Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

18. mája 2023

Štatistický úrad SR zverejnil základné údaje o domácnostiach

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil na webovej stránke www.scitanie.sk základné výsledky o domácnostiach zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku 2 376 103 cenzových domácností

Na Slovensku prevládajú v rámci cenzových domácností rodinné domácnosti, ktoré tvoria viac ako 60 % (1 436 078). V rodinných domácnostiach žije až 4 163 329 obyvateľov Slovenska.

Nerodinné domácnosti (domácnosti jednotlivcov a iné domácnosti bez rodinných väzieb) predstavujú viac ako 37 % a žije v nich 959 900 obyvateľov.

Úplné rodinné domácnosti tvoria 3/4 zo všetkých rodinných domácností. Takmer 88 % úplných rodinných domácností sú manželské páry, 12 % pripadá na kohabitujúce páry.

V neúplných rodinách prevláda model osamelej matky s dieťaťom, prípadne viacerými deťmi. Tieto tvoria takmer 86 %. Osamelí otcovia s dieťaťom predstavujú 14 %.

Jednotlivci tvoria viac ako 35 % cenzových domácností (t. j. 835 614 domácností) a 55 % z nich sú ženy.

Celkovo je na Slovensku 1 833 150 bytových domácností.

Priemerný počet členov bytovej domácnosti v SR je 2,8 osoby. Prevládajú jednočlenné (27,14 %) a dvojčlenné bytové domácnosti (26,93 %).

Údaje o cenzových a bytových domácnostiach sú spracované na základe súčasného pobytu obyvateľov.

Bytovú domácnosť tvoria všetky osoby, ktoré spoločne bývajú v byte, tzn. každý obývaný byt predstavuje jednu bytovú domácnosť. Hlavným kritériom je spoločné bývanie.

Cenzové domácnosti tvoria osoby spoločne bývajúce v jednom byte, ktoré medzi sebou majú vzájomné rodinné/príbuzenské vzťahy.

Najvýznamnejšie zmeny oproti roku 2011

  • Zvýšil sa počet domácností jednotlivcov takmer o 230-tisíc, čo predstavuje nárast o 37 %.
  • Zvýšil sa počet domácností kohabitujúcich párov so závislými deťmi o takmer 30-tisíc, čo predstavuje nárast o 67 %.
  • Poklesol počet úplných rodinných domácností pozostávajúcich z manželského páru so závislými deťmi o takmer 72-tisíc, čo predstavuje pokles o 16 %.
  • Narástol podiel cenzových domácností s 1 alebo 2 členmi domácnosti (o 6 p. b.)
  • Poklesol podiel cenzových domácností s troma a viac členmi.

Autor: Štatistický úrad SR