,1 %) a v poproduktívnom veku žije v Trnavskom kraji 58 981 (20,4 %). Do produktívnej skupiny patrí 188 918 žien z Trnavského kraja (65,5 %). V Trnavskom kraji je priemerný vek všetkých žien 43,6 rokov a najpočetnejšou vekovou skupinou je veková skupina 40 – 44 rokov, do ktorej patrí 23 933 žien, čo predstavuje 8,3 % zo všetkých žien v kraji.

Ženy v Trenčianskom kraji

Rodinný stav – najmenej slobodných žien v SR

V Trenčianskom kraji žilo podľa výsledkov SODB 2021 celkovo 109 464 slobodných žien, čo z celkového počtu 293 803 žien predstavuje podiel viac ako 37 % (37,3 %). Zo všetkých krajov SR je tento počet aj podiel slobodných žien najnižší. Žien v manželskom zväzku je v Trenčianskom kraji 120 444 (41,0 %). Rozvedených žien je v Trenčianskom kraji 28 359 (9,7 %) a vdov 35 159 (12,0 %).

Vzdelanie – aj ženy v Trenčianskom kraji sú vzdelané

V Trenčianskom kraji má ukončený niektorý zo stupňov vysokoškolského vzdelania 54 584 žien. Z celkového počtu žien žijúcich v Trenčianskom kraji je to 18,6 %.

Veková štruktúra – priemerný vek žien je 44,5 roka

Z hľadiska ekonomicky aktívnych vekových skupín žije v Trenčianskom kraji o 8,3 percentuálneho bodu viac žien v poproduktívnom veku ako v predproduktívnom veku. Počet žien v predproduktívnom veku je v Trenčianskom kraji 39 783 (13,5 %) a v poproduktívnom veku 64 162 (21,8 %). Žien v produktívnom veku tu žije 189 858 (64,6 %). V Trenčianskom kraji je priemerný vek žien 44,5 rokov a najpočetnejšou vekovou skupinou je veková skupina 40 – 44 rokov, do ktorej patrí 23 090 žien, čo predstavuje podiel 7,9 %.

Ženy v Nitrianskom kraji

Rodinný stav – najviac vdov v SR

V Nitrianskom kraji žije 347 300 žien a z hľadiska rodinného stavu tu je najvyšší podiel vdov zo všetkých krajov SR. Celkový počet vdov v Nitrianskom kraji je 46 513 (13,4 %). Slobodných žien žije v Nitrianskom kraji 130 148 (37,5 %), vydatých 134 095 (38,6 %) a rozvedených 35 805 (10,3 %).

Vzdelanie – aj ženy v Nitrianskom kraji sú vzdelané

Pri pohľade na vzdelanie žien z Nitrianskeho kraja na základe výsledkov SODB 2021 sme zistili, že vysokoškolským vzdelaním tu disponuje 62 081 žien, čo z celkového počtu žien žijúcich v Nitrianskom kraji predstavuje podiel 17,9 %.

Veková štruktúra – priemerný vek 45 rokov

Nitriansky kraj je krajom s najnižším podielom žien patriacich do predproduktívnej vekovej skupiny a najvyšším podielom žien patriacich do poproduktívnej vekovej skupiny. Do predproduktívneho veku tu patrí 45 387 žien (13,1 %) a do poproduktívneho 76 491 (22,0 %). Rozdiel žien v predproduktívnom a v poproduktívnom veku teda predstavuje 8,9 percentuálneho bodu. Do produktívneho veku patrí 225 422 žien (64,9 %). Nitriansky kraj má najvyšší priemerný vek žien zo všetkých krajov SR. Priemerný vek žien je tu 44,7 rokov a najviac žien sa nachádza vo vekovej kategórii 40 – 44 rokov, do ktorej patrí 27 534 žien (7,9 % zo všetkých žien v kraji).

Ženy v Žilinskom kraji

Rodinný stav – ženy sú tu vydaté

Na základe výsledkov SODB 2021 žije v Žilinskom kraji najviac vydatých žien v rodinnom stave ženatý/vydatá (143 948 žien; 41,0 % zo všetkých žien v kraji). Slobodných žien je v Žilinskom kraji 138 321 (39,4 %), rozvedených žien 27 769 (7,9 %) a vdov žije v Žilinskom kraji 40 481 (11,5 %).

Vzdelanie – aj ženy v Žilinskom kraji sú vzdelané

Z celkového počtu 350 886 žien zo Žilinského kraja má ukončené vysokoškolské vzdelanie 70 329 žien, čo je každá piata žena zo Žilinského kraja (20,0 %).

Veková štruktúra – priemerný vek 42 rokov

V Žilinskom kraji žije 53 471 žien v predproduktívnom veku (15,2 %) a 67 381 žien v poproduktívnom veku (19,2 %). Žien patriacich do poproduktívneho veku je v Žilinskom kraji o 4 percentuálne body viac ako je žien v predproduktívnom veku. V produktívnom veku žije v Žilinskom kraji 230 034 žien (65,6 %), čo je najvyšší podiel zo všetkých krajov SR. Ženy v Žilinskom kraji majú priemerný vek 42,3 rokov a aj tu najviac žien patrí do vekovej skupiny 40 – 44 rokov (27 028 žien; 7,7 %).

