Preskočiť na hlavný obsah

Zaujímavé informácie o ženách v SR z publikácie Rodinné správanie populácie Slovenska

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý si pripomíname 8. marca vám prinášame zaujímavé, stručné informácie o ženách v Slovenskej republike tak ako nám ich prinieslo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a prehľadne ich nájdete vo veľkej publikácii Rodinné správanie populácie Slovenska, ktorú Štatistický úrad SR vydal koncom minulého roku.

Ženy na Slovensku prevládajú

V Slovenskej republike žije podľa posledného sčítania v roku 2021 5 449 270 obyvateľov. Z toho je 2 783 894 žien, ktoré tvoria podiel cez 51 % populácie obyvateľov SR. Najviac žien – 408 704 žije v Prešovskom kraji, najmenej v kraji Trnavskom 288 487 žien.

Ženy a ich rodinný stav

Na Slovensku je podľa SODB 2021 slobodných 1 104 232 žien, 1 099 929 je vydatých, ovdovelo 328 122 žien a 251 611 je rozvedených.

Ženy a ich priemerný vek pri prvom sobáši

V roku 2021 bol priemerný vek žien pri sobáši 32,1 rokov. V roku 2011 to bolo 29 rokov a v roku 2001 25,6 roku. Za sledované obdobie (2001 – 2021) sa priemerný vek žien pri prvom sobáši zvýšil o 6,5 roku.

Rozvedené ženy a ich priemerný vek pri ďalšom sobáši

V roku 2021 bol priemerný vek rozvedených žien pri ďalšom sobáši takmer 45 rokov, v roku 2011 to bolo 40,5 roku a v roku 2001 sa rozvedené ženy opäť vydali v 37 rokoch. Priemerný vek pri sobáši rozvedených žien sa za sledované obdobie (2001 – 2021) zvýšil o 8 rokov.

Rozvedené ženy a čas do ďalšieho sobáša

Priemerná doba uplynulá od rozvodu po sobáš rozvedených žien sa v sledovanom období zvyšovala. V roku 2021 bola priemerná doba uplynulá od rozvodu po ďalší sobáš 9,7 roku, v roku 2011 to bolo 7 rokov a v roku 2001 sa ženy opätovne vydávali po necelých 6 rokoch.

Ovdovelé ženy a ich priemerný vek pri ďalšom sobáši

V roku 2021 bol priemerný vek ovdovelých žien pri ďalšom sobáši viac ako 52 rokov, v roku 2011 to bolo 49,7 rokov a v roku 2001 sa ovdovelé ženy opäť vydali v 45,8 rokoch. Priemerný vek pri sobáši ovdovelých žien sa za sledované obdobie (2001 – 2021) zvýšil o 6,2 roku.

Vdovy a čas do ďalšieho sobáša

V roku 2021 bola priemerná doba uplynulá od ovdovenia po ďalší sobáš 10,5 rokov, v roku 2011 to bolo podobne cez 10,7 rokov a v roku 2001 sa ženy opätovne po ovdovení vydávali po necelých 9 rokoch.

Ženy a ich deti

Zo všetkých žien, ktoré majú dieťa, najviac žien má podľa SODB 2021, 2 deti (47 %). Zo žien – matiek má v priemere jedna žena 2,2 dieťaťa.

Ženy a ich vek pri narodení prvého dieťaťa

V roku 2021 bol priemerný vek žien pri narodení prvého živého dieťaťa viac ako 28 rokov. V roku 2011 to bolo 27,8 roku a v roku 2001 ženy rodili prvé dieťa ako 24 ročné.

Ženy a ich deti narodené mimo manželstva

Rok 2021 priniesol výrazný nárast detí narodených mimo manželstva. V roku 2021 bol podiel detí narodených mimo manželstva viac ako 40%. V roku 2011 to bolo 34 % a v roku 2001 len 19,8 %.

Ženy osamelé matky

Počet neúplných rodín v roku 2021 dosahoval viac ako 357-tisíc, čo je takmer jedna štvrtina (25 %) zo všetkých rodinných domácností v SR. V takýchto rodinách žije takmer 870-tisíc obyvateľov SR. Takmer 86 % z neúplných rodín tvoria rodiny osamelých matiek. Na Slovensku je podľa SODB 2021 305 567 rodín, v ktorých je osamelým rodičom matka. Najmenej rodín osamelých matiek je v Trenčianskom kraji s počtom 31 345. Najviac rodín osamelých matiek je v Košickom kraji s počtom 45 123.

Až 68 % osamelých matiek vychováva jedno dieťa

Jedno dieťa vychováva 68 % osamelých matiek, 24 % má dve deti a zvyšok má viac ako 2 deti.

Ženy sú vzdelanejšie

Na Slovensku máme 567-tisíc žien s vysokoškolským vzdelaním. V roku 2011 bolo na Slovensku 399-tisíc vysokoškolsky vzdelaných žien a v roku 2001 194-tisíc. Za sledované obdobie (2001 – 2021) pribudlo 373 tisíc žien s najvyšším stupňom vzdelania. SODB 2021 odhalilo, že máme viac vysokoškolsky vzdelaných žien ako mužov.

Ženy a ich najčastejšie profesie podľa SODB 2021

Najčastejšie profesie žien podľa SODB 2021 sú predavačky s počtom: 99 548 žien. Nasledujú učiteľky a odborné pedagogické pracovníčky s počtom: 97 411 žien, odborné pracovníčky administratívnych, podporných a obchodných činností s počtom 79 595 žien. Ženy na Slovensku pracujú aj ako špecialistky administratívnych, podporných a obchodných činností s počtom (71 942 žien) a administratívne pracovníčky na záznam číselných a skladových údajov (57 494 žien).

Ženy zamestnankyne a ženy podnikateľky

Na Slovensku je podľa SODB 2021 v zamestnaneckom pomere 991 033 žien a 100 454 žien sú podnikateľky.

Publikácia Rodinné správanie populácie Slovenska na stiahnutie

Autor: Štatistický úrad SR