Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

14. apríla 2023

Analýzy dát získané sčítaním, prezentované v aktuálnom čísle časopisu Slovenská štatistika a demografia

Časopis Slovenská štatistika a demografia je ďalším informačným odborným nástrojom ako sa dozvedieť o údajoch zo SODB 2021 viac. Aktuálne predkladané číslo časopisu Slovenská štatistika a demografia je venované analýzam dát získaných Sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Poskytuje čitateľom prvé odborné články, ktorých základom sú už dáta zo sčítania v roku 2021.

RNDr. Zuzana PODMANICKÁ, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva konštatuje

„Medzi najdôležitejšie štatistické udalosti zasluhujúce si osobitnú pozornosť nielen štatistikov, ale aj odborníkov z externého prostredia a laickej verejnosti, patrí sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Som presvedčená, že vás oslovia nové formy sprístupňovania údajov od používateľsky najjednoduchších foriem: Moja obec ako predpripravené statické tabuľky pre každú obec v Slovenskej republike, cez Základné výsledky ako obsahovo jednodimenzionálne a územne voliteľné tabuľky doplnené grafmi, cez Geopriestorové údaje prezentujúce dáta na mapových podkladoch, až k sofistikovaným multidimenzionálnym tabuľkám pod názvom Rozšírené výsledky. Dúfam, že táto mohutná dostupnosť dát vás, čitateľov, osloví a zároveň podnieti na ich intenzívne využívanie.“

V druhom čísle vedeckého časopisu SSaD nájdete zaujímavý obsah. Napríklad autori Kristián ÓVÁRI a Martin KOČIŠ sa venujú priestorovej diferenciácii rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v SR k 1.1.2021. Príspevok sa zaoberá porovnaním vybratých charakteristík obyvateľstva na trvalom a súčasnom pobyte podľa údajov zo SODB 2021. Autorka Veronika KRIŠKOVÁ skúma zmeny v štruktúrach obyvateľstva podľa výsledkov sčítaní a autorky Patrícia GUROVÁ a Lucia VANIŠOVÁ analyzujú cezhraničnú dochádzku obyvateľov do zamestnania. Článok sa zaoberá cezhraničnou dochádzkou obyvateľov do zamestnania v kontexte súčasného a trvalého pobytu. Spoluautorky Dominika MIŠÁNIOVÁ, Lucia VANIŠOVÁ informujú o priebehu konferencie s názvom Best practices in the EU population census in an international context.

Elektronická verzia kompletného čísla časopisu je dostupná na webe Štatistického úradu SR a na webe časopisu Slovenská štatistika a demografia. Na webe časopisu nájdete jednotlivé články aj samostatne.

Autor: Štatistický úrad SR