Preskočiť na hlavný obsah

Komplexná analýza zamestnanosti zo SODB 2021 v podrobných členeniach podľa odvetví, zamestnaní, vzdelania a regiónov

24. novembra 2023

Štúdia s názvom Komplexná analýza zamestnanosti zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v podrobných členeniach podľa odvetví, zamestnaní, vzdelania a regiónov je kľúčovým nástrojom na porozumenie komplexnosti faktorov, ktoré ovplyvňujú pracovné životy obyvateľov.

Výskum sa sústredí na niekoľko kritických oblastí, ktoré poskytujú rôzne perspektívy na problematiku zamestnanosti, pracovného a rodinného života v SR. Prvou z týchto dôležitých oblastí je analýza koherentnosti a kvality dát. Táto časť sa sústreďuje na vyhodnocovanie spoľahlivosti dostupných údajov a zabezpečenie ich relevantnosti v rámci spoločenských a ekonomických súvislostí.

Druhou oblasťou výskumu je analýza kariérnych faktorov podľa pohlavia, veku a vzdelania. Táto časť má za cieľ nielen potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézy o vplyve týchto premenných na pracovnú kariéru, ale aj získať hlbšie pochopenie vzťahov medzi nimi. Zaoberá sa analýzou vplyvu pohlavia, veku a vzdelania na pracovný život a kariéru zamestnanca. Sila asociácie medzi premennými je súčasne skúmaná aj na základe štatistických testov.

Treťou skúmanou oblasťou je analýza vplyvu rodinného života na pracovnú kariéru. Je zameraná na dôkladné skúmanie toho, ako určité faktory, ako je rodinný stav, počet detí a ekonomický status, ovplyvňujú pracovný život jednotlivca. Cieľom je identifikovať vzťahy medzi týmito konkrétnymi premennými a stanoviť ich význam v kontexte pracovného života jednotlivcov. Dôležitou súčasťou predkladanej štúdie je analýza kariérnych, vzdelanostných, vekových a ekonomických vzťahov medzi manželmi.

Analytické závery poskytujú množstvo úplne nových zistení, ktoré významne rozširujú informačnú základňu o kariérnych vzťahoch medzi manželmi a súlade rodinného a pracovného života. Súčasne predstavujú dôležitú základňu pre ďalší výskum.

Autor: Štatistický úrad SR