Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

19. januára 2023

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR

Vzdelanostná úroveň

Slovenská spoločnosť sa počas 10 rokov výrazne zmenila, čo dokladujú aj doteraz zverejnené výsledky SODB2021 na www.scitanie.sk. Zvýšilo sa najvyššie dosiahnuté vzdelanie u obyvateľstva, keď pribudli vysokoškoláci a jeho rozmiestnenie v regiónoch, ktoré je výsledkom aj existujúceho trhu práce.

„Sever Slovenska je vzdelanejší ako juh. Najvyššia vzdelanostná úroveň je v Bratislavskom kraji a rastie vo väčšine regiónov, keď za ostatných 10 rokov poklesla len v okrese Rimavská Sobota a Lučenec. Najvyššiu úroveň vzdelania majú prichádzajúci do Bratislavského a Košického kraja, najvzdelanejších strácajú Prešovský a Žilinský kraj.“

Kariérny potenciál

„Mobilita pracovných síl závisí od kariérneho potenciálu regiónov, najvyšší kariérny potenciál je v Bratislavskom a Košickom kraji“.

„Aj napriek vyššiemu vzdelaniu majú ženy nižší kariérny potenciál ako muži.“

Medziregionálny únik mozgov

Štúdia podrobnejšie popisuje a identifikuje proces, pri ktorom dochádza k strate ekonomického potenciálu spojeného so vzdelaním v dôsledku odchodu osôb z regionálnu. Ponúka preto cenný zdroj informácii umožňujúci jednotlivým regiónom odhaliť vývojové tendencie, na tieto sa pripraviť a prijať opatrenia, ktoré by korigovali nepriaznivé efekty. Tieto informácie sú taktiež kľúčové k tvorbe regionálnych, ale aj národných stratégii.

Do úrovne obcí

Na základe údajov SODB 2011 a 2021 o mobilite pracovných síl do úrovne obcí bola vyvinutá metodika tvorby pracovných mikroregiónov. Cieľom bolo vytvoriť homogénne spojité územné celky na základe pohybu pracujúcich za prácou tak, aby bola minimalizovaná medziregionálna dochádzka a maximalizovaná vnútroregionálna dochádzka.

„Celkovo bolo identifikovaných 68 pracovných mikroregiónov“.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. – odborná garantka SODB 2021 a generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR

„Uvedenou štúdiou ŠÚ SR pokračuje v diseminácii údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov. Vďaka štúdii môžu jednotlivé regióny reagovať na ich konkrétnu situáciu v oblasti trhu práce. Materiál okrem metodiky obsahuje aj detailné tabuľky ukazovateľov do úrovne obci“.

Štúdia bude dostupná na www.scitanie.sk

Autor: Štatistický úrad SR