Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

30. júna 2023

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa

Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

Publikácia obsahuje štyri kapitoly. Úvodné kapitoly sa venujú histórii sčítania, oboznamujú s konceptom SODB 2021, s procesmi a činnosťami realizovanými pri príprave a uskutočnení sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Analýza vývoja obyvateľov, domov a bytov, ako aj bytových a cenzových domácností v tretej kapitole sa opiera o porovnanie výsledkov v čase, ako aj o regionálny pohľad. Medzi tematické analýzy, ktoré tvoria štvrtú kapitolu publikácie boli zaradené témy ako sú druhy pobytov obyvateľov, obyvatelia v nekonvenčných obydliach, etnicita, religiozita, socio-ekonomický status obyvateľstva, cudzinci na Slovensku, obyvatelia žijúci v zahraničí, ľudia bez domova, mobilita za prácou, rodinné domácnosti.

Množstvo vizualizačných prvkov (mapy, grafy), ktorými sú jednotlivé analytické texty doplnené robí publikáciu čitateľnejšou a lepšie reprodukovateľnejšou, minimálne na mediálnej úrovni.

Ing. Peter Peťko, MBA, predseda Štatistického úradu SR

„ Som si istý, že táto publikácia bude užitočná pre odborníkov, študentov, samosprávy, ale aj laickú verejnosť. Vďaka vysokej kvalite a odbornému zameraniu sa bude využívať nielen do doby ďalšieho cenzu na Slovensku ‟

Národná analytická správa je dostupná na webovom sídle Štatistického úradu SR.

Autor: Štatistický úrad SR