Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

28. októbra 2022

ŠÚ SR zverejnil rozšírené výsledky o obyvateľoch

Zverejnenie je v zmysle harmonogramu diseminácie údajov zo SODB 2021 a nasleduje po základných výsledkoch za domy a byty, základných výsledkoch za obyvateľov a rozšírených výsledkoch za domy a byty. Všetky zverejnené výsledky sú dostupné na stránke www.scitanie.sk.

Rozšírené výsledky o obyvateľoch

V rozšírených výsledkoch o obyvateľoch sú zverejnené komplexné údaje týkajúce sa charakteristík obyvateľstva, ktoré sú medzi sebou vzájomne logicky kombinované pre všetky štandardné územné jednotky, t. j. pre republiku, oblasti, kraje, okresy, obce i základné sídelné jednotky.

Výsledky obsahujú demografické charakteristiky, ako pohlavie, vek, rodinný stav, štátna príslušnosť, štát narodenia, počet živonarodených detí, ktorý sa mimochodom po prvýkrát zisťoval aj u mužov a tiež vypočítané ukazovatele ako priemerný vek, mediánový vek, indexy veku, hustotu obyvateľstva. Venujú sa aj ekonomickej aktivite, informujú o zamestnaných ženách a mužoch podľa súčasnej ekonomickej aktivity, odvetvia ekonomickej činnosti, zamestnania, postavenia v zamestnaní a vzdelania. Zo sebadeklaratórnych údajov sú v kombináciách s demografickými a ďalšími charakteristikami zverejnené údaje o národnosti, ďalšej národnosti, materinskom jazyku a náboženskom vyznaní.

Zaujímavou oblasťou pre odbornú i širokú verejnosť je téma dochádzky do zamestnania a do školy zo súčasného pobytu, periodicita tejto dochádzky a spôsob dopravy.

Rozšírené výsledky sú publikované aj v kombinácii podľa typu sídla, veľkostných skupín obcí, pobytu v zahraničí, obdobia príchodu do SR, roku uzavretia súčasného alebo posledného manželstva, dĺžky trvania súčasného manželstva atď.

Skúmať a vizualizovať

Formou rozšírených výsledkov o obyvateľoch sú multidimenzionálne tabuľky na úrovni regionálnych aj lokálnych územných jednotiek. Prácu s multidimenzionálnymi tabuľkami užívateľ realizuje v prostredí analytického nástroja SAS Visual Analytics.

Napríklad je možné si zistiť počty žien vo vybraných vekových skupinách (napr. 25 – 29-, 50 – 54-ročné), ktoré majú 3. stupeň vysokoškolského vzdelania a pracujú v oblasti vedy v Bratislavskom a Prešovskom kraji atď.

Výsledky na www.scitanie.sk

Moderná forma šírenia údajov zo SODB 2021 je reprezentovaná stránkou www.scitanie.sk.

Aktuálne je zverejnených 98 multidimenzionálnych tabuliek o obyvateľoch v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii na regionálnej a lokálnej územnej úrovni. Vzhľadom na to, že ide o inovatívne a interaktívne prostredie pre prácu užívateľov, v časti Návody sa odporúča využívať informačné videá pre efektívnu prácu s dátovými reportmi. V časti Vysvetlivky sa pre správne pochopenie obsahu dát nachádzajú metodické vysvetlivky k publikovaným údajom.

Autor: Štatistický úrad SR