Preskočiť na hlavný obsah
Rodinné správanie populácie Slovenska

Publikácia analyzujúca rodinné správanie populácie SR

Štatistika v súvislostiach: Rodinné správanie populácie Slovenska, prierezová analytická publikácia, ktorú Štatistický úrad SR vydal 31. októbra 2023 je zostavená z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a výsledkov zisťovania EU SILC a nadväzuje na obdobnú publikáciu vydanú v roku 2015. Komplexnejší prístup k spracovaniu rodinnej problematiky zo štatistického hľadiska umožnili inovácie implementované do SODB 2021.

Publikácia je zameraná na aktuálne charakteristiky rodinného správania, vývoj rodinných štruktúr od roku 1961, životné podmienky rodín i predpoklady budúceho vývoja rodinného správania populácie SR. Nosná je kapitola detailne charakterizujúca rodinné štruktúry k 1. januáru 2021 z hľadiska ich typov a vo vzťahu k národnosti, náboženskému vyznaniu, štátnemu občianstvu, vzdelaniu, zamestnaniu atď. pomocou sofistikovane spracovaných dátových výstupov, a tak podnecujúca odborníkov z rôznych oblastí k hľadaniu príčinných súvislostí daného stavu. Vizualizačné prvky (mapy, grafy) efektívne dopĺňajú analytické texty a dátové tabuľky, a pomáhajú tak zvýšiť zrozumiteľnosť a efektívnosť využitia predkladanej štatistickej práce.

Autor: Štatistický úrad SR