Preskočiť na hlavný obsah

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR III. Vzdelanostná úroveň obcí v SR – kde žijú najviac a najmenej vzdelaní obyvatelia

Nadpriemernú vzdelanostnú úroveň má približne 12 % obcí v SR

Vzdelanostnú úroveň nad hodnotou celoslovenského priemeru má 12 % obcí. Podľa očakávania a predošlých konštatovaní sa jedná o všetky krajské mestá, 50 okresných miest (zo 72).

TOP medzi obcami s najvyššou vzdelanostnou úrovňou tvoria obce Rovinka, Donovaly, Miloslavov, Špania Dolina, Marianka a Chorvátsky Grob.

Obec Rovinka

V obci Rovinka sa sčítalo 5136 obyvateľov, miernu prevahu majú ženy. Z daného počtu obyvateľov má až 3391 vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie. Obec je priemerným vekom mladá – obyvatelia majú v priemere 34 rokov. Vysoký podiel tvoria obyvatelia v produktívnom veku – 3378 a deti do 14 rokov až 1292. Len 466 ľudí v obci Rovinka má nad 65 rokov. Keď si uvedomíme fakt, že deti do 14 rokov ešte nemohli ukončiť svoje vzdelanie zistíme, že každý obyvateľ obce Rovinka má kvalitné vzdelanie. Obyvatelia obce Rovinka žijú na veľkorysej priemernej podlahovej ploche nad 100 m2.

Obec Donovaly

V obci Donovaly sa sčítalo len 249 obyvateľov. Prevahu majú muži – čo patrí na Slovensku k raritám. Z daného počtu obyvateľov má až 199 vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. Keď uvážime, že v obci žije 17 detí do 14 rokov, môžeme konštatovať, že každý obyvateľ Donoval má vysokú vzdelanostnú úroveň. Priemerný vek v obci je viac ako 46 rokov a obyvatelia žijú svoje životy na priemernej podlahovej ploche 78,5 m2.

Obec Miloslavov

V obci sa sčítalo presne 4000 obyvateľov. V priemere je o niečo viac žien ako mužov. Až 2654 obyvateľov má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. Obec je veľmi mladá – priemerný vek obyvateľov je cez 33 rokov. V obci žije až 1047 detí do 14 rokov a raritne málo dôchodcov – len 336. Miloslavov je obcou, kde obyvatelia nešetria svojou podlahovou plochou pre život. V priemere žijú na viac ako 111 m2.

Obec Špania Dolina

Obec svojim počtom obyvateľov 223 patrí k mini obciam. Aj tu žije raritne o niečo viac mužov ako žien,podobne ako na Donovaloch. Kvalitné vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie tu dosahuje 175 obyvateľov. Žije tu 26 detí do 14 rokov, ktoré ešte neukončili základnú školu a presne takýto počet obyvateľov si udáva základné vzdelanie. Z daného plynie, že aj tu môžeme konštatovať, že každý obyvateľ obce dosiahol vysokú úroveň svojho vzdelania. Priemerný vek obyvateľov obce presahuje 44 rokov a aj v Španej Doline majú obyvatelia radi veľkometrážne bývanie – žijú na viac ako 100 m2 v priemere.

Obec Marianka

V obci Marianka sa sčítalo 2284 obyvateľov. Mierne prevládajú ženy. Aj tu žijú hlavne mladšie generácie. Priemerný vek obyvateľov je 38 rokov. Žije tu 488 detí a len 285 seniorov nad 65 rokov. Až 1536 obyvateľov – čo sú všetci v produktívnom veku, tu dosahuje vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. Marianka a jej obyvatelia sú špecifickí aj podlahovou plochou bytov – obyvatelia obce žijú na viac ako 131,63 m2 v priemere.

Obec Chorvátsky Grob

V obci sa sčítalo 6830 obyvateľov. Opäť s jemnou prevahou žien. Obec je vekom mladá, priemerný dosiahnutý vek obyvateľov je necelých 35 rokov. V obci žije z daného počtu až 1752 detí do 14 rokov a len 586 dôchodcov. Až 4413 obyvateľov dosiahlo kvalitné vzdelanie. Keď uvážime počet detí do 14 rokov v obci, aj tu môžeme konštatovať, že doslova každý obyvateľ Chorvátskeho Grobu je vzdelaný. Obyvatelia obce žijú na podlahovej ploche viac ako 117 m2.

Najnižšia vzdelanostná úroveň

Naopak medzi obcami s najnižšou vzdelanostnou úrovňou prevládajú obce, ktoré sú situované na južnom Slovensku. Najvýraznejšie zaostávajú obce z okresov Revúca, Rimavská Sobota, Komárno, Veľký Krtíš a Lučenec. V okrese Revúca má až 57 percent obcí vzdelanostnú úroveň len od 46 do hodnoty 62. V okrese Rimavská Sobota je podiel takýchto obcí až 44 %. Medzi obce s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria Sútor, Kesovce, Dulovo, Radnovce. Na posledných priečkach možno takisto nájsť aj obce s obyvateľstvom z marginalizovaných komunít, a to: Lomnička, Jurské, Chminianske Jakubovany, Žehra, Jarovnice a Bystrany. Vzdelanostná úroveň

Autor: Štatistický úrad SR