Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

18. septembra 2023

Obyvatelia Slovenska žijúci v zahraničí

Národná analytická správa odhaľuje aj obyvateľov, ktorí sa rozhodli trvalo žiť v zahraničí. V posledných dekádach dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľov Slovenska, ktorí hľadajú nové príležitosti mimo hraníc Slovenskej republiky. Hlavnými dôvodmi sú ekonomické faktory, najmä nedostatok vhodných pracovných miest, nízka úroveň platového ohodnotenia a obmedzené možnosti profesijného rastu. Viac ako štvrť milióna obyvateľov žije v zahraničí! Z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa 264 269 obyvateľ

viac

11. septembra 2023

Obyvatelia v nekonvenčných obydliach podľa SODB 2021

Národná analytická správa sa v jednej z podrobných tematických analýz venuje aj obyvateľom, ktorí sa sčítali na súčasný pobyt v nekonvenčných obydliach. Ako sa nekonvenčné obydlia sčítavali Počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sa zisťovali 2 druhy pobytu: trvalý pobyt a súčasný pobyt. Práve v rámci súčasného pobytu obyvateľov je možné určiť reálnu obývanosť obydlí. Okrem konvenčných obydlí sú obývané aj tzv. nekonvenčné obydlia. Základným nástrojom pre identifikovanie nekonvenčných obydlí bolo vytvorenie tzv. štatistických adresných bodov v rám...

viac

4. septembra 2023

Ľudia bez domova ako spoločenský fenomén

Národná analytická správa, ktorá vznikla na základe výsledkov SODB 2021 veľmi presne definuje ľudí bez domova. Odborné výskumy o bezdomovectve sa na území Slovenska začali realizovať až začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. To ale neznamená, že počas socializmu bezdomovci neexistovali. Problém ľudí bez domova bol z ideologických príčin režimom tabuizovaný. Možno konštatovať, že tento fenomén sa začal na Slovensku viac prejavovať od konca deväťdesiatych rokov, keď počet ľudí bez domova výrazne stúpol a problém bol viditeľnejší pre celú spoločnos...

viac

28. augusta 2023

Dospelé deti žijúce stále s rodičmi

Vďaka SODB 2021 môže odborná aj široká verejnosť nájsť na stránke www.scitanie.sk aj informácie o domácnostiach. Sčítanie je jediným relevantným zdrojom informácií o živote v rodinách a domácnostiach v SR. Je jediným obrazom rodinného správania sa populácie. Medzi fenomény, ktoré zaraďujeme medzi populárne patrí aj informácia, koľko nezávislých detí stále žije so svojimi rodičmi.

viac

23. augusta 2023

Ako sa zmenila slovenská populácia – národnosť a ďalšia národnosť

Vychádzajúc z publikácie Národná analytická správa si priblížime vývoj národnostnej štruktúre Slovenska od roku 1921.

viac

15. augusta 2023

Ako sa zmenila slovenská populácia – náboženské vyznanie

Dnes sa z publikácie Národná analytická správa dozviete viac o vyvíjajúcom sa vzťahu obyvateľov SR k náboženského vyznaniu.

viac

8. augusta 2023

Ako si muži a ženy v Slovenskej republike plánovali rodičovstvo

V ďalšom z článkov, ktorý interpretuje výsledky sčítania analyzované v komplexnej publikácii Národná analytická správa sa venujeme rodinnému správaniu obyvateľstva.

viac

2. augusta 2023

Zaujímavosti o obyvateľoch podľa národností

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v svojich rozšírených výsledkoch odhalilo aj podrobnosti o príslušníkoch národnostných menšín. Tieto podrobne aj s grafickým vyobrazením ponúka Národná analytická správa. Môžete sa dozvedieť, v akých vekových skupinách sú príslušníci národnostných menšín, aké majú vzdelanie, náboženské vyznanie, rodinný stav, či žijú skôr v meste alebo na vidieku. Vyberáme okrem slovenskej národnosti tri najpočetnejšie národnostné menšiny v SR.

viac

25. júla 2023

Slovensko stále vzdelanejšie!

Vývoj vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva je taktiež súčasťou analytickej publikácie Národná analytická správa, ktorá vychádza z výsledkov sčítania 2021. Vývoj na Slovensku ukázal, že sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva zvyšuje. Na základe dostupných údajov sa počas obdobia od roku 1950 až do roku 2021 znižoval podiel osôb bez vzdelania a so základným vzdelaním, znižovali sa prírastky obyvateľstva so stredoškolským vzdelaním bez maturity a zvyšoval sa podiel obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním.

viac

18. júla 2023

Ako sa za posledných 100 rokov zmenila slovenská populácia

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slovenská populácia. Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

viac

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 70

Autor: Štatistický úrad SR