Ženy v Banskobystrickom kraji

Rodinný stav – najmenej vydatých žien v SR

Zo všetkých žien z Banskobystrického kraja (321 448) je vydatých iba 117 535 (36,6 %). Ide o najnižší podiel zo všetkých krajov SR. Slobodných žien je v Banskobystrickom kraji 128 503 (40,0 %), rozvedených žien je tu 33 524 (10,4 %) a vdov 41 508 (12,9 %).

Vzdelanie – najmenej žien s vysokoškolským vzdelaním v SR

Vysokoškolsky vzdelaných žien v Banskobystrickom kraji je takmer 56 000 (55 976). Z celkového počtu žien v kraji je to 17,4 %. Zo všetkých krajov Slovenskej republiky ide o najnižší podiel.

Veková štruktúra – priemerný vek takmer 44 rokov

Aj v Banskobystrickom kraji žije viac žien v poproduktívnom veku ako v predproduktívnom. veku. Celkový počet žien patriacich do predproduktívneho veku je v Banskobystrickom kraji 45 882 (14,3 %) a do poproduktívneho veku patrí 67 965 žien (21,1 %). Žien patriacich do produktívneho veku žije v Banskobystrickom kraji 207 601 (64,6 %). V Banskobystrickom kraji majú ženy priemerný vek 43,8 rokov a naviac z nich patrí do vekovej skupiny 40 – 44 rokov (24 566 žien; 7,6 %).

Ženy v Prešovskom kraji

Rodinný stav – najviac vydatých žien a najmenej rozvedených

Prešovský kraj má najvyšší podiel vydatých žien a najnižší podiel rozvedených žien zo všetkých krajov SR. Vydatých žien tu žije 174 358 (42,7 %) a rozvedených 24 546 (6,0 %). Žien s rodinným stavom slobodný/slobodná žije v Prešovskom kraji 166 019 (40,6 %) a vdov 43 421 (10,6 %).

Vzdelanie – najviac žien a sú vzdelané

Z hľadiska počtu žien žije v Prešovskom kraji najvyšší počet žien zo všetkých krajov SR (408 704). Vysokoškolsky ukončené vzdelanie má 73 433, čo predstavuje podiel 18,0 %.

Veková štruktúra – najmladšie ženy v SR v priemere 40 rokov

Prešovský kraj je jediným krajom SR, kde žije vyšší počet žien patriacich do predproduktívneho veku ako do poproduktívneho veku. Do predproduktívneho veku tu patrí 72 119 žien (17,65 %) a do poproduktívneho veku 71 514 žien (17,50 %). Žien patriacich do produktívnej vekovej skupiny je v Prešovskom kraji celkovo 265 071 (64,86 %). V Prešovskom kraji žijú ženy s najnižším priemerným vekom v rámci všetkých krajov SR. Priemerný vek žien Prešovského kraja je 40,4 rokov a najviac žien tu patrí do vekovej skupiny 35 – 39 rokov (28 812 žien; 7,1 %) a vekovej skupiny 40 – 44 rokov (28 811 žien; 7,1 %).

Ženy v Košickom kraji

Rodinný stav – najviac slobodných žien v SR

V Košickom kraji žije najvyšší podiel slobodných žien zo všetkých krajov SR. Z celkového počtu 400 033 žien je tu slobodných 169 100 (42,3 %). Na druhej strane vydatých žien je v kraji 151 274 (37,8 %), čo je po Banskobystrickom kraji druhý najnižší podiel. Rozvedených žien je v Košickom kraji 33 084 (8,3 %) a vdov 45 854 (11,5 %).

Vzdelanie – aj ženy v Košickom kraji sú vzdelané

Žien s ukončeným niektorým zo stupňov vysokoškolského vzdelania žije v Košickom kraji 72 854, čo z celkového počtu 400 033 žien predstavuje podiel 18,2 %.

Veková štruktúra – priemerný vek 41,5 roka

V Košickom kraji však podobne ako v iných krajoch SR majú vyšší podiel ženy patriace do poproduktívnej vekovej skupiny ako do predproduktívnej. Do poproduktívneho veku patrí 75 045 žien (18,8 %), čo je o 2,1 percentuálneho bodu viac ako do predproduktívneho (66 980 žien; 16,7 %). Počet žien patriacich do produktívnej vekovej skupiny je v Košickom kraji 258 008 (64,5 %). V Košickom kraji je priemerný vek žien 41,5 rokov a najviac z nich patrí do vekovej skupiny 40 – 44 rokov (29 546 žien; 7,4 %).

TOP O ŽENÁCH V SR

V ktorom okrese Slovenskej republiky žijú najmladšie a najstaršie ženy podľa priemerného a mediánového veku?

Z hľadiska priemerného veku žijú najstaršie ženy v okrese Myjava, kde je priemerný vek žien 46,0 rokov a najmladšie v okrese Kežmarok s priemerným vekom žien 35,7 rokov.

Podľa mediánového veku sú najstaršie ženy taktiež v okrese Myjava, medián veku je v tomto okrese 47 rokov, čo znamená, že polovica žien okresu Myjava je staršia ako 47 rokov a najmladšie v okresoch Kežmarok a Námestovo (34 rokov).

V ktorom okrese je najmenej slobodných žien?

Najmenej slobodných žien žije v okrese Medzilaborce (2 102 slobodných žien).

V ktorom okrese žije najviac žien s vysokoškolským vzdelaním?

Najviac žien s vysokoškolským vzdelaním žije v okrese Bratislava II, kde má ukončené vysokoškolské vzdelanie 24 027 žien (36,2 % zo všetkých žien v okrese).

Autor: Štatistický úrad SR