Preskočiť na hlavný obsah

Ako sa zmenila slovenská populácia – náboženské vyznanie

Dnes sa z publikácie Národná analytická správa dozviete viac o vyvíjajúcom sa vzťahu obyvateľov SR k náboženského vyznaniu.

Trištvrte obyvateľstva rímskokatolíci v roku 1930

V priebehu rokov 1921 a 1930 narástol počet aj podiel rímskokatolíkov. Najvyšší počet veriacich mala rímskokatolícka cirkev, keď sa k nej hlásilo takmer trištvrte obyvateľstva (71,1 %). Za desať rokov sa zastúpenie rímskokatolíkov zvýšilo o ďalších 0,6 p. b. na hodnotu 71,7 % s absolútnym prírastkom počtu veriacich vyše 256-tisíc. V prípade pravoslávnych veriacich sa počet viac ako strojnásobil. Zastúpenie ostatných obyvateľov podľa náboženského vyznania sa len mierne znížilo.

Pokles židovského náboženstva o 95% následkom genocídy

Náboženská štruktúra obyvateľstva sa zmenila po 2. svetovej vojne. Najvýraznejšie zmeny sa prejavili pri židovskom náboženstve, keď počet veriacich, ktorí sa prihlásili k židovskému náboženstvu v porovnaní s rokom 1930 klesol dôsledkom deportácie židovského obyvateľstva takmer o 95 % (pokles o takmer 129,3 tisíca). Kým v roku 1930 podiel veriacich židovského náboženstva predstavoval 4,1 %, v roku 1950 ich podiel výrazne klesol na 0,2 %.

Presunom maďarského obyvateľstva poklesli reformní kresťania

Výraznejší pokles počtu a podielu veriacich zaznamenali aj reformovaní kresťania, keď sa časť maďarských obyvateľov presunula do Maďarska. V roku 1950 počet reformovaných kresťanov klesol takmer o štvrtinu (34,1 tisíca obyvateľov) a podiel o 1,2 p. b. na hodnotu 3,2 %.

Rímskokatolíci dosiahli historické maximum v roku 1950

Dve najpočetnejšie zastúpené náboženské vyznania zaznamenali rast. Z nich výraznejší nárast zaznamenali rímskokatolíci. V roku 1950 sa počet rímskokatolíkov zvýšil o 10 % a ich zastúpenie v populácii sa zvýšilo o 4,5 p. b. na hodnotu 76,2 %. V prípade evanjelikov sa počet zvýšil tiež o 10%. Ich nárast podielu bol už nižší a predstavoval 0,8 p. b. na hodnotu 12,9 % V tomto období skupina obyvateľov bez náboženského vyznania zohrávala stále nevýznamnú úlohu, ich podiel bol výrazne pod 1 %.

V roku 1991 bez náboženského vyznania

Následne sa až do roku 1991 pri sčítaní náboženské vyznanie nezisťovalo. V roku 1991 sa náboženské vyznanie začalo opäť zisťovať a zadefinovalo sa ako účasť obyvateľov na náboženskom živote niektorej cirkvi. V roku 1991 sa oproti prvej polovice 20. storočia náboženská štruktúra výrazne zmenila. Poradie najpočetnejších náboženských vyznaní sa síce nezmenilo, zmenil sa však ich podiel. V roku 1991 bol podiel rímskokatolíkov na celkovom počte obyvateľov nižší o 15,8 p. b a predstavoval 60,4 %. V roku 1991 sa podiel evanjelikov znížil o 6,7 p. b na hodnotu 6,2 %. Pravoslávni veriaci zaznamenali nárast počtu aj podielu, pretože získali časť veriacich zo zrušenej gréckokatolíckej cirkvi. Významnou skupinou sa stali aj obyvatelia, ktorí v sčítaní uviedli, že sú bez náboženského vyznania. Počet obyvateľov bez vyznania vzrástol z takmer 9,7 tisíca v roku 1950 na takmer 516-tisíc obyvateľov v roku 1991.

V sčítaní v roku 2001 pokračuje nárast obyvateľov bez náboženského vyznania

V roku 2001 sa na náboženskej štruktúre obyvateľstva naplno prejavila zmena politickej a spoločenskej situácie na Slovensku. Zastúpenie najpočetnejších náboženských vyznaním sa zvýšilo, najvýraznejšie u rímskokatolíkov. V roku 2001 sa ich podiel v porovnaní s rokom 1991 zvýšil o 8,5 p. b. na hodnotu 69 %. V tomto období pokračoval ďalší nárast počtu a podielu obyvateľov bez vyznania. Za 10 rokov sa zvýšil počet obyvateľov bez vyznania o 35,3 % (nárast o takmer 181,8 tisíca) a podiel sa zvýšil o 3,2 p. b. na hodnotu 13 %.

Rok 2011 významný pokles pre evanjelikov

V roku 2011 najvýraznejší pokles počtu veriacich zaznamenali evanjelici, ktorých počet sa medzicenzovo znížil o 15,2 % (pokles o 56,6 tisíca obyvateľov) a ich podiel sa znížil o 1,1 p. b. na hodnotu 5,9 %. Opäť sa mierne zvýšilo zastúpenie obyvateľov bez náboženského vyznania z 13 % v roku 2001 na 13,4 % v roku 2011.

Rok 2021 historický prepad rímskokatolíkov

Počet rímskokatolíkov klesol o 9,2 % (pokles o takmer 308,8 tisíca obyvateľov). K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku takmer 3,039 milióna obyvateľov s rímskokatolíckym vyznaním, čo predstavuje 55,8 % obyvateľov. Druhou najpočetnejšou skupinou v roku 2021 boli evanjelici (286,9 tisíca obyvateľov; 5,3 %). Ich podiel medzicenzovo klesol o 0,6 p. b. v počte zaznamenali pokles o 9,3 % (vyše 29,3 tisíca obyvateľov). Nasledovali gréckokatolíci (218,2 tisíca obyvateľov; 4 %), ktorí v roku 2021 zaznamenali mierny rast. Ich podiel sa medzicenzovo zvýšil o 0,2 p. b. a počet veriacich vzrástol o 5,5 % (nárast o takmer 11,4 tisíca obyvateľov).

Link na kompletnú Národnú analytickú správu – SODB 2021 tu:
https://www.scitanie.sk/analyzy/analyticka-publikacia-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021-narodna-analyticka-sprava

Autor: Štatistický úrad SR